Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.


Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

Kódszám

OKMIR00051

Az ügy rövid leírása

Az idegenrendészeti hatóság a letelepedett jogállását igazoló okmány kiállításától számított öt napon belül a letelepedett polgár nyilvántartásba vétele érdekében a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a letelepedett jogállású polgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.
A menekültügyi hatóság a menekült és az oltalmazott jogállását elismerő határozat kiállításától számított öt napon belül a menekült és az oltalmazott nyilvántartásba vétele érdekében a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a menekült és az oltalmazott lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területén élő letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?

lakóhely szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés határideje

jogszabály szerint a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap (a gyakorlatban amennyiben lehetőség van rá, a lakcímigazolvány azonnal átvehető az eljáró hatóságnál)

Jogorvoslati lehetőség

igen

A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő.  


fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal
a döntés közlésétől számított 15 nap
5000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Van
Mennyi időn belül kapom meg a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, ha már megkaptam az irataimat a BMH-tól? A Bevándorlási Hivatalban kapott okirat kézhezvételétől számított 5 napon belül az adatok a járási hivatalnál is rendelkezésre állnak Kell fizetnem a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványért? Nem, illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót az 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerve képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv hatósági igazolvánnyal (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) tájékoztatja. Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány célja: a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdés, 21. § (2)-(3) bekezdés, 4.§ (1) bekezdés a) pont, 11.§ e) pont, 19.§ (1) bekezdés, 29.§ (2) bekezdés, 9. § (6), (7) bekezdés

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1.§ (2), 3.§ (1), 9.§, 11.§, 28/A.§, 12.§ (2) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet 29.§ (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1), (5) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 107.§ (2) bekezdés, 116.§,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858