Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem

Kódszám

EGBIZ00063

Az ügy rövid leírása

Különböző okokból előfordulhat, hogy valaki az egészségbiztosítás ellátásai közül pénzbeli ellátást, baleseti táppénzt vagy utazási költséghez nyújtott támogatást vett fel anélkül, hogy arra jogosult lett volna. A jogalap nélkül kifizetett, illetve igénybe vett ellátás összegét a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala, főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatal visszaköveteli vagy megtérítteti.
A jogosultsági alap nélkül felvett, illetve igénybe vett ellátás visszatérítésére vonatkozó követelés, a kirótt kamat, késedelmi pótlék, illetve mulasztási bírság méltányosságból való mérséklésére, elengedésére, részletfizetés engedélyeztetésére, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (adatlapon) nyújtható be kérelem az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalhoz. A kérelem elbírálásánál az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal megvizsgálja a magánszemély jövedelmi helyzetét és életkörülményeit, egyéb kötelezettnél - például gazdálkodó szervezet esetén - annak pénzügyi helyzetét. Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal a vizsgálatot követően a kérelmező által meghatározott összes körülmény mérlegelésével, figyelembevételével együtt határozattal dönt a méltányossági kérelemről.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelem benyújtására a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelezett magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet jogosult.
Lehetőség van arra, hogy a fizetésre kötelezett helyett meghatalmazással a meghatalmazottja járjon el az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor meg kell adni a formanyomtatványon feltüntetett adatok teljes körét, azaz:
- a kérelmező adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ szám, lakcím, telefonszám, foglalkozás, munkahely neve és címe, egyéb jogviszony);
- a kérelem pontos tárgyát (halasztás, részletfizetés, méltányosság);
- a jövedelmi adatokat (ideértve a kérelmezővel közös háztartásban élőket is);
- a kiadásokat (ideértve a hiteltörlesztéseket is);
- a kérelmező vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat (a kérelmező és vele közös háztartásban együtt élő családtag tulajdonában, illetve használatában lévő ingatlan, ingóság, értékpapír, vagyoni értéket megtestesítő tagsági, részesedési jog értéke);
- a fedezetként felajánlott biztosítékokat (ingó, ingatlanvagyon, értékpapír, kezesség, bankgarancia);
- a kérelem benyújtásának részletes indokolását.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a jövedelmi adatok alátámasztásához az aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) jövedelemigazolást, nyugdíj, gyed-, gyes-, vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvényt (ideértve a kérelmezővel közös háztartásban élőkre vonatkozóakat is), valamint a költségek (ideértve a hiteltörlesztéseket is) befizetését igazoló iratok másolatát (számlakivonat, csekkek stb.).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján a kérelem teljes mértékben elbírálható, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A méltányossági jogkörben hozott határozat bírósági felülvizsgálatát kizárólag semmisségére hivatkozva lehet kérni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Lehet-e fellebbezni a döntéssel kapcsolatban? Nem, a törvény kizárja a fellebbezést.
2. Környezettanulmány lefolytatásába bele kell-e egyezni, vagy elzárkózhat tőle a magánszemély? A környezettanulmány helyszíni eljárás, amit meg lehet tagadni, de abban az esetben a kormányhivatal a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
3. Van lehetőség elektronikus ügyintézésre? Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.

Fontosabb fogalmak

Utazási költségtérítés: a járóbeteg-szakellátásra, a fekvőbeteg-gyógyintézetbe, gyógyászati ellátásra, rehabilitációra beutalt biztosított utazási költségeihez kapcsolódó támogatás.
Jogalap nélküli ellátás visszafizetési kötelezettsége: aki az egészségbiztosítás ellátásai közül pénzbeli ellátást, baleseti táppénzt, utazási költségtérítést jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. A kilencven nap elteltével a jogalap nélkül felvett ellátást attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható.

Vonatkozó jogszabályok

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény 66. §, 70. §, 72. §, 75/A §, 77. § (2) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 34. § (3) bekezdés, 40. §, 40/A §, 71-72. §, 98-99. §, 102. §, 109. §;
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. §; 7. § (3) bekezdés,
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.I.) Korm. rendelet 1. §, 49/F §

Kulcsszavak

Méltányosság, jogalap nélküli ellátás, mérséklés, elengedés, kamat, követelés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858