Akadálymentes verzió

Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00073

Az ügy rövid leírása

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. Kérelemre nyújtható támogatás, melyet a fiatal felnőtt igényelhet jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, a nevelésben eltöltött idő és a nagykorúságkor meglévő vagyonától függő mértékben.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a fiatal felnőtt jogosult, akinek legalább hároméves időtartamú folyamatos - gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg és készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét , azzal, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként az otthonteremtési támogatás megállapítása időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell figyelembe venni. A készpénz vagyonba a fiatal felnőtt keresményéből, árvaellátásából származó, valamint a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. év CLXXIV. törvény és a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény szerinti megtakarítását nem lehet beszámítani. A nevelésbe vétel időtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartamát is be kell számítani, feltéve, ha a gyermeket ideiglenesen nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték el. Akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha a három évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére az alábbi meghatározott okból került sor : a szülő, vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a gyermeknek az előzőeken kívül más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője, vagy a gyermek ismeretlen szülőktől származik. A kérelem a nevelésbe vett gyermek nagykorúvá válását követően, de legfeljebb a 30. életévének betöltéséig nyújtható be.
A jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 15. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be kérelmét, amelyben nyilatkozik az alábbiakról: természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, anyja neve), neme, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ), állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott, vagy menekült jogállása, bejelentett (lakcímnyilvántartás szerinti) lakó- és tartózkodási helye, a nevelésbe vétel megszünését megállapító gyámhivatal neve, amennyiben rendelkezésre áll, a nevelésbe vétel megszünését megállapító határozat száma, kelte és jogerőre emelkedésének időpontja, az utógondozással kapcsolatos adatok (utógondozás, utógondozói ellátás alatt áll-e és ha igen, az elrendelő gyámhatóság neve és a kijelölt utógondozó intézmény megnevezése), valamint a támogatás felhasználási célja.Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a kérelem benyújtását megelőzően részesült-e már otthonteremtési támogatásban és ha igen, meg kell adni a támogatást megállapító gyámhivatal nevét.

Milyen iratok szükségesek?

A 149/1997. IX. 10.) Korm. rendelet 16. számú melléklete szerinti pénzfelhasználási terv, továbbá amennyiben rendelkezésre áll az ingatlan adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, hitelintézeti tájékoztató, költségvetés, árajánlat, tájékoztató a szociális bentlakásos intézményben fizetendő hozzájárulás mértékéről

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, nincs eljárási díj.

Hol intézhetem el?

A kérelmező bejelentett lakcíme. Ha a kérelmezőnek a lakcímnyilvántartás szerint több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés lehetősége biztosított
Fellebbezés lehetősége biztosított. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezést a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni.

az elsőfokú döntést hozó gyámhivatal
a döntés közlésétől számított 15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs rendszeresített ügyféltájékoztató prospektus
Mennyi az otthonteremtési támogatás összege?
Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el
- a négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenhétszeresét, ( 2016. május 1-től 1.339.500 Ft)
- a négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenhétszeresét, (2016. május 1-től 1.624.500 Ft)
- az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét. ( 2016. május 1-től 1.909.500 Ft)

• Meddig nyújtható be az otthonteremtési támogatásra az igény?
A kérelmező nagykorúvá válását követően, de legkésőbb 30, életévének betöltéséig nyújthatja be igényét. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Kap-e segítséget a kérelmező/jogosult a támogatási cél eléréséhez?
A támogatás céljának elérését utógondozás keretében kijelölt utógondozó intézmény segíti. A gyámhivatal az otthonteremtési támogatás iránti kérelem benyújtásakor ennek érdekében,
a) ha a fiatal felnőtt nem áll utógondozás alatt, elrendeli az utógondozást és kijelöli az utógondozó intézményt, vagy
b) ha a fiatal felnőtt utógondozás alatt áll, az utógondozást meghosszabbítja, melynek során, szükség esetén új utógondozó intézményt jelöl ki.
Az utógondozás biztosítására elsősorban a fiatal felnőtt korábbi gondozási helye, vagy – ha a támogatás céljának elérését elősegíti – a támogatás felhasználási helye szerinti gyermekvédelmi szakszolgálat által meghatározott otthont nyújtó ellátást biztosító intézmény kerül kijelölésre. Az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulásához az utógondozást biztosító intézmény - főszabályként - a támogatással való elszámolásig segítséget nyújt.

