Akadálymentes verzió

Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése

Kódszám

OKMIR00010

Az ügy rövid leírása

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál (vagy a Központi Okmányirodában) vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. A polgár köteles igényelni a személyazonosító igazolvány kiadását/pótlását, amennyiben nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély).

Ki jogosult az eljárásra?

Személyazonosító igazolvány pótlására Magyarországon élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy jogosult, aki személyazonosító igazolvánnyal rendelkezett, amelyet eltulajdonítottak, megsemmisült, vagy elveszett és új személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása esetén személyazonosságát, valamint a személyazonosító igazolványban szereplő adatait okiratokkal igazolja. A személyazonosító igazolvány pótlása esetén főszabály szerint személyesen kell eljárni. Elektronikusan is pótolható a személyazonosító igazolvány, amennyiben az adatokban nem történt változás és ideiglenes okmány kiadására nincs szükség. Továbbá meghatalmazott is eljárhat, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni. Meghatalmazott jár el továbbá, ha a kérelmező szabadságvesztés büntetését tölti, kényszergyógykezelt, vagy előzetes letartóztatásban van. Személyazonosító igazolvány pótlása esetén a kényszerintézkedést foganatosító szerv vezetője igazolja, hogy a fénykép a kérelmezővel azonos és az aláírás a kérelmezőtől származik. Cselekvőképtelen kérelmező esetében a törvényes képviselő jár el, de ekkor is meg kell jelennie személyesen a kérelmezőnek, kivéve, ha a személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott, 14 éven aluli kérelmező, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, kényszergyógykezelt, vagy előzetes letartóztatásban van.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentéskor közölni kell, hogy a személyazonosító igazolványt eltulajdonították/vagy megsemmisült /vagy elveszett. Ezt követően az új személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező rendelkezésre bocsátja a személyi adatait (nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja nevét, nemét), arcképmását, és a kérelmet – ha a 14. életévét betöltötte – saját kezűleg aláírja. A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. Ha a polgár írásképtelen vagy írástudatlan a kérelem aláírás rovatában a kiállító hatóság az „írásképtelen” megjelölést tünteti fel. A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: kérelmező családi és utóneve, (nevét nemzetiségi nyelven is), születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve, állampolgársága, nem magyar állampolgársága esetén jogállása, neme, értesítési címe, fényképe, saját kezű aláírása (törvényes képviselő saját kezű aláírása)

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentéshez nem kell csatolni egyéb dokumentumot.
Az új személyazonosító igazolvány igényléséhez azonban a kérelmező igazolja a személyi adatait, hatóság arcképmás felvételt készít róla (kivételes estben becsatolja fényképét (1 darab)), ha meghatalmazott (14 év alatti kiskorú esetén törvényes képviselő) jár el (az egészségi állapota miatt személyes megjelenésre nem képes kérelmező-ezen kérelmező esetén be kell mutatni a kezelőorvos által kiállított igazolást is), valamint benyújtja - ha a 14. életévét betöltötte – a saját kezűleg aláírt kérelmet.
A kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírni, ha meghatalmazott jár el. Meghatalmazott eljárása esetén be kell csatolni a meghatalmazást, a meghatalmazott személyazonosságát igazoló érvényes okmányt be kell mutatni. Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal (útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély), azt a kérelemhez be kell mutatnia.
Ha a kérelmező a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a kérelmezőnek a kérelemhez be kell mutatnia eredetiben, vagy az eredetiről készített hiteles másolatban, külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban: a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát (kivéve, ha a születést, vagy a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték);
Doktori cím viselésére irányuló szándék esetén a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot; a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelemhez be kell mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is. Ha a kérelmező cselekvőképességét kizáró gondnokság alá helyezése megszűnt, az erről szóló jogerős bírósági határozatot is be kell mutatni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentésnek nincs költségvonzata. Az új személyazonosító igazolvány igénylésének illetéke 1500 Ft, ha ideiglenes személyazonosító igazolványt is ki kell adni, akkor összesen 3000 Ft. Illetékmentes a 65. életévet betöltött polgár számára a személyazonosító igazolvány, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik. Illetékmentes továbbá a személyazonosító igazolvány pótlása a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolványának eltulajdonítása esetén. A járási hivatalnál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával, vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Bármely Okmányirodában/Kormányablakban azonnal intézhető ügy.

Ügyintézés határideje

Haladéktalanul gondoskodni kell az elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről, az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem ügyintézési határideje pedig a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 20 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnál lehet előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot? Érvényes útlevéllel vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedéllyel. Mennyi ideig érvényes az ideiglenes személyazonosító igazolvány? Ha azért került sor ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítására, mert az állandó személyazonosító igazolványt eltulajdonították, vagy az elveszett, megsemmisült és a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel), abban az esetben az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap. Mennyibe kerül a személyazonosító igazolvány kiadása? Az igazolvány kiadásáért alapesetben 1500 Ft eljárási illetéket kell fizetni. Ha az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke összesen 3000 Ft. Illetékmentes az igazolvány kiadása a 65. életévét betöltött polgár részére, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik, továbbá a személyazonosító igazolvány pótlása a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolványának eltulajdonítása esetén. Hogyan és hol lehet bejelenteni, hogy eltulajdonították a személyazonosító igazolványt, vagy ha az elveszett, vagy megsemmisült? Személyesen, meghatalmazott, vagy törvényes képviselő útján lehet megtenni a bejelentést bármely járási hivatalnál/központi szervnél, vagy külföldön a külképviseletnél. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető, ez esetben nem kell már a járási hivatalnál is bejelentést tenni. A KEK KH honlapján szerepelnek gyakran ismételt kérdések (GY.I.K.): http://www.nyilvantarto.hu/hu/szig_potlas

Fontosabb fogalmak

Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: állandó vagy ideiglenes személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú érvényes vezetői engedély, érvényes útlevél.
A személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolvány, mely a polgár személyazonosságát igazoló adatait közhitelűen igazolja. Kiadható állandó illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány.

Vonatkozó jogszabályok

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993 (X. 26.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004 (XII. 20.) PM rendelet

Kulcsszavak

állandó személyazonosító igazolvány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése, pótlása, ideiglenes személyazonosító igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858