Akadálymentes verzió

Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén

Kódszám

OKMIR00050

Az ügy rövid leírása

A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozásról vagy értesítésicím-változásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat ilyen módon történő megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál előterjesztett kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő hatósági igazolványt állít ki és kézbesít a polgár részére. A járási hivatal a címadatok módosulásához kapcsolódó változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson. Az érintett polgár kérelmére akkor kell kiadni a hatósági igazolványt, ha a polgár lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe házszám, lépcsőház, szint, ajtó számozása miatt megváltozott.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják), külföldön élő magyar állampolgárok, akik rendelkeznek bejelentett tartózkodási hellyel és akik lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe házszám, lépcsőház, szint, ajtó számozása miatt megváltozott
Az új igazolvány kiállítása iránti kérelmet személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani.

Milyen adatokat kell megadni?

természetes személyazonosító adatok, lakcím, meghatalmazotti/törvényes képviseleti eljárás során meghatalmazás vagy törvényes képviseleti jog igazolása

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány, melyet le kell adni

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?

a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés határideje

jogszabály szerint a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap, a hatóság a sommás eljárásban a döntést azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza (a gyakorlatban amennyiben lehetőség van rá, a lakcímigazolvány azonnal átvehető az eljáró hatóságnál)

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezésre
van lehetőség fellebbezésre
fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal
a döntés közlésétől számított 15 nap
5000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre egységes ügyféltájékoztató prospektus
Mi a teendő, ha megváltozott az utca neve, ahol családommal lakunk? A címváltozás miatt a lakcímkártyák cseréjére lesz szükség, ennek érdekében szükséges megvárni, amíg a címnyilvántartásban és a központi címregiszterben módosításra kerül - erről a polgármesteri hivatal értesítést küld. Ezt követően a lakcímigazolványok hivatalból kiállításra kerülnek, ám személyes igénylésükre is van lehetőség. Ebben az esetben legalább a család egyik tagjának személyes megjelenése szükséges az ügyintézéshez. Magával kell vinnie a személyazonosításra alkalmas okmányait, valamint a család minden tagjának lakcímkártyáját. Fizetnem kell-e a lakcímkártya cseréjéért, ha megváltozik az utca neve, ahol lakom? Nem, ebben az esetben a lakcímkártya cseréjére illetékmentesen kerül sor. Kell-e lakcímjelentő lapot kitöltenem, ha megváltozik az utca neve, ahol lakom? Nem, ebben az esetben nem kell lakcímjelentő lapot kitölteni.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót az 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve (KEKKH) képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv a hatósági igazolvánnyal (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) tájékoztatja. Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. § e) pont, 12. § (2) bekezdés, 13. §-14. §, 16. § (1) bekezdés, 18. § (3) bekezdés d) pont, 29. § (2) bekezdés, 31. § (1) bekezdés, 32. § (3) bekezdés, 37. § (1)-(3) bekezdés

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §, 15. § (1) bekezdés

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés33. § (2) bekezdés 51. pont.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11/A.§ (1) bekezdés

Kulcsszavak

utcanév, házszám, változás, költözés, család

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858