Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása

Kódszám

OKMIR00086

Az ügy rövid leírása

Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása itán állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós, megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti. Ha a bíróság vagy más hatóság - ha lakás használatának megváltoztatására vonatkozó döntés végrehajtásának foganatosítására sor került - erről értesíti a járási hivatalt, amely hivatalból intézkedik a lakcím érvénytelenítésére. Ellenkező bizonyításig a szállásadó írásbeli nyilatkozata igazolja, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós, a jegyző illetve a járási hivatal érvényteleníti a lakcímet. Érvénytelen a bejelentett értesítési cím, ha a járási hivatal vagy a központi szerv megállapította, hogy a polgár bejelentett értesítési címe nem valós.

Ki jogosult az eljárásra?

jegyző, járási hivatal, kijelölt kormányhivatal

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

jegyző és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - a továbbiakban: járási hivatal (értesítési cím tekintetében bármely járási hivatal vagy kijelölt kormányhivatal)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napjától számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre
fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal/kijelölt kormányhivatal
a döntés közlésétől számított 15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre egységes ügyféltájékoztató.
Kell-e a lakás tulajdonosának a hozzájárulása ha rendelkezem lakásbérleti szerződéssel? Nem, a szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentő olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja.

Fontosabb fogalmak

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll. A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyása nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén kívül a polgár bejelentett.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (2), (5)- (5a) bekezdés, 28/A. § (6) bekezdés,

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §. (3)-(3a) bekezdés, 35. § (2)-(4) bekezdés

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) és (5) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés , 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés , 33. § (2) bekezdés 41. pont

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény

Kulcsszavak

személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, lakcím, értesítési cím

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858