Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik

Kódszám

JEGYZ00504

Az ügy rövid leírása

Állami érdek, hogy az elhunyt függőben levő vagyoni viszonyait elrendezzék. Az örökhagyó halálát követően ezért a hagyatéki eljárás megindításának szükségességéről általában a jagyző (majd pedig tőle az eljárást lefolytató közjegyző) hivatalos úton értesül. Előfordulhat azonban olyan, hogy ez a hivatalis értesítés nem történik meg és elmarad az eljárás, illetve az is előfordul, hogy a már korábban lefolytatott hagyatéki eljárást (alaphagyatéki eljárás) követően kerül elő olyan örökhagyó tulajdonában volt vagyon, amelynek öröklését meg kell állapítani egy póthagyatéki eljárásban. Olyan esetekben, amikor az eljárás lefolytatásának szükségessége nem jut a jegyző, vagy közjegyző tudomására, akkor az a személy, akinek jogi érdeke fűződik az eljárás lefolytatásához, bejelentést tehet a hagyatéki/póthagyatéki eljárást megindítására. Ezt a bejelentést a jegyző megvizsgálja, és az ő döntése alapján kerülhet sor a hagyatéki/póthagyatéki eljárásra.

Ki jogosult az eljárásra?

A bejelentést az teheti meg, akinek a hagyatéki, vagy póthagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, annak megállapításához a szükséges adatokat előadja, illetve a szükséges dokumentumokat mellékeli.

Milyen adatokat kell megadni?

Milyen iratok szükségesek? A bejelentésben elő kell adni azokat az adatokat:
- amelyek a bejelentőnek a hagyatéki eljárás megindításához fűződő jogi érdekét valószínűsítik, valamint azokat,
- amelyekből kiderülhet, hogy melyik közjegyző folytassa le a hagyatéki eljárást (pl. elhalálozás helye, hagyatéki vagyontárgy helye, vagy a korábban eljárt közjegyző neve)

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentéshez

- csatolni kell a megadott adatokat alátámasztó, valamint a bejelentés szerinti örökhagyó halálának tényét igazoló okiratokat, vagy

- elő kell adni azokat a körülményeket, amelyek miatt ezeknek az okiratoknak a csatolása elháríthatatlan akadályba ütközik.
Nem kell minden állítást okirattal bizonyítani; elég, ha az előadottak alapján valószínűnek látszik azok igazságtartalma.

Ha a bejelentés nem tartalmazza a fentieket, a jegyző a bejelentőt nyolc napon belül hiánypótlásra hívja fel.

Csatolandó dokumentumok továbbá:
• az elhunyt halálát tanúsító irat (pl. halotti anyakönyvi kivonat),
• a jogi érdeket valószínűsítő dokumentumok (pl. elhunyt személy nevén lévő ingatlan szomszédságában lakást igazoló okmány, elhúnyttal kötött szerződés)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Jegyző

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A hagyatéki eljárás megindítása iránti kérelmet elutasító döntés ellen van lehetőség fellebbezésre, amelyet az illetékességgel rendelkező fővárosi/megyei kormányhivatalnak kell címezni és az elsőfokon eljáró hatóságnál: Jegyzőjénél kell benyújtani 15 napon belül. A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Hol intézhetem el? Hatáskörrel rendelkező hatóság(ok): Jegyző

Illetékességi ok: A hagyatéki eljárás lefolytatására
Mit kell figyelembe venni az illetékesség megállapításakor?

Az illetékesség megállapításakor
- az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában
- az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, mindezek hiányában
- az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye
szerinti adatokat tartalmazó rendelkezésre álló közokiratokat, vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének adatait tartalmazó nyilvántartásáról szóló törvényszerinti nyilvántartás adatait kell figyelembe venni.

