Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása

Kódszám

OKMIR00087

Az ügy rövid leírása

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján kell bejelentenie (a továbbiakban: külföldi letelepedési nyilatkozat). A magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárás a külföldi letelepedési nyilatkozat megtételét követően hivatalból indul.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területén élő magyar állampolgárok.
A külföldi letelepedési szándék bejelentését személyesen, valamint a Ket. szerinti elektronikus kapcsolattartás útján lehet bejelenteni.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, családi állapot, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, állampolgárság, személyi azonosító, eddigi lakóhely, külföldi lakóhely. Ha a kiskorú gyermek külföldi letelepedéséhez gyámhatósági jóváhagyás szükséges, a kiskorú gyermek külföldi letelepedésre vonatkozzó nyilatkozatához a gyámhatóság jóváhagyását is csatolni kell.

Milyen iratok szükségesek?

Kitöltött külföldi letelepedési nyilatkozat, lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben nem rendelkezik lakcímigazolvánnyal, akkor az arról szóló nyilatkozata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása is illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - a továbbiakban: járási hivatal.

Ügyintézés határideje

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezés
fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal
a döntés közlésétől számított 15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre egységes ügyféltájékoztató prospektus formájában.
Mivel igazolom a személyazonosságomat, ha le kell adnom a személyazonosító igazolványom? A személyazonosság igazolására alkalmas okmány a külföldön élő magyar állampolgár esetében az érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély.
Kell-e a lakás tulajdonosának a hozzájárulása a tartózkodási hely bejelentéséhez? Igen, a lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása (szállásadói hozzájárulás) szükséges. A szállásadó általi hozzájárulásra azonban nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani.

Fontosabb fogalmak

Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.
Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
Lakcímigazolvány rendeltetése: Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa. Külföldön élő magyar állampolgár esetén azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye.

Vonatkozó jogszabályok

aa polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (10) bekezdés, 8. § (1) bekezdés a) pont, 26. § (3) bekezdés, 4. § (2a) bekezdés b) pont, 28. § (1) bekezdés, 15. § (1) bekezdés h) pont, 27/A. § (3) bekezdés, 29. § (4) bekezdés,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés, 41/A. § , 5. számú melléklet, 19. § (8) bekezdés, 18. § (2) bekezdés d) pont, 21. § (4) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 9. § (4) bekezdés, 10. §, 17. § (1) bekezdés a) pont, 19. § (8) bekezdés, 21. § (4) bekezdés, 
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény IX. melléklet II. 5. pont
a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (5) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

külföldi letelepedési nyilatkozat, külföldi lakóhely, tartózkodási hely, személyazonosító igazolványszemélyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, személyazonosító igazolványszemélyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858