Akadálymentes verzió

Kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelem

Kódszám

EGBIZ00062

Az ügy rövid leírása

A társadalombiztosítási kifizetőhely (továbbiakban: kifizetőhely) megszüntetése záróellenőrzés lefolytatását követően történhet.
- A felszámolást elrendelő jogerős végzés, illetőleg a foglalkoztató, vagy egyéb szerv, hatóság bejelentése alapján a záróellenőrzést legkésőbb a felszámolást elrendelő végzés közzétételének napjától, a hitelező igény benyújtására előírt határidőn belül el kell végezni az illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak .
- A foglalkoztató a megállapodás alapján működtetett kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelme alapján, vagy ha a biztosítottak száma 100 fő alá csökken, és a foglalkoztató nem kéri a kifizetőhely megállapodás alapján történő tovább működtetését.
- Amennyiben a kifizetőhely nem szűnik meg, de tevékenysége más illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal illetékessége alá kerül. (Székhely áthelyezés esete.)
- A foglalkoztató kérésére átalakulás, beolvadás, jogutódlással történő megszűnés esetén, illetőleg ha a jogutód nem köteles tovább működtetni a kifizetőhelyet.
- A kifizetőhelyet működtető foglalkoztató jogutód nélküli megszűnése esetén.

Ki jogosult az eljárásra?

Kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató, meghatalmazott, megbízott, jogutód képviselője,
amennyiben eljárási képességgel rendelkezik, valamint a felszámolás/végelszámolás kezdő időpontjától a felszámoló/végelszámoló.
Képviseletre, meghatalmazásra lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

Foglalkoztató neve, székhelye, adószáma, valamint a kifizetőhely megszüntetésének indoka, jogalapja, a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (kapcsolattartó neve, elérhetősége).

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási költség

Hol intézhetem el?

Kifizetőhely székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján a kérelem teljes mértékben elbírálható, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre nincs lehetőség

Fellebbezésre nincs lehetőség
Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

https://egbiztpenzbeli.onyf.hu/szakmának/kifizetőhelyeknek.html
A társadalombiztosítási kifizetőhely ügyintézőjének a munkaviszonya megszűnt, milyen feltételek mellet lehet tovább működtetni, vagy megszüntetni a kifizetőhelyet? 100 fő biztosítottat foglalkoztató munkáltató esetében nincs mérlegelési lehetőség, a törvény kötelezően előírja. 100 fő alatti foglalkoztatás esetében a két fél (foglalkoztató és az illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ) megállapodása az irányadó. A kifizetőhely fenntartója a társadalombiztosítási feladatokat saját költségén, szakképzett alkalmazottakkal végzi, az igények jogszerű elbírálásáért és a kifizetett ellátásokért az alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szervvel szemben teljes anyagi felelősséggel tartozik. A társadalombiztosítási és egyéb feladatok ellátása érdekében a társadalombiztosítási kifizetőhely más, kifizetőhelyet fenntartóval megállapodást köthet.

Fontosabb fogalmak

Biztosítottak köre: A biztosítottak körét a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a sorolja fel. A teljesség felsorolása nélkül biztosított pl.: munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, az álláskeresési támogatásban részesülő személy, a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó.
Kifizetőhely kiemelt feladatai: pénzbeli ellátások, megállapítása, kifizetése.
Pénzbeli ellátások: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj.

Vonatkozó jogszabályok

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, 47. §,
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény, 75/A,80-81. §
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény, 9. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 15--16. §, 40. § 40/A.§, 33. §, 35. §, 71-72. §, 93. §, 98-99. §, 100. §

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 7. § (3) bekezdés c) pont,
Az Országos Nyugdíjbiztosítás Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdés h) pont
 

Kulcsszavak

Kifizetőhely, foglalkoztató, biztosított, társadalombiztosítási ellátások, folyamatos biztosítási idő.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858