• Hogyan történik az elszámolás?
Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást lakás bérleti díjának kifizetésére vagy államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre, illetve lakás felújítására, bővítésre használja fel, a gyámhivatal az otthonteremtési támogatás összegének részletekben történő kifizetéséről dönthet. A lakás felújítása, bővítése céljára megállapított otthonteremtési támogatás részletekben történő kifizetése esetén a következő részlet kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a fiatal felnőtt az előző részlet cél szerinti felhasználásáról elszámolt.

A fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás gyámhivatal által elfogadott célra történő felhasználásáról legkésőbb a támogatás megállapításától számított egy éven belül okmányokkal igazoltan elszámol, kivéve, ha az otthonteremtési támogatást lakás bérleti díjának kifizetésére vagy államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre használja fel.
Lakás bérleti díj kifizetése esetén az otthonteremtési támogatás felhasználásáról az utolsó részlet kiegyenlítését követő hónap utolsó napjáig kell elszámolni. Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre használja fel, az otthonteremtési támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint számol el:
- a lakás-előtakarékossági szerződésben foglalt megtakarítási idő lejártát követően a hitelintézet a törvényben meghatározott tartalmú tájékoztatást küld a gyámhatóság részére, mely alapján kétféle irányban mehet tovább az ügyintézés:
1) ha a hitelintézet tájékoztatása alapján a gyámhatóság megállapítja, hogy a támogatás a lakástakarékpénztárakról szóló törvényben meghatározott lakáscélra kerül felhasználásra, hozzájárul a zárolás megszüntetéséhez és a felhasználás támogatása érdekében – szükség esetén – elrendeli vagy meghosszabbítja az utógondozást. A lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti lakáscélú felhasználás megtörténtéről a hitelintézet igazolást küld a gyámhatóság felé. Az igazolás alapján a gyámhatóság megvizsgálja, hogy a támogatás teljes egészében vagy részben került-e felhasználásra és ennek ismeretében dönt a felhasználás elfogadásáról, az utógondozó intézmény felmentéséről és az elidegenítési tilalom feljegyeztetéséről vagy a nem cél szerint felhasznált otthonteremtési támogatás összegének visszafizettetéséről.
2) ha a hitelintézet megtakarítási idő lejártát követő tájékoztatása alapján a gyámhatóság azt állapítja meg, hogy a fiatal felnőtt a megtakarítást nem a lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti támogatási célra kívánja fordítani, rendelkezik a hitelintézet felé a befizetett otthonteremtési támogatásnak megfelelő mértékű betétösszegnek a központi költségvetés felé történő visszautalásáról, egyidejűleg nyilatkoztatja a fiatal felnőttet arról, hogy a korábbi döntésében megállapított otthonteremtési támogatás összegét milyen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti – lakás-előtakarékosságtól eltérő – lakáscélra kívánja felhasználni. Amennyiben a fiatal felnőtt új támogatási célt nyilatkozatában nem tud megjelölni, az eljárást meg kell szüntetni, egyidejűleg tájékoztatni kell a jogosultat, hogy a fel nem használt összeg tekintetében 30. életévének betöltéséig új kérelmet nyújthat be.

