Akadálymentes verzió

Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00009

Az ügy rövid leírása

Személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal minden polgár köteles rendelkezni, és azt magánál tartani.
Személyazonosításra alkalmas okmány: a személyazonosító igazolvány, az érvényes útlevél vagy a kártyaformátumú vezetői engedély (jogosítvány). A polgár állandó személyazonosító igazolvány igénylése iránti kérelmét, bármelyik járási hivatalnál vagy a Központi Okmányirodánál előterjesztheti.
A polgár köteles igényelni a személyazonosító igazolvány kiadását, amennyiben nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait okiratokkal igazolja. A bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni. A polgár köteles igényelni a személyazonosító igazolvány kiadását, amennyiben nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal. Csak személyesen járhat el a kérelmező. Meghatalmazott is eljárhat, ha a kérelmező - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni. Meghatalmazott jár el, ha a kérelmező szabadságvesztés büntetését tölti, kényszergyógykezelt, vagy előzetes letartóztatásban van. A kényszerintézkedést foganatosító szerv vezetője igazolja, hogy a fénykép a kérelmezővel azonos és az aláírás a kérelmezőtől származik. Törvényes képviselő jár el - személyes megjelenést mellőzve - a Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó személyazonosító igazolványa tekintetében. Cselekvőképtelen kérelmező esetében a törvényes képviselő jár el, de ekkor is meg kell jelennie személyesen a kérelmezőnek, kivéve, ha a személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott, 14 éven aluli kérelmező, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, kényszergyógykezelt, vagy előzetes letartóztatásban van. A korlátozottan cselekvőképes jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása ügyében megilleti az eljárási képesség.

Milyen adatokat kell megadni?

A polgár a személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor rendelkezésre bocsátja a személyi adatait (nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja nevét, nemét), arcképmását, és a kérelmet – ha a 14. életévét betöltötte – saját kezűleg aláírja. Ha a polgár írásképtelen vagy írástudatlan a kérelem aláírás rovatában a kiállító hatóság az „írásképtelen” megjelölést tünteti fel. A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: kérelmező családi és utóneve, (nevét nemzetiségi nyelven is), születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve, állampolgársága, nem magyar állampolgársága esetén jogállása, neme, értesítési címe, fényképe, saját kezű aláírása (törvényes képviselő saját kezű aláírása)

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmező igazolja a személyi adatait, becsatolja fényképét (1 darab), ha meghatalmazott (14 év alatti kiskorú esetén törvényes képviselő) jár el (azaz az egészségi állapota miatt személyes megjelenésre nem képes kérelmező-ezen kérelmező esetén be kell mutatni a kezelőorvos által kiállított igazolást is; a szabadságvesztés büntetését töltő, kényszergyógykezelt, valamint az előzetes letartóztatásban lévő kérelmező; valamint a Magyarországon született magyar állampolgár újszülött kérelmező esetén, ha a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő) és - ha a 14. életévét betöltötte – a saját kezűleg aláírt kérelmet. A kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírni, ha meghatalmazott jár el. Meghatalmazott eljárása esetén be kell csatolni a meghatalmazást, a meghatalmazott személyazonosságát igazoló érvényes okmányt be kell mutatni. Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal (útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély), azt a kérelemhez be kell mutatnia. Emellett nyilatkoznia kell a kérelmezőnek, hogy a bemutatott okmány a természetes személyazonosító adatokat az anyakönyvi okmányokkal megegyezően tartalmazza, lejárt okmány esetében pedig arról is, hogy az adatokban nem történt változás. Ha a menekült vagy oltalmazott jogállású kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal, az útlevelét a kérelemhez nem köteles bemutatni. Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a kérelmezőnek a kérelemhez be kell mutatnia eredetiben, vagy az eredetiről készített hiteles másolatban, külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban: a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát (kivéve, ha a születést, vagy a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték), doktori cím viselésére irányuló szándék esetén a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot; a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatért magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát; a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelemhez be kell mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is. Ha a kérelmező cselekvőképességét kizáró gondnokság alá helyezése megszűnt, az erről szóló jogerős bírósági határozatot is be kell mutatni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Bármely Okmányirodában/Kormányablakban intézhető ügy.

Ügyintézés határideje

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 20 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnál lehet előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot? Kártyaformátumú érvényes vezetői engedély, érvényes útlevél,
Mennyi ideig érvényes az ideiglenes személyazonosító igazolvány? Ha az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására azért került sor, mert az állandó személyazonosító igazolvány adategyeztetés vagy pontosítás szükségessége miatt átmenetileg nem adható ki, az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól számított 120 nap, egyéb esetekben pedig a kiadástól számított 30 nap. A 120 napos érvényességi idővel kiadott ideiglenes igazolvány egy ízben, további 120 napra ismételten kiadható.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: állandó vagy ideiglenes személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú érvényes vezetői engedély, érvényes útlevél, jogerős bevándorlási engedély, érvényes letelepedést igazoló okmány, érvényes úti okmány, menekültkénti, vagy oltalmazonkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat. A személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolvány, mely a polgár személyazonosságát és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott adatait közhitelűen igazolja. Kiadható állandó illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány.

Vonatkozó jogszabályok

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993 (X. 26.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004 (XII. 20.) PM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

állandó személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858