Akadálymentes verzió


Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

Kódszám

OKMIR00051

Az ügy rövid leírása

Az idegenrendészeti hatóság a letelepedett jogállását igazoló okmány kiállításától számított öt napon belül a letelepedett polgár nyilvántartásba vétele érdekében a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a letelepedett jogállású polgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.
A menekültügyi hatóság a menekült és az oltalmazott jogállását elismerő határozat kiállításától számított öt napon belül a menekült és az oltalmazott nyilvántartásba vétele érdekében a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a menekült és az oltalmazott lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területén élő letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?

lakóhely szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés határideje

jogszabály szerint a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap (a gyakorlatban amennyiben lehetőség van rá, a lakcímigazolvány azonnal átvehető az eljáró hatóságnál)

Jogorvoslati lehetőség

igen
fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal
a döntés közlésétől számított 15 nap
5000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre egységes ügyféltájékoztató prospektus
Mennyi időn belül kapom meg a lakcímigazolványt, ha már megkaptam az irataimat a BÁH-tól? A Bevándorlási Hivatalban kapott okirat kézhezvételétől számított 5 napon belül az adatok a járási hivatalnál is rendelkezésre állnak Kell fizetnem a lakcímigazolványért? Nem, a lakcímigazolvány kiállítása ebben az esetben illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót az 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve (KEKKH) képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv hatósági igazolvánnyal (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) tájékoztatja. Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. § (2)-(3) bekezdés, 4.§ (1) bekezdés a) pont, 11.§ e) pont, 19.§ (1) bekezdés, 29.§ (2) bekezdés, 9. § (6), (7) bekezdés

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1.§ (2), 3.§ (1), 9.§, 11.§, 28/A.§, 12.§ (2) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény Melléklet 29.§ (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1), (5) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 107.§ (2) bekezdés, 116.§,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858