Akadálymentes verzió

Aktív korúak ellátásának igénylése céljából hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00067

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.
Az 1993. évi III. törvény által szabályozott, az önkormányzat által szociális alapon nyújtott pénzbeli ellátások egyik formájának, az aktív korúak ellátásának igénylésének feltétele az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködés. Ennek igazolására a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Természetes személy, álláskereső, pályakezdő álláskereső
Meghatalmazásra is van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél személyes okmányai (Személyi ig. lakcímkártya)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, vagy szálláshelye szerint illetékes járási hivatal az ügyfél kérelme, vagy nyilatkozata alapján.

Ügyintézés határideje

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyatványban el kell tüntetni, hogy azt kinek és milyen bizonyatékok alapján adták ki. A hatósági bizonyítvány alakiságára is irányadók a közigagzatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72.§ (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt követelmények.

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://csaladitudakozo.kormany.hu/
 http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/szocialis-raszorultsag

Ki adhatja be a kérelmet és mikor?
Válasz: Hatósági bizonyítvány iránti kérelmet minden természetes személy benyújthat függetlenül attól, hogy aktív korúak ellátására jogosult-e. Az ellátásra való jogosultság megállapítása az önkormányzat feladata.

Ki jogosult az aktív korúak ellátására?
Válasz:Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,

a)aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)–c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy

g) akinek esetében az ápolási díj, a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.Fontosabb fogalmak

Előzetes együttműködő:
- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
- akinek esetében az ápolási díj, a gyermek-gondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött.

Vonatkozó jogszabályok

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 15.§ (3) bekezdés b) pont,
1993. évi II. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 33.§ (1) bekezdés,

állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés a) pont,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 21.§ a), 71-72. §, 83. §,
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 15. pont,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 57/A.§ (1) és (2) bekezdés
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

aktív korúak ellátása, foglalkoztatást helyettesítő támogatás rendszeres szociális segély hatósági bizonyítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858