Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése iránt

Kódszám

JEGYZ00513

Az ügy rövid leírása

Ha a hagyaték átadása nem történt meg, de az öröklésben érdekelt valószínűsíti, hogy az öröksége veszélyben van és ezt jogosan kérelmezi, a közjegyző biztosítási intézkedésként ügygondnokot rendelhet ki, két esetben:
1,Ha a hagyatékban társasági (szövetkezeti) részesedés van, a társaság, vagy ennek működésében érintett más személy indokolt kérelmére ügygondnok rendelhető ki, a társasági vagyon megóvása és működésének biztosítása érdekében. Az ügygondnok vagyoncsökkenést eredményező határozat hozatalát a szavazatával nem támogathatja és a hagyaték terhére vagyoni kötelezettségeket nem vállalhat, kivéve, ha ezzel az érintett társaságot (szövetkezetet) és az örökösként érdekeltet nyilvánvaló károsodástól óvja meg.
2,Ha a leltár szerint a hagyatékban követelés van, annak behajtására, bármelyik öröklésben érdekelt kérelmére ügygondnok rendelhető ki.
Ha arra hivatalból nem került sor, az ügygondnokot bármelyik örökösként érdekelt kérelmére a közjegyző (leltár megküldéséig a jegyző) végzésben kirendeli, és feladatáról a végzés megküldésével egyidejűleg – ha az a végrendelet későbbi előkerülése miatt változik, akkor ismételten – tájékoztatja.
Ügygondnok csak akkor rendelhető ki, ha az eljárásának előrelátható díját és költségeit a kérelmező – a hagyatéki eljárás költségeitől függetlenül – megelőlegezi és viseli.
Végrendeleti öröklés esetében az ügygondnok kirendelését csak akkor lehet alkalmazni, ha az adott tevékenységet nem végrendeleti végrehajtó látja el.
Az ügygondnok általában egy, a család által nem ismert, külső személy, de ha az öröklésben érdekeltek valamennyien meg tudnak állapodni abban, hogy egy számukra ismert, vagy elfogadható bizalmi személy legyen az ügygondnok, akkor őt kell kirendelni.

Ki jogosult az eljárásra?

Valamennyi öröklésben érdekelt nyújthatja csak be a közös kérelmet.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőnek meg kell adnia a saját adatait - és ha van képviselője, akkor a képviselőét - is: a nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
A kérelem tartalmazza az ügygondnok kirendelésének az indokait, kitérve arra miért szükséges a társasági (szövetkezeti) vagyon megóvása; miért nincs biztosítva a társaság (szövetkezet) működése, illetve milyen követelés behajtása céljából szükséges az ügygondnok kirendelése. Továbbá a kérelmezőnek elő kell adnia az öröklésben érdekeltségét megalapozó, valamint az illetékesség (azaz, hogy melyik jegyző/közjegyző fog eljárni) megállapításához szükséges adatokat.
A kérelemben az öröklésben érdekelteknek nyilatkozniuk kell arról, hogy más öröklésben érdekeltről nincs tudomásuk.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolhatóak a kérelemben előadottakat alátámasztó dokumentumok + A25.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes. A biztosítási intézkedés költségeit az köteles előlegezni, aki a biztosítási intézkedést kérte. A jegyző vagy a közjegyző felhívja a biztosítási intézkedést kérelmezőt, hogy a biztosítási intézkedés foganatosításával várhatóan felmerülő költségeket helyezze közjegyzői letétbe. Ha a kérelmező a felhívásnak nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani. A biztosítási intézkedés foganatosításával felmerült költséget a jegyző/közjegyző végzésében állapítja meg. Ugyanebben a végzésben – az elrendelés indokoltságával kapcsolatos összes körülmény figyelembevételével – kell dönteni a költség viseléséről.

Hol intézhetem el?

Amíg a leltárt meg nem küldték a közjegyzőnek, a jegyző, azt követően a közjegyző rendelhet ki ügygondnokot.

