Akadálymentes verzió

Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén

Kódszám

OKMIR00050

Az ügy rövid leírása

A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál előterjesztett kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő hatósági igazolványt állít ki és kézbesít a polgár részére.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet az nyújtja be, aki rendelkezik bejelentett lakó- és/vagy tartózkodási hellyel és lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe a központi címregiszterbe bejegyzett címelemek miatt megváltozott.
Nem kötelező személyesen megjelenni, a kérelmet meghatalmazott vagy törvényes képviselő is benyújthatja.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok (a kérelmező családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), lakcím.
Meghatalmazotti/törvényes képviseleti eljárás során meghatalmazás vagy törvényes képviseleti jog igazolása.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány, melyet le kell adni. Ha van, akkor értesítő a címnyilvántartás módosításáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági igazolvány kiállítását megtagadó határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a járási hivatalhoz kell benyújtani, és a fővárosi vagy megyei kormányhivatal bírálja el.
Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet.
A fellebbezés illetéke 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A költözéssel nem járó címváltozást nem minden esetben kell bejelenteni, illetve új lakcímkártyát kérni. Ha a címváltozásra helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatti címváltozás miatt kerül sor, a lakcímkártyát kérelem nélkül, hivatalból cserélik.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosító a lakcímigazolványon (lakcímkártyán) található.
Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.
Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.
Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Kulcsszavak

utcanév, házszám, változás, költözés, család

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858