Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan

Kódszám

OKMIR00008

Az ügy rövid leírása

A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstől számított öt napon belül köteles a lakóhelye szerinti járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges és okirattal igazolt személyi és lakcímadatokat bejelenteni. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt (lakcímigazolványt) ad ki és kézbesíti azt a polgár részére.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár

Kizáró okok: személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján is teljesíthető a bejelentési kötelezettség

Milyen adatokat kell megadni?

természetes személyazonosító adatai, családi állapota, állampolgársága, lakóhely, a lakóhely létesítéséhez jogszabályban meghatározott kivétellel a szállásadó neve, szállásadói minősége, lakcíme vagy székhelye és hozzájárulása

Milyen iratok szükségesek?

magyar állampolgárság igazolása;

magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat (amennyiben az ügyfél nem tudja bemutatni, akkor az eljáró hatóság hivatalból intézkedik a szükséges adatok beszerzése érdekében);

családi állapotról szóló nyilatkozat, amennyiben hajadon vagy nőtlen; magyar hatóság által kiállított  házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben családi állapota házas, özvegy vagy elvált (ezt az ügyfél bemutathatja, ha nem mutatja be, akkor az eljáró hatóság hivatalból intézkedik a szükséges adatok beszerzése érdekében, külföldön történt születést, házasságot, halálesetet hazailag anyakönyveztetni kell)

családi állapotára, valamint házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyére vonatkozó, külföldön történt anyakönyvi eseménye a haza anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyv szerv eljárásában nem anyakönyvezhető, akkor a polgár családi állapotát, valamint házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét az általa bemutatott külföldi okirattal és személyes nyilatkozatával igazolhatja.

kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult; közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja).

korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele.

amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyazonosságot igazoló okmánya, meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

Járási hivatal

Ügyintézés határideje

A külföldről hazatérő magyar állampolgár a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozó bejelentés ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Járási Hivatal

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap.

A fellebbezési illeték mértéke:

illetékköteles

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e a lakás szállásadójának a hozzájárulása a bejelentéshez? Igen, a lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának/haszonélvezőjének vagy  a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása (szállásadói hozzájárulás) szükséges. A szállásadó általi hozzájárulásra azonban nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja. A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot? érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély;

Fontosabb fogalmak

Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani. Lakcímigazolvány rendeltetése: Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1.§ (2) bekezdés, 3.§ (1) bekezdés, 5.§ (2)-(4), (5a) bekezdés, 8.§ (1) bekezdés a) pont, 9.§, 11.§, 12.§, 15.§ (1) bekezdés, 17.§ (1), (6) bekezdés, 18/A.§ (1) bekezdés, 19/A.§ (1) bekezdés, 21.§-24.§, 26.§ (5) bekezdés, 27.§ (3) bekezdés, 27/A.§ (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 28/A.§, 28/B.§ (1)-(2) bekezdés, 29.§ (4) bekezdés, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3.§ (6)-(7) bekezdés, 9.§ (1) bekezdés, 11.§ e) pont, 12.§ (2) bekezdés, 13.§, 14.§, 16.§ (1) bekezdés, 18.§ (2) bekezdés b) pont, 21.§ (1)-(1a) bekezdés, 29.§ (2) bekezdés, 31.§ (1), (2), (3) bekezdés, 32.§ (1), (2) és (3) bekezdés, 33. § (4) bekezdés, 34.§ (1) és (3) bekezdés, 3. számú melléklete, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. és 51. pont,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. § (1) bekezdés, 50. §, 112. §, 116. § (2) bekezdés a) pont, 118. § (3) bekezdés, 119. § (4) bekezdés, 

Kulcsszavak

külföldről hazatér, lakcímbejelentés, lakóhely, tartózkodási hely, Magyarországon történő letelepedés, lakcímkártya

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858