Fontosabb fogalmak

Jogi érdek:
Az rendelkezik jogi érdekkel, aki az eljárás eredményeképpen kötelezettségtől szabadul vagy jogokat szerez, illetve az eljárásban hozott döntés egyéb módon jogviszonyára kihat; azaz akinek a jogviszonyait az öröklési kérdés mikénti elbírálása közvetlenül érinti, érintheti. Jogi érdekeltnek az tekinthető, aki vagy a kérdéses jogviszony alanya (ő örökölt-e?), illetve akinek joga veszélyben van vagy sérelmet szenvedett, illetve a hagyatéki eljárásban hozandó határozat kihatással lehet jogi helyzetére, jogaira, kötelezettségeire. A hagyatéki eljárás lefolytatásához nem csak az örökösöknek fűződik jogi érdeke; pl. ha kimaradt a hagyatékból egy ingatlan (elfelejtették bejelenteni) és nem került megállapításra az örököse, akkor az ingatlan szomszédja, vagy a társasház közössége egyes jogait nem tudja érvényesíteni; vagy ha az örökhagyó halála előtt ingóságot adott valakinek, vagy valakivel kötött szerződése halála után jár le, és nem folytatnak le hagyatéki eljárást, vagy a hagyatéki eljárásban erről nem rendelkeznek, akkor az ingóság birtokosának, vagy a szerződés kötelezettjének jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy megtudja, kinek teljesítsen.

Valószínűsíteni valaminek a fennállását:
Csak elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek nem feltétlenül bizonyítandóak/bizonyíthatóak; elég, ha valószínűleg léteznek/léteztek (az elbíráló számára hihető). A fennállásukat ténylegesen nem dönti el az eljárás; a valószínűsítés csak ahhoz kell, hogy egy másik eljárás meginduljon, amelyben - amennyiben szükséges - lehet bizonyítani.

Hagyaték leltározása:
Az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzése és rögzítése.

Hagyaték átadása:
annak a - közjegyző végzésével történő - megállapítása, hogy a hagyatékba tartozó vagyonra, vagyonrészre vagy vagyontárgyra a hagyatéki eljárás eredményére tekintettel kit, milyen jogcímen, milyen jog illet meg, illetve milyen kötelezettség terhel.

Hagyatéki eljárásban érdekelt:
- az öröklésben érdekelt,
- a hagyatéki eljárás lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog,
- az örökhagyó hagyatékához tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje, és
- tulajdonostársak közös öröklési szerződése esetén az örökhagyót túlélő tulajdonostárs
Ebbe a körbe nagyon sokan tartozhatnak; olyanok is, akik nem örökösök, de nem is öröklésben érdekeltek, de a hagyatéki eljárás eredménye egyéb okból fontos a számukra.

Öröklésben érdekelt:
Az örökösként érdekelt, továbbá az, aki az eljárásban hagyatéki hitelezőként, igénylőként vagy kötelesrészre jogosultként lépett fel, továbbá a biztosítási intézkedés, illetve a jogorvoslat iránti kérelem előterjesztése körében a gyámhatóság. Ebbe a körbe az örökösökön kívül még sokan tartozhatnak, akik még közvetlenül érintettek abban a kérdésben (és ezért vitathatják is), hogy a hagyatéki leltárba felvett vagyonnak ki az örököse.

Örökösként érdekelt:
Aki az eljárásban örökösként lép fel, ideértve azt is, akit az örökhagyó dologi hagyományban vagy halála esetére szóló ajándékban részesített, valamint az utóörököst és a dologi utóhagyományost is. Ebbe a körbe tartozhatnak a legkevesebben; akik örököltek és akiknek az örökhagyó juttatott valamit az örökségből.

Utóörökös:
Aki az örökhagyó végrendeleti intézkedése alapján az örökségben vagy annak egy részében valamely eseménytől vagy időponttól kezdve az eddigi örököst váltja fel.

Vonatkozó jogszabályok

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény4. § (1) bekezdés; 5. §; 19. §; 103. § (1) bekezdés

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény33. § (2) bekezdés 4. pont

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

Kulcsszavak

Hagyaték, leltár, jogi érdek, bejelentés, örökhagyóhalál, örökhagyóhalál

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858