Akadálymentes verzió

Értesítési cím bejelentése

Kódszám

OKMIR00045

Az ügy rövid leírása

A polgár bármely járási hivatalnál és a központi szervnél (KEKKH) a lakcímén kívül kapcsolattartás céljából értesítési címét is bejelentheti, amely lehet címhely, postafiók és postai szolgáltató

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják), honosított, vagy visszahonosított külföldön élő polgárok, külföldön élő magyar állampolgárok, ha kérik adataiknak a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba való felvételét, illetve meglévő adataik további kezelését. értesítési címet személyesen, valamint elektronikus kapcsolattartás (ügyfélkapun keresztül) útján lehet bejelenteni

Milyen adatokat kell megadni?

A polgár az értesítési cím bejelentése során a következő adatokat közli: természetes személyazonosító adatait, értesítési címét, valamint a bejelentés időpontját.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély, letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, menekült esetében a menekültkénti, az oltalmazott esetében az oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat.
Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba történő bejelentéséért, a bejelentett értesítési cím megváltoztatásáért, megújításáért és törléséért 300,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján.

Hol intézhetem el?

Bármely Okmányirodában/Kormányablakban azonnal intézhető ügy.

Ügyintézés határideje

jogszabály szerint a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnál lehet előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mit kell magammal hoznom az értesítési cím bejelentéséhez?
Érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány, a szolgáltatás díja (300 Ft).

Lehet-e a szolgáltatás díját bankkártyával fizetni?
Nem, a szolgáltatási díj csak átutalás és készpénzbefizetés útján teljesíthető.

Meddig érvényes a bejelentett értesítési címem?
Két évig, ezt követően újra be kell jelenteni, ellenkező esetben az értesítési cím a nyilvántartásból törlésre kerül.

Fontosabb fogalmak

Értesítési cím: az a cím (címhely, postafiók, vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímen kívül a polgár bejelentett. Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül. Értesítési cím bejelentése: az értesítési cím nyilvántartásba vételének első alkalommal történő igénylése, a bejelentett értesítési cím megújítása, megváltoztatásának vagy törlésének kérése.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004 (XII. 20.) PM rendelet
az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 56/2012 (XII. 28.) KIM rendelet
a közgazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

értesítés, postafiók, díj, bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858