Kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelem" /> Kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelem" />
Akadálymentes verzió

Kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelem

Kódszám

EGBIZ00062

Az ügy rövid leírása

A társadalombiztosítási kifizetőhely (továbbiakban: kifizetőhely) megszüntetése záróellenőrzés lefolytatását követően történhet.
- A felszámolást elrendelő jogerős végzés, illetőleg a foglalkoztató, vagy egyéb szerv, hatóság bejelentése alapján a záróellenőrzést legkésőbb a felszámolást elrendelő végzés közzétételének napjától, a hitelező igény benyújtására előírt határidőn belül el kell végezni az illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak .
- A foglalkoztató a megállapodás alapján működtetett kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelme alapján, vagy ha a biztosítottak száma 100 fő alá csökken, és a foglalkoztató nem kéri a kifizetőhely megállapodás alapján történő tovább működtetését.
- Amennyiben a kifizetőhely nem szűnik meg, de tevékenysége más illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal illetékessége alá kerül. (Székhely áthelyezés esete.)
- A foglalkoztató kérésére átalakulás, beolvadás, jogutódlással történő megszűnés esetén, illetőleg ha a jogutód nem köteles tovább működtetni a kifizetőhelyet.
- A kifizetőhelyet működtető foglalkoztató jogutód nélküli megszűnése esetén.

Ki jogosult az eljárásra?

Kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató, meghatalmazott, megbízott, jogutód képviselője,
amennyiben eljárási képességgel rendelkezik, valamint a felszámolás/végelszámolás kezdő időpontjától a felszámoló/végelszámoló.

Milyen adatokat kell megadni?

Foglalkoztató neve, székhelye, adószáma, valamint a kifizetőhely megszüntetésének indoka, jogalapja, a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (kapcsolattartó neve, elérhetősége).

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Kifizetőhely székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján a kérelem teljes mértékben elbírálható, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Lehetőség van fellebbezésre.A fellebbezést az első fokú döntést hozó egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. A fellebbezést a döntés közlésétől (kézhezvételétől) számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A társadalombiztosítási kifizetőhely ügyintézőjének a munkaviszonya megszünt, milyen feltételek mellet lehet tovább működtetni, vagy megszüntetni a kifizetőhelyet? 100 fő biztosítottat foglalkoztató munkáltató esetében nincs mérlegelési lehetőség a törvény kötelezően előírja. 100 fő alatti foglalkoztatás esetében a két fél (foglalkoztató és az illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ) megállapodása az irányadó. A kifizetőhely fenntartója a társadalombiztosítási feladatokat saját költségén, szakképzett alkalmazottakkal végzi, az igények jogszerű elbírálásáért és a kifizetett ellátásokért az alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szervvel szemben teljes anyagi felelősséggel tartozik. A társadalombiztosítási és egyéb feladatok ellátása érdekében a társadalombiztosítási kifizetőhely más, kifizetőhelyet fenntartóval megállapodást köthet.

Fontosabb fogalmak

Biztosítottak köre: A biztosítottak körét a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a sorolja fel. A teljesség felsorolása nélkül biztosított pl.: munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, az álláskeresési támogatásban részesülő személy, a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó.
Kifizetőhely kiemelt feladatai: pénzbeli ellátások, megállapítása, kifizetése.
Pénzbeli ellátások: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj.

Vonatkozó jogszabályok

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, 47. §,
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény, 75/A,80-81. §
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény, 9. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 15--16. §, 40. § 40/A.§, 33. §, 35. §, 71-72. §, 93. §, 98-99. §, 102. §, 116. §

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, 2. §, 2/A. §, 2/B. §, 4. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §

Kulcsszavak

Kifizetőhely, foglalkoztató, biztosított, társadalombiztosítási ellátások, folyamatos biztosítási idő.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858