Akadálymentes verzió

A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

Kódszám

OKMIR00003

Az ügy rövid leírása

A kiskorú gyermek törvényes képviselője kérheti, hogy a 14. életévét be nem töltött kiskorú személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványán kerüljön feltüntetésre a törvényes képviselők neve és kiállítás időpontja szerinti telefonszáma is.

Ki jogosult az eljárásra?

A 14. életévüket be nem töltött Magyarország területén élő magyar állampolgárok, valamint bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek. A kiskorú gyermek kérelmét a szülője, illetve gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti.

Milyen adatokat kell megadni?

14 éven aluli kiskorú adatai ( név, születési hely, idő, anyja születési neve), a törvényes képviselők adatai (név, telefonszám)

Milyen iratok szükségesek?

kiskorú gyermek személyazonosságát igazoló okmánya és lakcímigazolványa, a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okirat (érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy új tipusú vezetői engedély)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása, lakcímváltozás, illetve – 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén – a kérelemre feltüntethető adatok változása miatt kerül sor.

Hol intézhetem el?

Okmányirodában/Kormányablakban azonnal intézhető ügy.

Ügyintézés határideje

A kérelemnek a hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap (a gyakorlatban amennyiben lehetőség van rá azonban azonnal átvehető az eljáró hatóságnál).

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnál lehet előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mi a teendő, ha az igazolvány kiadását követően megváltozik a törvényes képviselő telefonszáma? A törvényes képviselő illetékmentesen kérheti az igazolványon feltüntetett adat módosítását vagy törlését. Hogyan kell kérni a törvényes képviselő adatainak a feltüntetését? Meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell kérni a törvény es képviselő adatainak a feltüntetését.
Ki számít a kiskorú törvényes képviselőjének? A szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gondnok, illetve a gyám.

Fontosabb fogalmak

Kiskorú gyermek törvényes képviselője: szülő, illetve gondnok számít törvényes képviselőnek.
Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót az 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv a lakcímigazolvánnyal (lakcímkártya) tájékoztatja. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló146/1993. (X. 26) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24) Korm. rendelet
A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24) Korm. rendelet
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996 évi XX. törvény
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. ( VI. 14.) Korm. rendelet A Polgári törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kulcsszavak

törvény es képviselő, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, személyi azonosító, anyakönyvvezető, illetékmentesség, kérelemre induló eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858