Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása

Kódszám

OKMIR00006

Az ügy rövid leírása

A polgár jogosult megtiltani, vagy korlátozni a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban róla nyilvántartott adatok kiadását. Ebben az esetben a kérelmező a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén sem jogosult adatszolgáltatást kérni, kivéve ha a polgár az adat kiszolgáltatására eseti engedélyt adott. A nyilatkozat azonban nem érinti a törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítését (pl. adóigazgatás, honvédelmi nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás), továbbá ha az adatszolgáltatás teljesítését más törvény, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság előírja, vagy ha a kérelmező polgár vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az adatok felhasználásához fűződő jogát vagy jogos érdekét okirattal igazolja, illetve ha a kérelmező jogi személy a polgárral szemben igazolt joga érvényesítése vagy kötelezettsége teljesítése érdekében kéri. Ez utóbbi esetben azonban csak legfeljebb annyi adat szolgáltatható, amennyi a felhasználás célját még kielégíti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Minden polgár, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik (Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, honosított, vagy visszahonosított külföldön élő polgárok, egyes esetekben külföldön élő magyar állampolgárok) jogosult korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében.

Kizáró okok:

A polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat) vagy annak visszavonását ajánlott levélben is megteheti bármely fővárosi és megyei kormányhivatal személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal). A polgár korlátozó nyilatkozatát és annak visszavonását a kijelölt kormányhivatalnál elektronikus úton, valamint  írásban vagy elektronikus úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél is előterjesztheti.

Az a nyilvántartási szerv, amelynél a polgár a korlátozó nyilatkozatát megtette vagy visszavonta, illetve - ha a polgár a nyilatkozatot írásban vagy elektronikus úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél tette meg vagy vonta vissza - a kijelölt kormányhivatal az adatváltozásnak a nyilvántartáson történő átvezetéséről haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik.

A polgár korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is megteheti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervnél (a továbbiakban: nyilvántartást kezelő szerv). Ha a polgár korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását a nyilvántartást kezelő szervnél elektronikus úton teszi meg, akkor a nyilvántartást kezelő szerv az eljárást automatikus döntéshozatal útján folytatja le. Az automatikus döntéshozatali eljárás lefolytatásához a polgárnak a kérelemben meg kell adnia az 1. mellékletben meghatározott személyes adatokat.


Milyen adatokat kell megadni?

A ügyfél a nyilatkozat részeként a következő adatokat közli: nyilatkozó családi neve és utóneve(i), anyja születési családi neve, születési utóneve(i), a személyazonosító igazolványban szereplő lakóhelye (állandó lakcím), tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), személyi azonosítója (volt személyi szám), a kérelmező (törvényes képviselő) aláírása, keltezés.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály 1. sz. melléklete szerinti, aláírt nyilatkozat, személyesen történő benyújtás esetén továbbá személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél) lakcímigazolvány, továbbá eredeti vagy hitelesített meghatalmazás képviseleti eljárás esetén.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

díj és illetékmentes

Hol intézhetem el?

A polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat) vagy annak visszavonását ajánlott levélben is megteheti bármely fővárosi és megyei kormányhivatal személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal). A polgár korlátozó nyilatkozatát és annak visszavonását a kijelölt kormányhivatalnál elektronikus úton, valamint  írásban vagy elektronikus úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél is előterjesztheti. A külföldön élő magyar állampolgár a konzuli tisztviselőnél, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál is bejelentheti a nyilvántartott adatai változását, megteheti vagy visszavonhatja a korlátozó nyilatkozatát. A polgár korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is megteheti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervnél (a továbbiakban: nyilvántartást kezelő szerv). Ha a polgár korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását a nyilvántartást kezelő szervnél elektronikus úton teszi meg, akkor a nyilvántartást kezelő szerv az eljárást automatikus döntéshozatal útján folytatja le. Az automatikus döntéshozatali eljárás lefolytatásához a polgárnak a kérelemben meg kell adnia az 1. mellékletben meghatározott személyes adatokat.
Ügyintézés határideje

Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell gondoskodni a nyilatkozat szerinti adatváltozás nyilvántartáson történő átvezetéséről

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei:


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):


A benyújtási határidő:


A fellebbezési illeték mértéke:


Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hogyan lehet kérni az adatszolgáltatás korlátozását, tiltását? Az adatszolgáltatást korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot a jogszabály mellékletében meghatározott tartalommal kell benyújtani a járási hivatalnál, kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatalnál, elektronikus azonosítást követően a nyilvántartást kezelő szervnél, külföldön élő magyar állampolgár esetén a konzuli tisztviselőnél. Visszavonható-e az adatszolgáltatási tilalom? Igen, bármikor visszavonható a tilalom, ez megtehető személyesen, postai úton vagy elektronikusan, egy nyilatkozat útján. A tilalom visszavonása nélkül, eseti engedély alapján lehetséges a tilalommal érintett adat kiadása. Ezen eljárás költségei az érintett adat kiadását kérelmező felet terhelik. Milyen költségekkel jár az adatszolgáltatás korlátozása, vagy letiltása? Az adatszolgáltatás korlátozására vonatkozó nyilatkozat díj és illetékmentesen tehető meg. Ha ön a nyilatkozatát postai úton juttatja el a járási hivatalhoz az ajánlott küldemény feladásának a költségeit kell megfizetni. Adatletiltás, vagy korlátozás ellenére kiadhatók mégis a személyes adatok? Adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető, ha azt törvény, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság előírja, illetve, ha a kérelmező az adatok felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja, vagy a kérelmező jogi személy a polgárral szemben igazolt joga érvényesítése vagy kötelezettsége teljesítése érdekében kéri. A korlátozó nyilatkozat nem érinti továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben előírt kötelező adatszolgáltatások teljesítését (pl. adóigazgatás).

Fontosabb fogalmak

Adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő polgárok adatainak a törvényben meghatározott tartalmú és terjedelmű közlése. Ezen belül: egyedi adatszolgáltatás: egy polgár adatainak közlése, csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által vagy jogszabályban meghatározott szempontok szerint képzett csoportba tartozó polgárok adatainak rendszeres vagy eseti közlése. Adatkorlátozás/adatletiltás: A polgár - ha törvény másként nem rendelkezik - jogosult megtiltani (illetve korlátozni) a róla nyilvántartott adatok kiadását. A tilalommal érintett adat a polgár erre irányuló eseti engedélye alapján kiadható.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1.§ (2) bekezdés, 2.§ (1) bekezdés, 3.§ (1) bekezdés, 4.§ (1) bekezdés, 5.§ (7) bekezdés, 8.§ (1) bekezdés a) pont, 9.§, 11.§, 17.§ (1), (6) bekezdés, 18/A.§ (1) bekezdés, 19.§ (1), (4) bekezdés a) pont, 19/A.§ (1) bekezdés, 20.§, 21.§-24.§, 29.§ (4) bekezdés, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1-2.§, 3.§ (5) bekezdés, 9.§ (1) bekezdés, 12.§ (2) bekezdés, 26.§ (1) bekezdés, 1. számú melléklete

Kulcsszavak

adatletiltás, adatszolgáltatás korlátozása, eseti engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858