Akadálymentes verzió

Személyi igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00090

Az ügy rövid leírása

Személyi igazolvány adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatti cseréjének, valamint vesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatti pótlásának eljárása.

Ki jogosult az eljárásra?

Személyi igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait meghatározott okiratokkal igazolja. Az ügy csak személyesen intézhető, kivéve a személyes megjelenésében – egészségügyi okból – akadályozott és a 14 éven aluli kérelmezőt - ha a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyző a kérelem előterjesztésének helye -, valamint a szabadságvesztés büntetését töltő, a kényszergyógykezelt, az ideiglenesen kényszergyógykezelt, valamint az előzetes letartóztatásban lévő polgárt.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyintézés során be kell mutatni az érvényes, vagy egy éven belül lejárt állandó személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosságot igazoló érvényes, vagy egy éven belül lejárt más érvényes okmányt (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik: a jogszabályban foglalt kivétellel a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát kell bemutatnia, csatolni kell a 14 éven aluli kiskorú igazolványképét, ha a kérelem előterjesztésének helye a 14 éven aluli kiskorú lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyző; a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt kell bemutatni, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
A kérelemhez nem kell bemutatni a születési anyakönyvi kivonatot, ha a születést Magyarországon anyakönyvezték, illetve a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot, ha a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézéshez nem szükséges csatolni dokumentumot (kivéve a 14 év alatti, vagy egészségügyi okokból személyesen eljárni képtelen, valanint a kényszerintézkedés alatt álló kérelmezőt, ezekben az esetekben fotó , vagy az igénylőlap - mely fotót, és aláírást is tartalmaz- csatolása szükséges).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási illeték 1500 forint. Illetékmentes az eljárás a 14. életévét be nem töltött polgár esetében (kivéve az elveszett, megsemmisült okmány pótlását), a 65. életévét betöltött polgár esetében, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik, valamint illetékmenetes az okmány cseréje, ha az gyártáshibás, vagy a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal okmányirodája, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Központi Okmányiroda. A kérelem bizonyos esetekben a jegyzőnél, újszülöttek esetén az anyakönyvezetőnél is előterjeszthető.

Ügyintézés határideje

20 nap

Jogorvoslati lehetőség

A járási hivatal eljárása esetén a fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz, a központi szerv (Központi Okmányiroda) eljárása esetén a bírósághoz camzett fellebbezéssel lehet élni, amelyet a járási hivatalban, illetve a Központi Okmányirodában kell benyújtani.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

NINCS ADAT

Fontosabb fogalmak

NINCS ADAT

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (7) bekezdés
a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 29. §, 9.§ (1) bekezdés, 10.§, 15.§ - 16.§, 14/A.§ ,14.§ (2), 15.§ (1), (3), (4) bekezdések, 16/A.§ (2) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény második II. melléklete 1.,2., 29.§ (2) bekezdés
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdés, 2.§ (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bekezdés, 107.§ (2) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993 (X. 26.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés c) pont
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2013. (XII. 05.) KIM utasítás melléklete 1.§ (1)-(2) bekezdés,

Kulcsszavak

személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, személyiadat és lakcímnyilvántartás , anyakönyvi kivonat, pótlás, csere

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858