Akadálymentes verzió

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása

Kódszám

OKMIR00087

Az ügy rövid leírása

A polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján kell bejelentenie. A magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárás a külföldi letelepedési nyilatkozat megtételét követően hivatalból indul.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területén élő magyar állampolgárok.

Milyen adatokat kell megadni?

Családi név, utónév, születési családi név, utónév, születési hely, idő, anyja neve, családi állapot, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, állampolgárság, személyi azonosító, eddigi lakóhely, külföldi lakóhely, nyilatkozat Magyarország külföldi letelepedési szándékkal történő elhagyásáról.

Ha a kiskorú gyermek külföldi letelepedéséhez gyámhatósági jóváhagyás szükséges, a kiskorú gyermek külföldi letelepedésre vonatkozzó nyilatkozatához a gyámhatóság jóváhagyását is csatolni kell.

Milyen iratok szükségesek?

Kitöltött külföldi letelepedési nyilatkozat, lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben nem rendelkezik lakcímigazolvánnyal, akkor az arról szóló nyilatkozata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása is illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A külföldi letelepedési nyilatkozattal összefüggő lakcím ügyben az a járási hivatal jár el, amelynél az eljárást az ügyfél megindítja.
A konzuli tisztviselőnél megindított eljárásban az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség 15 napon belül, amelyet a járási hivatalhoz kell megtenni, de a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


A külföldi letelepedési szándék bejelentését követően az érvénytelen hatósági igazolványt köteles-e leadni?
Igen, személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnál vagy konzuli tisztviselőnél leadni, illetve postai úton is lehetséges a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak vagy konzuli tisztviselőnek.

Mivel igazolom a személyazonosságomat, ha le kell adnom a személyazonosító igazolványom?
A személyazonosság igazolására alkalmas okmány a külföldön élő magyar állampolgár esetében az érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély is alkalmas személyazonosság igazolására.

Fontosabb fogalmak

Lakcím adat:
Bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.

Tartózkodási hely:
Annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Lakcímigazolvány rendeltetése:
Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa. Külföldön élő magyar állampolgár esetén azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (10) bekezdés, 8. § (1) bekezdés a) pont, 26. § (3) bekezdés, 4. § (2a) bekezdés b) pont, 28. § (1) bekezdés
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés, 41/A. § , 5. számú melléklet, 19. § (8) bekezdés, 21. § (4) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 9. § (4) bekezdés, 10. §, 17. § (1) bekezdés a) pont,
a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról 168/1999. (XI. 24) Korm. rendelet 10. § a) pontja, és a 34. § (2a) bekezdése, 34. § (2a) bekezdés
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény IX. melléklet II. 5. pont
a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (5) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

külföldi letelepedési nyilatkozat, külföldi lakóhely, tartózkodási hely, személyazonosító igazolványszemélyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, személyazonosító igazolványszemélyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858