Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése

Kódszám

OKMIR00010

Az ügy rövid leírása

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. A polgár köteles igényelni a személyazonosító igazolvány kiadását/pótlását, amennyiben nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély).

Ki jogosult az eljárásra?

Az eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás bejelentése jogszabályi kötelezettség. Személyazonosító igazolvány pótlására az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy jogosult, aki személyazonosító igazolvánnyal rendelkezett, amelyet eltulajdonítottak, megsemmisült, megrongálódot vagy elveszett és új személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása esetén személyazonosságát, valamint a személyazonosító igazolványban szereplő adatait a jogszabályban(414/2015. Korm. rendeletben) meghatározott okiratokkal igazolja.
Személyesen, meghatalmazott útján (jogszabályban meghatározott esetekben), vagy elektronikus kapcsolattartás útján lehet megtenni a bejelentést. A személyazonosító igazolvány pótlása esetén személyesen kell eljárni. Továbbá meghatalmazott is eljárhat, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni. Cselekvőképtelen kérelmező esetében a törvényes képviselő jár el, de ekkor is meg kell jelennie személyesen a kérelmezőnek, kivéve, ha a személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentéskor közölni kell, hogy a személyazonosító igazolványt eltulajdonították/vagy megsemmisült /vagy elveszett. -A kérelemben a következő adatokat kell feltüntetni: személyi azonosító, családi és utónév (kérelmére nevét nemzetiségi nyelven is), születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve, állampolgárság, nem magyar állampolgár esetén jogállását, neme, annak ténye, hogy társadalombiztosítási azonosító jellel, adóazonosító jellel a kiállítás időpontjában rendelkezik-e, az okmány belföldi kézbesítési címe, arcképmás, ujjnyomat rögzítése vagy annak visszautasítása, az ujjnyomat adásának fizikai képtelenségének ténye, saját kezű aláírás, a kérelmet előterjesztő saját kezű aláírása, igazolvány igénylésének oka, az állandó személyazonosító igazolvány leadásának/le nem adásának oka, az előző okmány azonosítója, az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásának oka, az okmány azonosítója, érvényességi ideje, annak a ténye, hogy e-aláírási funkciót igényelt-e, az elektronikus aláírás igényléséhez szükséges elektronikus levélcíme, ha e-aláírás funkciót igényelt, a regisztrációs kód, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a PUK kód átvételének ténye, vagy átvételének megtagadása, valamint a kódokat tartalmazó boríték azonosítója, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a visszavonási jelszó átvételének ténye és a kódokat tartalmazó boríték azonosítója, ha e-aláírás funkciót igényelt. A kérelmet – ha a 12. életévét betöltötte – saját kezűleg aláírja. A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. Ha a polgár írásképtelen vagy írástudatlan a kérelem aláírás rovatában a kiállító hatóság az „írásképtelen” megjelölést tünteti fel.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentést személyesen, meghatalmazott, vagy törvényes képviselő útján, illetve elektronikus úton lehet megtenni. A bejelentéshez nem kell csatolni egyéb dokumentumot. Az új személyazonosító igazolvány igényléséhez azonban a kérelmező igazolja a személyi adatait, a hatóság arcképmás felvételt készít róla (kivételes estben becsatolja fényképét (1 darab)), ha meghatalmazott (14 év alatti kiskorú esetén törvényes képviselő) jár el (az egészségi állapota miatt személyes megjelenésre nem képes kérelmező-ezen kérelmező esetén be kell mutatni a kezelőorvos által kiállított igazolást is; Meghatalmazott eljárása esetén be kell csatolni a meghatalmazást, a meghatalmazott személyazonosságát igazoló érvényes okmányt be kell mutatni. Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal (útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély), azt a kérelemhez be kell mutatnia. Ha a kérelmező a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a kérelmezőnek a kérelemhez be kell mutatnia: doktori cím viselésére irányuló szándék esetén - ha személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a doktori címe nem szerepel - a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot, vagy ezek hiteles másolatát; a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, de a kérelem benyújtásakor rendelkezik a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonattal és a névviselés megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonattal, azt a kérelemhez bemutathatja. Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és az anyakönyvi kivonatot nem mutatja be, az eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték. A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelemhez be lehet mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, valamint be kell mutatni a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is. Ha a kérelmező cselekvőképességét kizáró gondnokság alá helyezése megszűnt, az erről szóló jogerős bírósági határozatot is be kell mutatni. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot is. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát ellenőrizni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?

a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), külképviselet, kijelölt kormányhivatal, rendőrség

Ügyintézés határideje

Haladéktalanul gondoskodni kell az elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés, megrongálódás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről, az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem ügyintézési határideje pedig a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 20 nap, amennyiben a tényállás a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján tisztázott, 8 nap (sommás eljárás)

Jogorvoslati lehetőség

VanVan
fővárosi és megyei kormányhivatal (járási hivatal tekintetében)

A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő.      

     
járási hivatal
a döntés közlésétől számított 15 nap
5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Van
A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot? Érvényes útlevéllel vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedéllyel. Mennyi ideig érvényes az ideiglenes személyazonosító igazolvány? Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje minden esetben 30 nap. Mennyibe kerül a személyazonosító igazolvány kiadása? Az eljárás illetékmentes. Hogyan és hol lehet bejelenteni, hogy eltulajdonították a személyazonosító igazolványt, vagy ha az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült? Személyesen, meghatalmazott, vagy törvényes képviselő útján lehet megtenni a bejelentést bármely járási hivatalnál, kijelölt kormányhivatalnál vagy külföldön a külképviseletnél. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető, ez esetben nem kell már a járási hivatalnál is bejelentést tenni. 

Fontosabb fogalmak

Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: állandó vagy ideiglenes személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú érvényes vezetői engedély, érvényes útlevél. A személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolvány, mely a polgár személyazonosságát és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott adatait közhitelűen igazolja. Kiadható állandó illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány.

Vonatkozó jogszabályok

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Kom. rendelet 35. § és 1. melléklet, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény , 9.§ (2) bekezdés d) és g) pont, , 17.§ (7) bekezdés, 29.§, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993 (X. 26.) Korm. rendelet 9.§ (4) bekezdés b) pont, 12.§ (1) bekezdés c) pont, , A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1a),(5) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 107.§ (2), 116.§,  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bek. 51. pont.

Kulcsszavak

állandó személyazonosító igazolvány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése, pótlása, ideiglenes személyazonosító igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858