Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban

Kódszám

SZGYH00418

Az ügy rövid leírása

A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők - akár együtt élnek házasságban vagy élettársi kapcsolatban, akár külön élnek  - a 18 év alatti gyermekük feletti közös szülői felügyelet gyakorlása körébe tartozó olyan kérdésekben, amelyekben nem tudnak egyetértésre jutni, a gyámhivatal döntését kérhetik. Ez alól kivételt jelentenek a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdések.


Ugyancsak a gyámhivatal rendelkezik hatáskörrel a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések (kiskorú nevének meghatározása, megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása, iskolájának, életpályájának megválasztása) kapcsán kialakult vita eldöntésére.


A gyámhivatal döntését bármelyik szülő kérheti, az eljárás során a hatóság a gyermek érdekét szem előtt tartva hozza meg határozatát. A gyámhivatal eljárása során a felek együttműködésének előmozdítására törekszik, személyesen meghallgatja a szülőket és a 14 év feleti gyermeket, valamint meghallgathatja az ítélőképes - tehát az adott kérdést megértő és arról véleménnyel rendelkező - 14 év alatti gyermeket.


A gyámhatóság, kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból, a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása - érdekében a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Az eljárást bármelyik szülő kezdeményezheti, kivéve ha a bíróság megszüntette a szülői felügyeleti jogát vagy korlátozta azt a vita tárgyát képező kérdésben.

Kizáró okok: A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A szülői felügyeleti jog megszüntetésének hatálya alatt álló szülő ugyancsak nem rendelkezik jogosultsággal. 

A szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos eljárásokban a gyámhatósági eljárás során a jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint, ha a tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező szülő, a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorló másik szülő és a gyermekük természetes személyazonosító adatait köteles megadni. (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve).

Milyen iratok szükségesek?

Ha van bírósági döntés a szülői felügyeleti jogról, akkor azt szükséges csatolni. A gyámhivatali meghallgatás, tárgyalás alkalmával a személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A gyámhatósági eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. A gyámhatóság eljárásának költségeit főszabály szerint a hatóság viseli.
Ha a gyámhatósági eljárást azért kellett megindítani, mert jogsértés történt, akkor az eljárás költségeit az viseli, akinek a jogsértés felróható.

A gyermek érdekében a gyámhatóság által elrendelt vagy a kérelemre biztosított közvetítés (mediáció) esetén a szülők
a) az általuk választott közvetítő (mediátor) által meghatározott díjat maguk térítik meg,
b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által biztosított támogatott közvetítői eljárás (mediáció) igénybevétele esetén a közvetítői eljárás díjaként alkalmanként a kötelező legkisebb munkabér 3%-ának megfelelő összeget fizetik meg, amely alól költségmentességet kérhetnek.

Ezen túl eljárási költség az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség, az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége, a nem hatóság által viselendő fordítási költség, és az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költség. A hatóság a szülőnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet.

Hol intézhetem el?

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának a lakóhelye található. Ha a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területén található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye található.
Lakóhely hiányában a gyámhatóság illetékességét az előzőek szerint a tartózkodási hely határozza meg.
Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az eljárásra a fővárosi kormányhivatal V. kerületi járási gyámhivatala illetékes.

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: -

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet a bíróságnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetlevelet az első fokú döntést hozó gyermekvédelmi és gyámügyi szervnél kell előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított harminc napon belül.

 

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mi tartozik a szülői felügyelet körébe? 
A szülői felügyelet a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja magában. 

2. Házastársammal közösen gyakoroljuk gyermekünk felett a szülői felügyeleti jogot. Nem tudunk azonban egyezségre jutni abban a kérdésben, hogy gyermekünket melyik középiskolába írassuk be. Hová fordulhatunk problémánk megoldása érdekében?
A szülői felügyelet körébe tartozó olyan kérdésekben, melyekben a szülői felügyeleti jogot  közösen gyakorló, együttélő szülők nem tudnak egyetértésre jutni – a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdések kivételével – a járási gyámhivatal dönt. A gyámhivatal döntését bármelyik szülő kérheti.

2. Gyermekemet a bíróság volt élettársamnál helyezte el, szülői felügyeleti jogomat nem korlátozta, nem vonta meg.   Volt élettársam bölcsődébe szeretné íratni a gyermeket, én ezzel nem értek egyet. Kérhetem-e a gyámhatóság döntését?
Igen, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban felmerült kérdésben a gyámhivatal dönt, ha a szülők között vita keleetkezett. 

3. Gyermekemet a bíróság volt házastársamnál helyezte el, közös szülői felügyeleti jogot nem rendelt el.  Volt házastársammal a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésben – iskolájának megválasztásában – nem tudunk megegyezésre jutni. Fordulhatunk-e a gyámhivatalhoz?
A külön élő szülők is közösen gyakorolják szülői felügyeleti jogukat, ha a bíróság azt nem korlátozta, nem volta meg. A  szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben – így az iskola megválasztásában - közösen döntenek.  Amennyiben ezekben a kérdésekben a különélő szülők közt vita van, a döntés a gyámhivatal, hatáskörébe tartozik. 

4. Házastársammal közös gyermekünk felett közösen  gyakoroljuk a szülői felügyeleti jogot. A gyermeket meg szeretnénk kereszteltetni, de nem tudunk megegyezni abban, hogy milyen felekezethez tartozzon. Kérhetem-e emiatt a gyámhatóság döntését?
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:166.§ kizárja, hogy a gyámhivatal a lelkiismereti-és vallásszabadság körébe tartozó kérdésekben eldöntse a szülők vitáját. 

Fontosabb fogalmak

A szülői felügyelet a kiskorú gyermek nevelésének, gondozásának, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét jelenti, és a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát.

A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek minősül a jogszabály rendelkezése alapján a gyermek nevének meghatározása és, megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének meghatározása, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása, iskolájának, életpályájának megválasztása

Kiskorú (gyermek): aki a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.

Korlátozottan cselekvőképes kiskorú: aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.

Vonatkozó jogszabályok

hatáskör, illetékesség: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés, 9. § d) pont, 13. § a), c) pont, 21. §; anyagi jogszabályok: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:164.§, 4:166.§4:175.§, 4:177.§ , 4:168. § (2) bekezdése, , a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 18. § (1) bekezdés,20. § és 30/A.§ (2) bekezdés b) pontja eljárási szabályok: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés a) pont, , a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  127. § (2) bekezdés, 128. § (1), (3) bekezdés;

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27.§, 39.§, 50.§, 62.§, 71.§, 80.§, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 6. pont; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  133/A. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont, jogorvoslat: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112.§, 114.§, 116.§

Kulcsszavak

gyermek iskolájának kijelölése, szülői felügyeleti jog, gyermek nevének megállapítása, életpálya kijelöléseszülők vagyonkezelése, életpálya kijelöléseszülők vagyonkezelése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858