Akadálymentes verzió

Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00002

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal a polgár kérelmére új hatósági igazolványt (lakcímigazolványt) állít ki, ha a korábban kiadott lakcímigazolványt a polgár elvesztette, az megsemmisült, azt eltulajdonították, vagy megrongálódása miatt használhatatlanná vál. A bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala állítja ki a lakcímigazolványt.

Ki jogosult az eljárásra?

magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek,a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorló a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy. A lakcímkártya pótlása iránti kérelmet személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani.

Milyen adatokat kell megadni?

természetes személyazonosító adatok, lakcímigazolvány újbóli kiállításának az oka (elvesztette, eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott)

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
Megrongálódott lakcímigazolvány, melyet le kell adni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Elveszett, megrongálódott, megsemmisült, eltulajdonított igazolvány pótlása iránti eljárás illetékmentes;

Hol intézhetem el?

Bármely Okmányirodában/Kormányablakban azonnal intézhető ügy.

Ügyintézés határideje

A kérelemnek a hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap (a gyakorlatban amennyiben lehetőség van rá azonban azonnal átvehető az eljáró hatóságnál).

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnál lehet előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A megrongálódott igazolványt a kérelem benyújtásával egyidőben szükséges leadni.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve (KEKKH) képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv a lakcímigazolvánnyal (lakcímkártya) tájékoztatja.
Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.
Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Kulcsszavak

lakcímigazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása, pótlása, lakóhely, tartózkodási hely, szállásadó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858