Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt

Kódszám

JEGYZ00505

Az ügy rövid leírása

A hagyatéki eljárásban az öröklésre vonatkozó döntést a hagyaték leltározása előzheti meg. Ezt legtöbbször a jegyző végzi vagy általa megbízott leltárelőadó. A leltározás sok esetben automatikusan része az eljárásnak, de ha erre nincs ok és emiatt nem leltároznak, akkor kérheti az öröklésben érdekelt szemly is, ha ezt szükségesnek tartja.

Ki jogosult az eljárásra?

Az öröklésben érdekelt nyújthat be kérelmet a hagyaték leltározása iránt.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az örökhagyóra vonatkozó adatokat, az ügyfél öröklésben érdekeltségére vonatkozó adatokat, illetve - ha ilyenről tudomással bír - a leltározandó vagyonra vonatkozó információkat. Elő kell adni az illetékesség (azaz, hogy melyik jegyző/közjegyző fog eljárni) megállapításához szükséges adatokat (pl. az örökhagyó halálára vonatkozó adatok, vagy a már megindult olyan hagyatéki eljárás ügyszáma, ahol nem leltároztak). A kérelmezőnek meg kell adnia a saját adatait - és ha van képviselője, akkor a képviselőét - is: a nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolhatóak a kérelemben előadottakat alátámasztó dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Jegyző

Ügyintézés határideje

21 nap
(A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.)

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést a jegyzőnél kell benyújtani. A végzést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően – részben vagy egészben – a jegyző is megváltoztathatja, de ha a fellebbezésnek 3 napon belül nem, vagy nem egészben ad helyt, köteles azt haladéktalanul megküldeni a közjegyzőnek, aki – ha a fellebbezésben foglaltaknak 3 napon belül nem ad helyt – felterjeszti a bírósághoz.
A közjegyző végzése elleni fellebbezést a végzést hozó közjegyzőnél kell előterjeszteni és a törvényszékhez kell címezni. A fellebbezést a törvényszékhez kell címezni (de a jegyzőnél kell benyújtani).
A fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított 15 nap. A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mi történik, ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy?
Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.Az alaphagyatéki eljárásban tett nyilatkozatok és elvégzett eljárási cselekmények – az örökség visszautasításától vagy a visszautasítás jogáról való lemondástól eltekintve – a póthagyatéki eljárásra nem hatnak ki.

Fontosabb fogalmak

Hagyaték leltározása:
Az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzése és rögzítése

Hagyatéki eljárásban érdekelt:
- az öröklésben érdekelt,
- a hagyatéki eljárás lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog,
- az örökhagyó hagyatékához tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje, és
- tulajdonostársak közös öröklési szerződése esetén az örökhagyót túlélő tulajdonostárs
Ebbe a körbe nagyon sokan tartozhatnak; olyanok is, akik nem örökösök, de nem is öröklésben érdekeltek, de a hagyatéki eljárás eredménye egyéb okból fontos a számukra.

Igénylő:
Aki a leltározott vagyontárgyra (dologra, jogra, követelésre) a hagyatéki eljárásban olyan jogcímen terjeszt elő igényt, amely szerint az nem tartozik az örökhagyó hagyatékához, hanem (tulajdonosként, engedményesként stb.) magát az igénylőt illeti meg

Öröklésben érdekelt:
Az örökösként érdekelt, továbbá az, aki az eljárásban hagyatéki hitelezőként, igénylőként vagy kötelesrészre jogosultként lépett fel, továbbá a biztosítási intézkedés, illetve a jogorvoslat iránti kérelem előterjesztése körében a gyámhatóság. Ebbe a körbe az örökösökön kívül még sokan tartozhatnak, akik még közvetlenül érintettek abban a kérdésben (és ezért vitathatják is), hogy a hagyatéki leltárba felvett vagyonnak ki az örököse.

Örökösként érdekelt:
Aki az eljárásban örökösként lép fel, ideértve azt is, akit az örökhagyó dologi hagyományban vagy halála esetére szóló ajándékban részesített, valamint az utóörököst és a dologi utóhagyományost is. Ebbe a körbe tartozhatnak a legkevesebben; akik örököltek és akiknek az örökhagyó juttatott valamit az örökségből.

Utóörökös:
Aki az örökhagyó végrendeleti intézkedése alapján az örökségben vagy annak egy részében valamely eseménytől vagy időponttól kezdve az eddigi örököst váltja fel.

Vonatkozó jogszabályok

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdés; 5. § (1)-(2) bekezdés; 6. §, 20. § (1)-(4), (2) bekezdés, 21. § (1) bekezdés; 113. § (1)-(2) bekezdés; 115. § (1)-(2) bekezdés; 103. § (1), (2) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 4. pont
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 234. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi. CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Hagyaték, leltár, örökhagyóhalál, örökhagyóhalál

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858