Ügyintézés határideje

5 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést a jegyzőnél kell benyújtani. A végzést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően – részben vagy egészben – a jegyző is megváltoztathatja, de ha a fellebbezésnek 3 napon belül nem, vagy nem egészben ad helyt, köteles azt haladéktalanul megküldeni a közjegyzőnek, aki – ha a fellebbezésben foglaltaknak 3 napon belül nem ad helyt – felterjeszti a bírósághoz. A fellebbezést a törvényszékhez kell címezni (de a jegyzőnél kell előterjeszteni). A fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított 15 nap. A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Milyen költsége van az ügygondnok kirendelésének?

1. A hagyatéki eljárásban kirendelt ügygondnok költségtérítésként a készkiadásainak megtérítését indítványozhatja, vagy
2. Az ügygondnok kérelmére a munkaórák tételes kimutatása mellett a munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalány fizetésére kerül sor.

Az ügygondnokot a kirendelés teljesítésére fordított idő alapján, minden megkezdett óráért munkadíj illeti meg, amely nem lehet magasabb, mint a költségvetési törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíj (2014-ben 4.000 Ft).

A költségtérítés és a munkadíj (együtt: a biztosítási intézkedés költsége) megelőlegezésére hivatalból (azaz automatikusan, külön kérelem nélkül) vagy az ügygondnok – akár több alkalommal előterjesztett – kérelmére a biztosítási intézkedést elrendelő jegyző vagy közjegyző költségelőleg fizetését rendelheti el.

Fontosabb fogalmak

Hagyatéki eljárásban érdekelt:
- az öröklésben érdekelt,
- a hagyatéki eljárás lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog,
- az örökhagyó hagyatékához tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje, és
- tulajdonostársak közös öröklési szerződése esetén az örökhagyót túlélő tulajdonostárs
Ebbe a körbe nagyon sokan tartozhatnak; olyanok is, akik nem örökösök, de nem is öröklésben érdekeltek, de a hagyatéki eljárás eredménye egyéb okból fontos a számukra.

Öröklésben érdekelt:
Az örökösként érdekelt, továbbá az, aki az eljárásban hagyatéki hitelezőként, igénylőként vagy kötelesrészre jogosultként lépett fel, továbbá a biztosítási intézkedés, illetve a jogorvoslat iránti kérelem előterjesztése körében a gyámhatóság. Ebbe a körbe az örökösökön kívül még sokan tartozhatnak, akik még közvetlenül érintettek abban a kérdésben (és ezért vitathatják is), hogy a hagyatéki leltárba felvett vagyonnak ki az örököse.

Örökösként érdekelt:
Aki az eljárásban örökösként lép fel, ideértve azt is, akit az örökhagyó dologi hagyományban vagy halála esetére szóló ajándékban részesített, valamint az utóörököst és a dologi utóhagyományost is. Ebbe a körbe tartozhatnak a legkevesebben; akik örököltek és akiknek az örökhagyó juttatott valamit az örökségből.

Utóörökös: Aki az örökhagyó végrendeleti intézkedése alapján az örökségben vagy annak egy részében valamely eseménytől vagy időponttól kezdve az eddigi örököst váltja fel.

Hagyatéki hitelező:
a) a hagyatékátadási teher, valamint az örökhagyó tartozásainak megfizetése iránti igényét a hagyatéki eljárásban előterjesztő személy,
b) a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyra – az örökhagyónak a vagyontárgy reá történő átruházására vonatkozó kötelezettségét állítva – a hagyatéki eljárásban kötelmi jogcímen támaszt igényt.

Vonatkozó jogszabályok

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 6. §; 32. § - 42. §; 113. §; 115. §
a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 20. §; 22. §
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. §; 143. § (1), (2), (4) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 4. pont
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 243. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Hagyaték, leltár, ügygondnok, gazdasági társaság, szövetkezet, részesedésbiztosítási intézkedés, részesedésbiztosítási intézkedés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858