Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00073

Az ügy rövid leírása

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. Kérelemre nyújtható támogatás, melyet a fiatal felnőtt igényelhet jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, a nevelésben eltöltött idő és a nagykorúság elérésekor meglévő vagyonától függő mértékben. Az otthonteremtési támogatás megállapításáról a gyámhivatal dönt.  Az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulásához a fiatal felnőtt részére elrendelt, vagy meghosszabbított utógondozás keretében kijelölt utógondozó intézmény, a támogatással való elszámolásig segítséget nyújt.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a fiatal felnőtt jogosult otthonteremtési támogatásra, akinek legalább hároméves időtartamú folyamatos - gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg és készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét, azzal, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként az otthonteremtési támogatás megállapítása időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell figyelembe venni. A készpénz vagyonba a fiatal felnőtt keresményéből és árvaellátásából származó,  valamint a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. év CLXXIV. törvény és a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény szerinti megtakarítását nem lehet beszámítani. A nevelésbe vétel időtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartamát is be kell számítani, feltéve, ha a gyermeket ideiglenesen nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték el. Akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha a három évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére az alábbi meghatározott okból került sor : a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert indított, vagy a szülő, vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a gyermeknek az előzőeken kívül más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője, vagy a gyermek ismeretlen szülőktől származik. Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező nagykorúvá válását követően, de legkésőbb a 30. életévének betöltéséig nyújthatja be. A gyámhatóság a gyermeket nagykorúságának elérése előtt 6 hónappal írásban tájékoztatja az otthonteremtési támogatás lehetőségéről.
A jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az otthonteremtési támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell a fenti jogosultsági feltételek meglétéről, valamint arról, hogy a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás felhasználása során az utógondozó intézménnyel együttműködik. Az ügyfél a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 15. számú, "Formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez" c. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be az otthonteremtési támogatás iránti kérelmét, amelyben nyilatkozik az alábbiakról: természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, anyja neve), társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ), állampolgársága, bejelentett (lakcímnyilvántartás szerinti) lakó- és tartózkodási helye, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott, vagy menekült jogállása, elérhetőségei, a nevelésbe vétel megszűnését megállapító járási (fővárosi kerületi) hivatal neve, amennyiben rendelkezésre áll, a nevelésbe vétel megszűnését megállapító határozat száma, kelte és jogerőre emelkedésének időpontja, az utógondozással kapcsolatos adatok (utógondozás, utógondozói ellátás alatt áll-e és ha igen, az elrendelő gyámhatóság neve és a kijelölt utógondozó intézmény megnevezése), valamint a támogatás felhasználási célja.  A kérelem tartalmazza továbbá az utógondozóval történő együttműködési nyilatkozatot és az otthonteremtési támogatással kapcsolatos nyilatkozatokat. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a kérelem benyújtását megelőzően részesült-e már otthonteremtési támogatásban és ha igen, meg kell adni a támogatást megállapító gyámhivatal nevét.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez kötelezően csatolandó a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. számú, "Formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez kapcsolódó pénzfelhasználási tervhez" c. melléklete szerinti pénzfelhasználási terv, továbbá amennyiben rendelkezésre áll, az ingatlan adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, hitelintézeti tájékoztató, költségvetés, árajánlat, kivitelezési terv, tájékoztató a bentlakásos intézmény részéről a fizetendő hozzájárulás mértékéről.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, nincs eljárási díj.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: gyámhivatal).

Ügyintézés határideje

Az ügyintézés határideje a kérelemnek a gyámhivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokú határozat ellen lehet fellebbezéssel élni, melyet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, de az első fokú döntést hozó (járási/kerületi) gyámhivatalnál hivatalnál kell benyújtani.
A fellebbezést az első fokú határozat közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. 

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1.) Mennyi az otthonteremtési támogatás összege? 
Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el
- a négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenhétszeresét, (2016. május 1-jétől: 1.339.500 Ft)
- a négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenhétszeresét, (2016. május 1-jétől: 1.624.500 Ft)
- az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét. (2016. május 1-jétől: 1.909.500 Ft)

2.) Milyen célra használható fel az otthonteremtési támogatás?
A támogatás Magyarország területén használható fel az alábbi célokra:
 - a támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő, vagy már tulajdonában lévő lakás, családi ház, tanya                                    lakhatóvá tételére, 
 - részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, építésére,           tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, 
 -  bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetésére, lakás, családi ház, tanya bérleti díjának kifizetésére, 
 -  önkormányzati bérlakás felújítására, 
 -  bérlői jogviszony megvásárlására, 
 -  államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági programban való részvételre, ha a fiatal felnőtt vállalja, hogy legalább a                  lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvényben meghatározott, az állami támogatásra való jogosultság megszerzéséhez szükséges ideig        (legalább 4 évig) részt vesz a programban, 
 - otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére, 
 - indokolt esetben  a   tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátását biztosító, az Szt. hatálya alá  tartozó bentlakásos szociális intézményben    fizetendő egyszeri hozzájárulásra

3.) Meddig nyújtható be az otthonteremtési támogatásra az igény? 
A kérelmező nagykorúvá válását követően, de legkésőbb 30. életévének betöltéséig nyújthatja be igényét. A határidő elmulasztása jogvesztő.

