Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem

Kódszám

SZGYH00415

Az ügy rövid leírása

A gyámhatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll. A családba fogadó szülőt (szülőket) a gyámhatóság családba fogadó gyámul rendeli. A családba fogadás alatt a szülő felügyeleti joga szünetel, a tartási kötelezettsége fennáll. A családbafogadást a gyámhatóság megszünteti, ha azt a szülő vagy családbafogadó szülő kéri, vagy ha annak fenntartása a gyermek fejlődését veszélyezteti. 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Családbafogadás engedélyezése: a.) a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő, b)a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő (a különélő másik szülő meghallgatásával), vagy c) a nevelésbe vett gyermek feletti szülői felügyeleti jogot a nevelésbe vétel előtt gyakorló szülő (a nevelésbe vett gyermek gyámjának meghallgatásával)                                   Családbafogadás megszüntetése: a) szülő, b) családba fogadó szülő

Kizáró okok: A családba fogadással kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint ha a tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni. Kivétel:a jogorvoslati kérelmet a jogi képviselő, vagy a jogi képviselő az ügyféllel együtt is benyújthatja.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) A kérelmező szülő és a gyermek  személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó- és tartózkodási helye)                             b) a különélő szülő fentiek szerinti (ismert) adatai                             c) a családba fogadó személy (személyek) fenti (ismert) adatai

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

Hol intézhetem el?

a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 

Ügyintézés határideje

Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetése esetén soron kívül, egyébként 21 nap, mely egy esetben a kiskorú veszélyeztetettsége esetén legfeljebb 15 nappal, egyéb esetben 21 nappal meghosszabbítható

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés lehetősége adott

Jogorvoslati lehetőség részletei: Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokon eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Kérdésként vetődhet fel, hogy kell-e a családba fogadáshoz való hozzájáruláshoz a különélő szülő "belegyezése", akinek a szülői felügyeleti joga szünetel.          Válasz: a gyámhatóság meghallgatja őt, az általa előadottakat nyilvánvalóan mérlegeli döntése meghozatalánál, azonban beleegyezése, jóváhagyása nem szükséges.          

2.Kérdésként vetődhet fel, hogy köteles-e a gyámhatóság megszüntetni a családba fogadást, ha azt a szülő kéri, azonban a saját családi környezetbe való visszahelyezése sértené a gyermek érdekét.                                                              Válasz: a családbafogadást meg kell szünteti, ha  azt a szülő kéri, azonban indokolt esetben a gyermek érdekét szolgáló más intézkedés tehető, pl. a gyámhatóság pert indíthat a szülői felügyeleti jog rendezése iránt vagy a gyermek 3. személynél történő elhelyezése iránt                                                      
3. Kérdésként vetődhet fel, hogy a családbafogadott gyermek érdekében tehető-e gyermekvédelmi intézkedés, melynek alkalmazásával nem kell a gyermeket a családbafogadó környezetéből kiemelni.      
Válasz: védelembe vétel iránti eljárás abban az esetben is indulhat, ha a családba fogadó gyám a gyermek veszélyezetettségét az alapellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja (nyilvánvalóan nem nyújt megoldást arra az esetre, ha a gyám alkalmatlanná válik a gyámi tisztségre). 

Fontosabb fogalmak

családba fogadás: a gyermekről a  szülő kérelmére  az általa megjelölt személy  átmenetileg saját családjában családbafogadó gyámként gondoskodik            
gyám: a gyámság alatt állónak gondozója, vagyonának kezelője és törvényes képviselője     

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:118.§ (2) bekezdés,4:160.§, 4:186.§, 4:223.§, 4:243.§ (1) bekezdés, 4:188.§, 4:187.§       A gyermekek  védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 127. § (2)bekezdés,128.§ (3)bekezdés,   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §(1),(2),(7)bekezdés, 50.§ (4)bekezdés, 71.§ (1)bekezdés., 98.§ (1)bekezdés,  99. §(1) bekezdés, 102. §(1)bekezdés, Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.törvény )33.§(2)bekezdés,                A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet  9.§ e)pont, 13.§ a),c)pont, 21.§ (1)bekezdés a)pont, (2)-(4)bekezdés,  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet10.§ (4)bekezdés, 93.§(1)bekezdés,128.§ (3)bekezdés                                            

Kulcsszavak

otthonról elköltözzön a gyermek, gyámság alá vegyék a gyermeket, magához vegye valaki a gyermeket, elköltözik a gyermek, a szülő hozzájárulhogy más nevelje a gyermeket, a szülő hozzájárulhogy más nevelje a gyermeket

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858