Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók ) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani

Kódszám

OKMIR00048

Az ügy rövid leírása

A címjogosult és a postafiók bérlője bármely járási hivatalnál személyesen vagy az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Címjogosultnak tekinthető az értesítési cím tekintetében a szállásadó, aki a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő); a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a munkáltató; a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja, továbbá a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében; a csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében.
A címjogosult a nyilatkozatát személyesen, valamint az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti

Milyen adatokat kell megadni?

A szállásadó nyilatkozik arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély), valamint személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben rendelkezik vele

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentés

Hol intézhetem el?

bármely járási hivatal

Ügyintézés határideje

A címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként nyilvántartását nem kívánja biztosítani hatósági eljárás ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott– 8 nap, egyéb esetekben 21 nap.

 

Jogorvoslati lehetőség

Van.
A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. 
fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal
a döntés közlésétől számított 15 nap
5000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Van
Mit kell magammal hoznom a nyilatkozat megtételéhez? Érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Meddig érvényes a megtett nyilatkozatom? Visszavonásig, vagy a nyilatkozattételi jogosultság megszűnéséig

Fontosabb fogalmak

Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül. Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. § (2)-(3) bekezdése, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (5a) és (15) bekezdés, 8.§ (1) bekezdés a) pont, 27/D. § (1) bekezdés, 28/A. § (4), (5), (6) bekezdés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. § e) pont, 33. § (1) és (2) bekezdés, 41/C. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

nyilatkozat, díj, szállásadó, bejelentés, értesítési cím, lakcím

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858