4.) Kap-e segítséget a kérelmező/jogosult a támogatási cél eléréséhez? 
A támogatás céljának elérését utógondozás keretében kijelölt utógondozó intézmény segíti. A gyámhivatal az otthonteremtési támogatás iránti kérelem benyújtásakor ennek érdekében
a) ha a fiatal felnőtt nem áll utógondozás alatt, elrendeli az utógondozást és kijelöli az utógondozó intézményt, vagy
b) ha a fiatal felnőtt utógondozás alatt áll, az utógondozást meghosszabbítja, melynek során, szükség esetén új utógondozó intézményt jelöl ki. 
Az utógondozás biztosítására elsősorban a fiatal felnőtt korábbi gondozási helye, vagy – ha a támogatás céljának elérését elősegíti – a támogatás felhasználási helye szerinti gyermekvédelmi szakszolgálat által meghatározott otthont nyújtó ellátást biztosító intézmény kerül kijelölésre. Az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulásához z utógondozást biztosító intézmény - főszabályként - a támogatással való elszámolásig segítséget nyújt.

5.) Hogyan történik az elszámolás? 
Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást lakás bérleti díjának kifizetésére vagy államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre, illetve lakás felújítására, bővítésre használja fel, a gyámhivatal az otthonteremtési támogatás összegének részletekben történő kifizetéséről dönthet. Az ingatlan felújítása, bővítése céljára megállapított otthonteremtési támogatás részletekben történő kifizetése esetén a következő részlet kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a fiatal felnőtt az előző részlet cél szerinti felhasználásáról elszámolt (részelszámolás).

A fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás gyámhivatal által elfogadott célra történő felhasználásáról legkésőbb a támogatás megállapításától számított egy éven belül okmányokkal igazoltan elszámol, kivéve, ha az otthonteremtési támogatást lakás bérleti díjának kifizetésére vagy államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre használja fel. 
Lakás bérleti díj kifizetése esetén az otthonteremtési támogatás felhasználásáról az utolsó részlet kiegyenlítését követő hónap utolsó napjáig kell elszámolni. el.
Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre használja fel, az otthonteremtési támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint számol el:
- a lakás-előtakarékossági szerződésben foglalt megtakarítási idő lejártát követően a hitelintézet a törvényben meghatározott tartalmú tájékoztatást küld a gyámhivatal részére, mely alapján kétféle irányban mehet tovább az ügyintézés:
a) ha a hitelintézet tájékoztatása alapján a gyámhivatal megállapítja, hogy a támogatás a lakástakarékpénztárakról szóló törvényben meghatározott lakáscélra kerül felhasználásra, hozzájárul a zárolás megszüntetéséhez és a felhasználás támogatása érdekében – szükség esetén – elrendeli vagy meghosszabbítja az utógondozást. A lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti lakáscélú felhasználás megtörténtéről a hitelintézet igazolást küld a gyámhivatal felé. Az igazolás alapján a gyámhivatal megvizsgálja, hogy a támogatás teljes egészében vagy részben került-e felhasználásra és ennek ismeretében dönt a felhasználás elfogadásáról, az utógondozó intézmény felmentéséről és az elidegenítési tilalom feljegyeztetéséről vagy a nem cél szerint felhasznált otthonteremtési támogatás összegének visszafizettetéséről. 
b) ha a hitelintézet megtakarítási idő lejártát követő tájékoztatása alapján a gyámhivatal azt állapítja meg, hogy a fiatal felnőtt a megtakarítást nem a  lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti támogatási célra kívánja fordítani, rendelkezik a hitelintézet felé a befizetett otthonteremtési támogatásnak megfelelő mértékű betétösszegnek a központi költségvetés felé történő visszautalásáról, egyidejűleg nyilatkoztatja a fiatal felnőttet arról, hogy a korábbi döntésében megállapított otthonteremtési támogatás összegét milyen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti – lakás-előtakarékosságtól eltérő – lakáscélra kívánja felhasználni. Amennyiben a fiatal felnőtt új támogatási célt nyilatkozatában nem tud megjelölni, az eljárást a gyámhivatal megszünteti, egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat, hogy a fel nem használt összeg tekintetében 30. életévének betöltéséig új kérelmet nyújthat be.

