Akadálymentes verzió

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése

Kódszám

OKMIR00004

Az ügy rövid leírása

A nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján kell bejelentenie (a továbbiakban: külföldi letelepedési nyilatkozat). A magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárás a külföldi letelepedési nyilatkozat megtételét követően hivatalból indul.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár, illetve a bevándorolt, letelepedett és menekültként, oltalmazottként elismert személy, valamint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy. A külföldi letelepedési szándék bejelentését személyesen, valamint a Ket. szerinti elektronikus kapcsolattartás útján (ügyfélkapun) lehet bejelenteni.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyi adatok (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve), családi állapot, házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a helye, állampolgárság, személyi azonosító, eddigi lakóhely, külföldi lakóhely, nyilatkozat Magyarország külföldi letelepedési szándékkal történő elhagyásáról, nyilatkozattétel dátuma, nyilatkozó aláírása Ha a kiskorú gyermek külföldi letelepedéséhez gyámhatósági jóváhagyás szükséges, a kiskorú gyermek külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozatához a gyámhatóság jóváhagyását is csatolni kell.

Milyen iratok szükségesek?

Kitöltött külföldi letelepedési nyilatkozat, személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal vagy lakcímigazolvánnyal, akkor az arról szóló nyilatkozata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása is illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Bármely Okmányirodában/Kormányablakban intézhető ügy.

Ügyintézés határideje

A kérelemnek a hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnál lehet előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mi a különbség az ideigelenes külföldön tartózkodás és a külföldön történő letelepedés között? Külföldön történő letelepedésnek számít, ha valaki életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon. A három hónapot meghaladó ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentésére vonatkozó kötelezettség 2013. március 1- jétől megszűnt.

Fontosabb fogalmak

Külföldön történő letelepedés: életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24) Korm. rendelet
a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996 évi XX. törvény
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. ( VI. 14.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

lakóhely, tartózkodási hely, külföldön történő letelepedés, külföldön élő magyar állampolgár adatainak a nyilvántartása, konzulátus

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858