Akadálymentes verzió

Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik

Kódszám

JEGYZ00504

Az ügy rövid leírása

Az állam elemi érdeke, hogy az elhalálozás után az örökhagyó függőben lévő vagyoni viszonyai rendeződjenek; ennek érdekében a hagyatéki eljárást - vagy a póthagyatéki eljárást, ha az alaphagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy - hivatalból kell lefolytatni. Ha azonban az ehhez szükséges adatok nem jutnak az eljáró szervek (jegyző, közjegyző) tudomására, az a személy (természetes, vagy jogi személy), akiknek jogi érdeke fűződik az eljárás lefolytatásához bejelentést tehetnek az eljárás megindítása céljából. A bejelentést a jegyző egy külön eljárásban megvizsgálja és erre vonatkozó döntése alapján a hagyatéki/póthagyatéki eljárást tovább folytatja (leltárt vesz fel majd értesíti a közjegyzőt stb.).

Ki jogosult az eljárásra?

A bejelentést az teheti meg, akinek a hagyatéki, vagy póthagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, annak megállapításához a szükséges adatokat előadja, illetve a szükséges dokumentumokat mellékeli.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentésben elő kell adni azokat az adatokat:

- amelyek a bejelentőnek a hagyatéki eljárás megindításához fűződő jogi érdekét valószínűsítik, valamint azokat,

- amelyek a hagyatéki eljárás lefolytatására való illetékesség megállapításához szükségesek.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentéshez

- csatolni kell az illetékesség megállapításához szükséges adatokat alátámasztó, valamint a bejelentés szerinti örökhagyó halálának tényét igazoló okiratokat, vagy

- elő kell adni és valószínűsíteni kell azokat a körülményeket, amelyek miatt ezeknek az okiratoknak a csatolása elháríthatatlan akadályba ütközik.

Ha a bejelentés nem tartalmazza a fentieket, a jegyző a bejelentőt nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.

Csatolandó dokumentumok továbbá:
• az elhunyt halálát tanúsító irat (pl. halotti anyakönyvi kivonat),
• a jogi érdeket valószínűsítő dokumentumok (pl. elhunyt személy nevén lévő ingatlan szomszédságában lakást igazoló okmány, elhúnyttal kötött szerződés)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A hagyatéki eljárás lefolytatására

a) az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye,
b) az a) pontban foglaltak hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye,
c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye,
d) az a)–c) pontokban foglaltak hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye,
e) az a)–d) pontokban foglaltak hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése szerinti közjegyző illetékes.
A hagyatéki eljárásban a jegyző illetékességére - ha e törvénymásként nem rendelkezik - a közjegyző illetékességére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy kizárására - ha e törvénymásként nem rendelkezik - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényrendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a vagyon fekvése szerint több jegyző illetékes, az eljárás bármelyik előtt megindítható; az lesz illetékes, akinél az eljárást előbb indították meg.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre
Az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal
Jegyző
15 nap
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mit kell figyelembe venni az illetékesség megállapításakor?

Az illetékesség megállapításakor
- az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában
- az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, mindezek hiányában
- az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye
szerinti adatokat tartalmazó rendelkezésre álló közokiratokat, vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének adatait tartalmazó nyilvántartásáról szóló törvényszerinti nyilvántartás adatait kell figyelembe venni.

Fontosabb fogalmak

Jogi érdek:
Aki az eljárás eredményeképpen kötelezettségtől szabadul vagy jogokat szerez, illetve az eljárásban hozott döntés egyéb módon jogviszonyára kihat; azaz akinek a jogviszonyait az öröklési kérdés mikénti elbírálása közvetlenül érinti, érintheti. Jogi érdekeltnek az tekinthető, aki vagy a kérdéses jogviszony alanya (ő örökölt-e?), illetve akinek a törvényáltal biztosított joga veszélyben van vagy sérelmet szenvedett, illetve a hagyatéki eljárásban hozandó határozat kihatással lehet jogi helyzetére, jogaira, kötelezettségeire. A hagyatéki eljárás lefolytatásához nem csak az örökösöknek fűződik jogi érdeke; pl. ha kimaradt a hagyatékból egy ingatlan (elfelejtették bejelenteni) és nem került megállapításra az örököse, akkor az ingatlan szomszédja, vagy a társasház közössége egyes jogait nem tudja érvényesíteni; vagy ha az örökhagyó halála előtt ingóságot adott valakinek, vagy valakivel kötött szerződése halála után jár le, és nem folytatnak le hagyatéki eljárást, vagy a hagyatéki eljárásban erről nem rendelkeznek, akkor az ingóság birtokosának, vagy a szerződés kötelezettjének jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy megtudja, kinek teljesítsen.

Valószínűsíteni valaminek a fennállását:
“Csak“ elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek nem feltétlenül bizonyítandóak/bizonyíthatóak; elég, ha valószínűleg léteznek/léteztek (az elbíráló számára hihető). A fennállásukat ténylegesen nem dönti el az eljárás; a valószínűsítés csak ahhoz kell, hogy egy másik eljárás meginduljon, amelyben - amennyiben szükséges - lehet bizonyítani.

Hagyaték leltározása:
Az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzése és rögzítése.

Hagyaték átadása:
annak a - közjegyző végzésével történő - megállapítása, hogy a hagyatékba tartozó vagyonra, vagyonrészre vagy vagyontárgyra a hagyatéki eljárás eredményére tekintettel kit, milyen jogcímen, milyen jog illet meg, illetve milyen kötelezettség terhel.

Hagyatéki eljárásban érdekelt:
- az öröklésben érdekelt,
- a hagyatéki eljárás lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog,
- az örökhagyó hagyatékához tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje, és
- tulajdonostársak közös öröklési szerződése esetén az örökhagyót túlélő tulajdonostárs

Öröklésben érdekelt:
Az örökösként érdekelt, továbbá az, aki az eljárásban hagyatéki hitelezőként, igénylőként vagy kötelesrészre jogosultként lépett fel, továbbá a biztosítási intézkedés, illetve a jogorvoslat iránti kérelem előterjesztése körében a gyámhatóság.

Örökösként érdekelt:
Aki az eljárásban örökösként lép fel, ideértve azt is, akit az örökhagyó dologi hagyományban vagy halála esetére szóló ajándékban részesített, valamint az utóörököst és a dologi utóhagyományost is.

Utóörökös:
Aki az örökhagyó végrendeleti intézkedése alapján az örökségben vagy annak egy részében valamely eseménytől vagy időponttól kezdve az eddigi örököst váltja fel.

Vonatkozó jogszabályok

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény4. § (1) bekezdés; 5. §; 19. §; 103. § (1) bekezdés

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény33. § (2) bekezdés 4. pont

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

Kulcsszavak

Hagyaték, leltár, jogi érdek, bejelentés, örökhagyóhalál, örökhagyóhalál

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858