Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00002

Az ügy rövid leírása

Az érintett polgár kérelmére akkor kell kiadni a hatósági igazolványt, ha a polgár a hatósági igazolvánnyal azért nem rendelkezik, mert az a birtokából kikerült (elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés), illetve a hatósági igazolványa megrongálódott. A járási hivatal – a bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár esetén a központi szerv – a polgár kérelmére új hatósági igazolványt állít ki, ha a korábban kiadott igazolvány elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódás miatt használhatatlanná vált.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják), külföldön élő magyar állampolgárok, akik korábban rendelkeztek már személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal, és azt elvesztették, megsemmisült, megrongálódott, vagy eltulajdonították.
Az igazolvány pótlása iránti kérelmet személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani.

Milyen adatokat kell megadni?

természetes személyazonosító adatok, lakcímigazolvány újbóli kiállításának az oka (elvesztette, eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott)

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
Megrongálódott lakcímigazolvány, melyet le kell adni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Elveszett, megrongálódott, megsemmisült, eltulajdonított igazolvány pótlása iránti eljárás illetékmentes;

Hol intézhetem el?

Járási hivatal/Központi Okmányiroda (bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala)

Ügyintézés határideje

Jogszabály szerint a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap, a hatóság a sommás eljárásban a döntést azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza. (a gyakorlatban amennyiben lehetőség van rá, a lakcímigazolvány azonnal átvehető az eljáró hatóságnál)

Jogorvoslati lehetőség

Van (a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala döntésével szemben csak bírósági felülvizsgálatnak van helye).
Fővárosi és megyei kormányhivatal
Járási hivatal
A döntés közlésétől számított 15 nap
5000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre egységes ügyféltájékoztató prospektus, azonban a KEKKH honlapján található ügyféltájékoztató: http://www.nyilvantarto.hu/hu/lig_potlas
Mi a teendő a megrongálódott lakcímigazolvánnyal? Az új lakcímigazolvány iránti kérelemmel egyidőben le kell adni a megrongálódott igazolványt.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve (KEKKH) képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv hatósági igazolvánnyal (a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány) tájékoztatja. Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1. § (2) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés a)-d) pontok, 5. § (2)-(4) bekezdés, 9. § (2) bekezdés a) pont, 11. §, 15. § (1) bekezdés, 17. § (1), (6) bekezdés, 18/A. § (1) bekezdés, 19/A. § (1) bekezdés, 21. §-24. §, 28/A. §, 28/B. § (1)-(2) bekezdés, 34. § ( 2) bekezdés, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés, 11. § e) pont, 12. § (2) bekezdés, 16. § (1), (5) bekezdés, 17. § (1) bekezdés c) pont cb) alpont, 17. § (2) bekezdés d) pont, 18. § (3) bekezdés b)-c) pont, 19. § (1) bekezdés, 19/A. § (9) bekezdés, 31. § (1) bekezdés, 32. § (2) bekezdés a-d) pontok, 32. § (3) bekezdés, A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (5) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2), 116. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény , 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 51. és 53. pont, ,

Kulcsszavak

lakcímigazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása, pótlása, lakóhely, tartózkodási hely, szállásadó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858