Akadálymentes verzió

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása

Kódszám

OKMIR00006

Az ügy rövid leírása

A polgár jogosult megtiltani, vagy korlátozni a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban róla nyilvántartott adatok kiadását. Ebben az esetben a kérelmezőnek akkor sem adható adatszolgáltatás a polgárról ha igazolja, hogy jogosult adatszolgáltatást kérni, kivéve ha a polgár az adat kiszolgáltatására mégis eseti engedélyt adott, vagy ha az adatszolgáltatás a kérelmező valamily joga érvényesítése vagy kötelezettsége teljesítése érdekében kéri.
A nyilatkozat azonban nem érinti a törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítését (pl. adóigazgatás, honvédelmi nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás).

Ki jogosult az eljárásra?

Minden polgár, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik (Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, honosított, vagy visszahonosított külföldön élő polgárok, egyes esetekben külföldön élő magyar állampolgárok) jogosult korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében. Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra. A korlátozottan cselekvőképes személy saját nevében, a cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

A ügyfél a nyilatkozat részeként a következő adatokat közli: nyilatkozó családi neve és utóneve(i), anyja születési családi neve, születési utóneve(i), a személyazonosító igazolványban vagy a lakcímigazolványban szereplő lakóhelye (állandó lakcím), tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), személyi azonosítója (volt személyi szám), a kérelmező (törvényes képviselő) aláírása, keltezés.

Milyen iratok szükségesek?

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot az adatszolgáltatási korlátozásról, továbbá személyesen történő benyújtás esetén a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél) lakcímigazolvány, továbbá eredeti vagy hitelesített meghatalmazás képviseleti eljárás esetén.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

díj és illetékmentes

Hol intézhetem el?

Bármely Okmányirodában/Kormányablakban azonnal intézhető ügy.

Ügyintézés határideje

Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell gondoskodni a nyilatkozat szerinti adatváltozás nyilvántartáson történő átvezetéséről

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnál lehet előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Hogyan lehet kérni az adatszolgáltatás korlátozását, tiltását? Az adatszolgáltatást korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot a jogszabály mellékletében meghatározott tartalommal kell benyújtani a járási hivatalnál, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (külföldön élő magyar állampolgár esetén a konzuli tisztviselő, a KEKKH, vagy a tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal). A KEKKH-hoz a nyilatkozatot elektronikus úton is elő lehet terjeszteni.
Visszavonható-e az adatszolgáltatási tilalom? Igen, bármikor visszavonható a tilalom, ez megtehető személyesen, postai úton vagy elektronikusan, egy nyilatkozat útján. A tilalom visszavonása nélkül, eseti engedély alapján lehetséges a tilalommal érintett adat kiadása. Ezen eljárás költségei az érintett adat kiadását kérelmező felet terhelik.
Milyen költségekkel jár az adatszolgáltatás korlátozása, vagy letiltása? Az adatszolgáltatás korlátozására vonatkozó nyilatkozat díj és illetékmentesen tehető meg. Ha ön a nyilatkozatát postai úton juttatja el a járási hivatalhoz, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához az ajánlott küldemény feladásának a költségeit kell megfizetni.
Adatletiltás, vagy korlátozás ellenére kiadhatók mégis a személyes adatok? Adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető, ha azt törvény, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság előírja, illetve, ha a kérelmező az adatok felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja, vagy a kérelmező jogi személy a polgárral szemben igazolt joga érvényesítése vagy kötelezettsége teljesítése érdekében kéri. A korlátozó nyilatkozat nem érinti továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben előírt kötelező adatszolgáltatások teljesítését (pl. adóigazgatás).
Az adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat vagy annak visszavonása a www.magyarorszag.hu portálon, a személyes ügyfélkapun keresztül elektronikus úton is előterjeszthető, azaz az ügyfél személyes megjelenésére nincs szükség.

Fontosabb fogalmak

Adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő polgárok adatainak a törvényben meghatározott tartalmú és terjedelmű közlése. Ezen belül: egyedi adatszolgáltatás: egy polgár adatainak közlése, csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által vagy jogszabályban meghatározott szempontok szerint képzett csoportba tartozó polgárok adatainak rendszeres vagy eseti közlése. Adatkorlátozás/adatletiltás: A polgár - ha törvény másként nem rendelkezik - jogosult megtiltani (illetve korlátozni) a róla nyilvántartott adatok kiadását. A tilalommal érintett adat a polgár erre irányuló eseti engedélye alapján kiadható.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Kulcsszavak

adatletiltás, adatszolgáltatás korlátozása, eseti engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858