Ha az otthonteremtései támogatást kizárólag lakás, családi ház, tanya, építési telek vásárlása céljára engedélyezte felhasználni a gyámhatóság, akkor a gyámhivatal a fiatal felnőtt külön elszámolása nélkül hivatalból megállapítja az otthonteremtési támogatás felhasználását, az utógondozás megszűnését és felmenti az utógondozó intézményt. Erre akkor kerül sor, ha az ingatlan-nyilvántartási hatóság az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről, az elidegenítési tilalom feljegyzéséről a jogerős döntését megküldte a gyámhivatalnak, illetve az utógondozás elrendelése az otthonteremtési támogatás felhasználása érdekében történt vagy a korábban elrendelt utógondozás időtartama lejárt.
Minden további esetben a fiatal felnőtt külön elszámolása alapján történik a felhasználás ellenőrzése és elfogadása. A gyámhivatal az utógondozó intézmény írásban benyújtott tájékoztatójának figyelembevételével és szükség szerint környezettanulmány elkészítését követően elbírálja a fiatal felnőttnek az otthonteremtési támogatás felhasználásáról készített elszámolását és - ha az utógondozást az otthonteremtési támogatás felhasználásának elősegítése érdekében rendelték el - megállapítja az utógondozás megszűnését.

• Felhasználható-e később a megállapított, de fel nem használt támogatási összeg?
H
a a fiatal felnőtt a teljes támogatási összeget nem használja fel, mert például meghiúsul időközben a felhasználási cél egésze vagy egy része, a felhasználásra nem került összeg tekintetében – folyósított összeg esetén kizárólag annak visszafizetése után – új kérelem nyújtható be a fiatal felnőtt 30. életévének betöltéséig.

Vissza fizetni a támogatási céltól eltérően felhasznált összeget?
A határozatban megállapított támogatási céltól eltérően felhasznált összeg – rosszhiszeműségtől függetlenül – visszafizetendő. A visszafizetésekre vonatkozó általános szabályozással összhangban a gyámhivatal a visszafizetendő összeg tekintetében méltányossági jogkörben csökkentést, elengedést és részletfizetést engedélyezhet. A visszafizetendő összeg csökkentésére és elengedésére különösen akkor kerülhet sor, ha a támogatás a döntésben szereplő támogatási céltól eltérően, de a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti lakáscélra lett felhasználva.

• Meddig van az ingatlanon elidegenítési tilalom?

A gyámhatóság 5 évi időtartamra elidegenítési tilalmat jegyeztet be a magyar állam javára az ingatlan-nyilvántartásba, az otthonteremtési támogatással megszerzett ingatlanra, vagy az otthonteremtési támogatásból felújított, a támogatásban részesülő fiatal felnőtt tulajdonában vagy részben a tulajdonában lévő ingatlanra.

• Van-e lehetőség az otthonszerzési támogatással szerzett tulajdon/rész eladására az elidegenítési tilalom 5 éves időtartama alatt?

Az otthonteremtési támogatásra jogosult fiatal felnőtt kérelmére, körülményeinek lényeges változása esetén a gyámhivatal az általa bejegyeztetett elidegenítési tilalmat feloldhatja, illetve a lejárat előtt hozzájárulhat az államilag támogatott lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás összegének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 25. § (5) bekezdése szerinti célra való felhasználásához. A gyámhivatal az elidegenítési tilalmat feljegyezteti a korábbi – az otthonteremtési támogatás felhasználásával a fiatal felnőtt tulajdonába került – ingatlan felhasználásával megszerzett újabb ingatlanra, legfeljebb az előzőleg előírt elidegenítési tilalom időtartamának lejártáig.

Fontosabb fogalmak

Gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú. Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.
Fiatal felnőtt:: az a nagykorú személy, aki a 24.életévét nem töltötte be.
Nevelésbe vétel : gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéssel a gyermek saját családjából történő kiemelése, nevelőszülő, gyermekotthon, vagy egyéb intézményben történő nevelése.
Otthonteremtési támogatás: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti pénzbeli ellátás, melynek célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.
Pénzfelhasználási terv: az otthonteremtési támogatás felhasználására vonatkozó részletező leírás.

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1-18/A §, 25.-27. §, 127-130. §, 133-133/A. §, 137-142. §, 144. § (1) bekezdés,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) és (7) bekezdés , 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény 33. § (2) bekezdés 6) pont,
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § a) pont, 13. § a), c) pont,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet) 2-17. §, 77-81. §
A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

Lakásvásárlási támogatás, albérlet fizetéséhez támogatás, lakásfelújításhoz támogatás, házvásárláshoz támogatás,állami hozzájárulás, hozzájárulás, lakhatási támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858