Akadálymentes verzió

Bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt

Kódszám

JEGYZ00512

Az ügy rövid leírása

Biztosítási intézkedés akkor rendelhető el, ha a hagyaték átadására még nem került sor, az öröklésben érdekelt azonban valószínűsítette, hogy a hagyatékhoz tartozó vagyontárgy veszélyben van; a veszély csökkenthető, illetve megszüntethető több konkrét intézkedéssel (pl. a letétbe helyezéssel, konkrét személy birtokába adással, zárlattal, vagy - romlandó dolog esetén - értékesítéssel), vagy egy ügygondnoknak a kirendelésével, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. Az ügygondnok - biztosítási intézkedésként történő - kirendelésének két esete van: 
   
1. Ha a leltár szerint a hagyatékban a gazdasági társaságokról szóló törvényben vagy a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott társasági, illetve szövetkezeti részesedés van – amíg a leltárt meg nem küldték a közjegyzőnek, a jegyző, azt követően - a közjegyző biztosítási intézkedésként a tagsági (szövetkezeti) jogok gyakorlására a társaság (szövetkezet) vagy a működésében érintett más személy, szervezet indokolt kérelmére ügygondnokot rendelhet ki, ha az intézkedés nyilvánvalóan a társasági (szövetkezeti) vagyon megóvása vagy a társaság (szövetkezet) működésének biztosítása érdekében szükséges. Az ügygondnok vagyoncsökkenést eredményező határozat hozatalát a szavazatával nem támogathatja és a hagyaték terhére vagyoni kötelezettségeket nem vállalhat, kivéve, ha ezzel az érintett társaságot (szövetkezetet) és az örökösként érdekeltet nyilvánvaló károsodástól óvja meg.
2. Ha a leltár szerint a hagyatékban követelés van, annak behajtására az öröklésben érdekelt kérelmére a közjegyző ügygondnokot rendelhet ki.

Ha arra hivatalból nem került sor, az ügygondnokot bármelyik örökösként érdekelt kérelmére a közjegyző (leltár megküldéséig a jegyző) végzésben kirendeli, és feladatáról a végzés megküldésével egyidejűleg – ha az a végrendelet későbbi előkerülése miatt változik, akkor ismételten – tájékoztatja.
Ügygondnok csak akkor rendelhető ki, ha az eljárásának előrelátható díját és költségeit a kérelmező – a hagyatéki eljárás költségeitől függetlenül – megelőlegezi és viseli.

Végrendeleti öröklés esetében az ügygondnok kirendelését csak akkor lehet alkalmazni, ha az adott tevékenységet nem végrendeleti végrehajtó látja el.

Ki jogosult az eljárásra?

Öröklésben érdekeltek és a hagyatékba tartozó társasági (szövetkezeti) részesedéssel kapcsolatban a társaság (szövetkezet) működésében érintett más személy, szervezet. 

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

A kérelem tartalmazza az ügygondnok kirendelésének az indokait, kitérve arra miért szükséges a társasági (szövetkezeti) vagyon megóvása; miért nincs biztosítva a társaság (szövetkezet) működése, illetve milyen követelés behajtása céljából szükséges az ügygondnok kirendelése. Továbbá a kérelmezőnek elő kell adnia az öröklésben érdekeltségét megalapozó, valamint az illetékesség megállapításához szükséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

Ügygondnok kirendelése iránti kérelem

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.A biztosítási intézkedés költségeit az köteles előlegezni, aki a biztosítási intézkedést kérte.A jegyző vagy a közjegyző felhívja a biztosítási intézkedést kérelmezőt, hogy a biztosítási intézkedés foganatosításával várhatóan felmerülő költségeket helyezze közjegyzői letétbe. Ha a kérelmező a felhívásnak nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani.A biztosítási intézkedés foganatosításával felmerült költséget a jegyző/közjegyző végzésében állapítja meg. Ugyanebben a végzésben – az elrendelés indokoltságával kapcsolatos összes körülmény figyelembevételével – kell dönteni a költség viseléséről.

Hol intézhetem el?

