Akadálymentes verzió

Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók ) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani

Kódszám

OKMIR00048

Az ügy rövid leírása

A címjogosult és a postafiók bérlője bármely járási hivatalnál személyesen vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.
Ez azzal függ össze, hogy egyébként értesítési címet lehet bejelenteni a nyilvántartásba, és a jelen ügy ennek kizárásának lehetőségét biztosítja.

Ki jogosult az eljárásra?

A nyilatkozattételre tulajdonképpen a szállásadó jogosult (címjogosult), aki a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő) a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a munkáltató; a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja, továbbá a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében; a csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében.
A nyilatkozat személyesen vagy a Ket. szerinti elektronikuskapcsolattartás útonján tehető meg.
Címjogosultnak tekinthető az értesítési cím tekintetében a szállásadó, aki a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő)

Milyen adatokat kell megadni?

A szállásadó nyilatkozik arról, hogy a hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illetéket kell fizetni illetékbélyegben vagy előzetesen, készpénzátutalási megbízás útján (postai csekken).

Hol intézhetem el?

Bármely járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A hatóság hivatalból köteles a jogszabálysértő bejegyzést törölni.
A nyilvántartásba való bejegyzés megtagadásáról szóló határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a fővárosi vagy megyei kormányhivatal bírálja el.
Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet.
A fellebbezés illetéke 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A szolgáltatás az ismételt igénylése hiányában az igény bejelentésétől számított egy év elteltével, a nyilatkozattételi jogosultság megszűnésével, vagy az igénylő elhalálozásának nyilvántartásba vételével megszűnik.

Fontosabb fogalmak

Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül. Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

nyilatkozat, díj, szállásadó, bejelentés, értesítési cím, lakcím

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858