Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

A törvény es képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvény es képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

Kódszám

OKMIR00003

Az ügy rövid leírása

A kiskorú gyermek törvény es képviselője kérheti, hogy a 14. életévét be nem töltött kiskorú személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványán kerüljön feltüntetésre a törvény es képviselők neve és kiállítás időpontja szerinti telefonszáma is.

Ki jogosult az eljárásra?

A 14. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok, vaalmint bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek,
A kiskorú gyermek kérelmét a szülője, illetve gondnoka (törvény es képviselője) teljesíti.

Milyen adatokat kell megadni?

14 éven aluli kiskorú adatai ( név, születési hely, idő, anyja születési neve), a törvény es képviselők adatai ( név, telefonszám)

Milyen iratok szükségesek?

kiskorú gyermek személyazonosságát igazoló okmánya és lakcímigazolványa, a törvény es képviselő személyazonosságát igazoló okmány (érvényes szig., útlevél vagy új tipusú vezetői engedély)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - a továbbiakban: járási hivatal -

Ügyintézés határideje

21 nap/8 nap (sommás eljárás esetén)

Jogorvoslati lehetőség

IGEN
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal
15 nap
5000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre egységes ügyféltájékoztató.
Mi a teendő, ha az igazolvány kiadását követően megváltozik a törvény es képviselő telefonszáma?A törvény es képviselő illetékmentesen kérheti az igazolványon feltüntetett adat módosítását vagy törlését. Hogyan kell kérni a törvény es képviselő adatainak a feltüntetését? A jogszabály 4. mellékleteként meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell kérni a törvény es képviselő adatainak a feltüntetését. Ki számít a kiskorú törvény es képviselőjének?A szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gondnok, illetve a gyám.

Fontosabb fogalmak

Kiskorú gyermek törvény es képviselője: szülő, illetve gondnok számít törvény es képviselőnek. Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót az1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv hatósági igazolvánnyal (a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány) tájékoztatja. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló146/1993. (X. 26) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24) Korm. rendelet
A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás-és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996 évi XX. törvény
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. ( VI. 14.) Korm. rendelet A Polgári törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kulcsszavak

törvény es képviselő, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, személyi azonosító, anyakönyvvezető, illetékmentesség, kérelemre induló eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858