Az eljárás lefolytatására

a) az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye,
b) az a) pontban foglaltak hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye,
c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye,
d) az a)–c) pontokban foglaltak hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye,
e) az a)–d) pontokban foglaltak hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése szerinti közjegyző illetékes.
A hagyatéki eljárásban a jegyző illetékességére - ha e törvény másként nem rendelkezik - a közjegyző illetékességére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy kizárására - ha e törvény másként nem rendelkezik - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha a vagyon fekvése szerint több jegyző illetékes, az eljárás bármelyik előtt megindítható; az lesz illetékes, akinél az eljárást előbb indították meg.

Ügyintézés határideje

5 nap

Jogorvoslati lehetőség

A hagyaték leltározása során a nem a közjegyző által hozott végzésekkel szembeni jogorvoslat esetében a fellebbezést a jegyzőnél kell benyújtani. A végzést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően – részben vagy egészben – a jegyző is megváltoztathatja, de ha a fellebbezésnek 3 napon belül nem, vagy nem egészben ad helyt, köteles azt haladéktalanul megküldeni a közjegyzőnek, aki – ha a fellebbezésben foglaltaknak 3 napon belül nem ad helyt – felterjeszti a bírósághoz.
A fellebbezést a törvényszékhez kell címezni (de a jegyzőnél kell előterjeszteni).
A jegyzőhöz 
A fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított 15 nap.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Milyen költsége van az ügygondnok kirendelésének?

1. A hagyatéki eljárásban kirendelt ügygondnok költségtérítésként a készkiadásainak megtérítését indítványozhatja, vagy
2. Az ügygondnok kérelmére a munkaórák tételes kimutatása mellett a munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalány fizetésére kerül sor.

Az ügygondnokot a kirendelés teljesítésére fordított idő alapján, minden megkezdett óráért munkadíj illeti meg, amely nem lehet magasabb, mint a költségvetési törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíj (2014-ben 4.000 Ft).
A költségtérítés és a munkadíj (együtt: a biztosítási intézkedés költsége) megelőlegezésére hivatalból vagy a foganatosító – akár több alkalommal előterjesztett – kérelmére a biztosítási intézkedést elrendelő jegyző vagy közjegyző végzéssel költségelőleg fizetését rendelheti el. A megfizetett költségelőleget a jegyző vagy a közjegyző letétbe veszi.

Fontosabb fogalmak

Hagyatéki eljárásban érdekelt:
- az öröklésben érdekelt,
- a hagyatéki eljárás lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog,
- az örökhagyó hagyatékához tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje, és
- tulajdonostársak közös öröklési szerződése esetén az örökhagyót túlélő tulajdonostárs

Öröklésben érdekelt: Az örökösként érdekelt, továbbá az, aki az eljárásban hagyatéki hitelezőként, igénylőként vagy kötelesrészre jogosultként lépett fel, továbbá a biztosítási intézkedés, illetve a jogorvoslat iránti kérelem előterjesztése körében a gyámhatóság.

Örökösként érdekelt: Aki az eljárásban örökösként lép fel, ideértve azt is, akit az örökhagyó dologi hagyományban vagy halála esetére szóló ajándékban részesített, valamint az utóörököst és a dologi utóhagyományost is.

Utóörökös: Aki az örökhagyó végrendeleti intézkedése alapján az örökségben vagy annak egy részében valamely eseménytől vagy időponttól kezdve az eddigi örököst váltja fel.

Hagyatéki hitelező:
a) a hagyatékátadási teher, valamint az örökhagyó tartozásainak megfizetése iránti igényét a hagyatéki eljárásban előterjesztő személy,
b) a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyra – az örökhagyónak a vagyontárgy reá történő átruházására vonatkozó kötelezettségét állítva – a hagyatéki eljárásban kötelmi jogcímen támaszt igényt.

Vonatkozó jogszabályok

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 32. § - 42. §; 113. §; 115. §

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 20. §;  22. §

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. §; 143. § (1), (2), (4) bekezdés

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 4. pont

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 243. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Hagyaték, leltár, ügygondnok, gazdasági társaság, szövetkezet, részesedésbiztosítási intézkedés, részesedésbiztosítási intézkedés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858