Akadálymentes verzió

Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése

Kódszám

OKMIR00047

Az ügy rövid leírása


A szállásadó és a címjogosult nyilatkozhat úgy, hogy a lakcímbejelentésről és az értesítési cím bejelentéséről értesítést kapjon választása szerint levélben, telefax, e-mail útján vagy szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás igénybevételével (SMS).

Ki jogosult az eljárásra?

A lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár tekintetében szállásadó a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő);
a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a munkáltató;
a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja, továbbá a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében;
a csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében.
A szállásadó és a címjogosult a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását személyesen, valamint a elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti

Milyen adatokat kell megadni?

A szállásadó nyilatkozik arról, hogy a címre történő lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér és/vagy arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér. Az értesítés a szállásadó választása szerint történhet levélben, telefax, e-mail útján vagy szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás igénybevételével, az ügyfél nyilatkozik ennek módjáról is.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézéshez be kell mutatni a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély, letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, menekült esetében a menekültkénti, az oltalmazott esetében az oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat, lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A lakcímbejelentésről és az értesítési cím bejelentéséről történő értesítési szolgáltatásért ingatlanonként évente az alábbi összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:
a) levélben történő értesítésért: 3600 Ft/év,
b) telefax útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,
c) e-mail útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,
d) szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítésért: 3600 Ft/év,
e) kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítésért: 4100 Ft/év.
Az értesítési cím bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451935-00000000 számlájára, átutalás vagy fizetesi számlára történő készpénzbefizetés útján kelll megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

Hol intézhetem el?

Bármely járási hivatal

Ügyintézés határideje

jogszabály szerint a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnál lehet előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mit kell magammal hoznom a lakcímbejelentéshez kapcsolódó értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozattétel megtételéhez? Érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány.
Kell-e a szolgáltatás igénybe vételéért díjat fizetni? Igen, a szolgáltatás díjköteles, függően a választott értesítési csatornától (levélben történő értesítésért: 3600 Ft/év, telefax útján történő értesítésért: 3300 Ft/év, e-mail útján történő értesítésért: 3300 Ft/év, szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítésért: 3600 Ft/év, kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítésért: 4100 Ft/év. Meddig érvényes a megtett nyilatkozatom? 1 évig, ezt követően újra nyilatkozatot kell tenni.
Megszűnik továbbá a szolgáltatás a nyilatkozattételi jogosultság megszűnésével és a jogosult halálának nyilvántartásba vételével.

Fontosabb fogalmak

Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül.
Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

Kulcsszavak

nyilatkozat, díj, szállásadó, bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858