Ha az otthonteremtési támogatás felhasználásának engedélyezése kizárólag  lakás, családi ház, tanya, építési telek vásárlás céljára történt, akkor a gyámhivatal a fiatal felnőtt külön elszámolása nélkül hivatalból állapítja meg az otthonteremtési támogatás felhasználását,  az utógondozás megszűnését és felmenti az utógondozó intézményt. Erre akkor kerül sor,  ha az utógondozást az otthonteremtési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának céljából rendelték el és az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről és az elidegenítési tilalom feljegyzéséről szóló jogerős az ingatlan-nyilvántartási hatóság megküldte a gyámhivatal részére.
Minden további esetben a fiatal felnőtt külön elszámolása alapján történik a felhasználás ellenőrzése és elfogadása. A gyámhivatal az utógondozó intézmény írásban benyújtott tájékoztatójának figyelembe vételével és szükség szerint környezettanulmány elkészítését követően elbírálja a fiatal felnőttnek az otthonteremtési támogatás felhasználásáról készített elszámolását és - ha az utógondozást az otthonteremtési támogatás felhasználásának elősegítése érdekében rendelték el - megállapítja az utógondozás megszűnését.

6.) Felhasználható-e később a megállapított, de fel nem használt támogatási összeg?
Ha a fiatal felnőtt a teljes támogatási összeget nem használja fel, mert például meghiúsul időközben a felhasználási cél egésze vagy egy része, a felhasználásra nem került összeg tekintetében – folyósított összeg esetén kizárólag annak visszafizetése után – új kérelem nyújtható be a fiatal felnőtt 30. életévének betöltéséig.

7.) Vissza kell-e fizetni a támogatási céltól eltérően felhasznált összeget?
A határozatban megállapított támogatási céltól eltérően felhasznált összeg – rosszhiszeműségtől függetlenül – visszafizetendő. A visszafizetésekre vonatkozó általános szabályozással összhangban a gyámhivatal a visszafizetendő összeg tekintetében méltányossági jogkörben csökkentést, elengedést és részletfizetést engedélyezhet. A visszafizetendő összeg csökkentésére és elengedésére különösen akkor kerülhet sor, ha a támogatás a döntésben szereplő támogatási céltól eltérően, de a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti lakáscélra lett felhasználva.

8.) Meddig van az ingatlanon elidegenítési tilalom? 
A gyámhivatal 5 évi időtartamra elidegenítési tilalmat jegyeztet fel a magyar állam javára az ingatlan-nyilvántartásba, az otthonteremtési támogatással megszerzett ingatlanra, vagy az otthonteremtési támogatásból felújított, a támogatásban részesülő fiatal felnőtt tulajdonában vagy részben a tulajdonában lévő ingatlanra.

9.) Van-e lehetőség az otthonszerzési támogatással szerzett tulajdon/rész eladására az elidegenítési tilalom 5 éves időtartama alatt? 
Az otthonteremtési támogatásra jogosult fiatal felnőtt kérelmére, körülményeinek lényeges változása esetén járási (fővárosi kerületi) hivatal az általa bejegyeztetett elidegenítési tilalmat feloldhatja, illetve a lejárat előtt hozzájárulhat az államilag támogatott lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás összegének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 25. § (5) bekezdése szerinti célra való felhasználásához (a támogatási célokat a 2) pont részletesen tartalmazza).

A gyámhivatal az elidegenítési tilalmat feljegyezteti a korábbi – az otthonteremtési támogatás felhasználásával a fiatal felnőtt tulajdonába került – ingatlan felhasználásával megszerzett újabb ingatlanra, legfeljebb az előzőleg előírt elidegenítési tilalom időtartamának lejártáig.


Fontosabb fogalmak

Gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú. Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.
Fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 24. életévét nem töltötte be.
Nevelésbe vétel : gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéssel a gyermek saját családjából történő kiemelése, nevelőszülő, gyermekotthon, vagy egyéb intézményben történő nevelése.
Otthonteremtési támogatás: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti pénzbeli ellátás, melynek célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.
Pénzfelhasználási terv: az otthontermtési támogatás felhasználására vonatkozó részletező leírás. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. számú melléklete szerint.

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1-18/A §-a, 25-27. §-ai, 127-130. §-sai, 144. § (1) bekezdése;
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. §-a;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) és (7) bekezdései, 40. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 6. pontja;
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § a) pontja, 13. § a) és c) pontjai;
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 2-17. §-ai, 77-81. §-ai, 15. és 16. sz. mellékletei.

Kulcsszavak

Lakásvásárlási támogatás, albérlet fizetéséhez támogatás, lakásfelújításhoz támogatás, házvásárláshoz támogatás,állami hozzájárulás, hozzájárulás, lakhatási támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858