Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00090

Az ügy rövid leírása

Állandó  személyazonosító igazolvány adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatti cseréjének, valamint vesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatti pótlásának eljárása.

Ki jogosult az eljárásra?

Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait meghatározott okiratokkal igazolja.
Az ügy csak személyesen intézhető. A konzuli tisztviselő előtt indított eljárás kivételével meghatalmazott is eljárhat, ha a kérelmező - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni. Cselekvőképtelen kérelmező esetében a törvényes képviselő jár el, de ekkor is meg kell jelennie személyesen a kérelmezőnek, kivéve, ha a személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása ügyében megilleti az eljárási képesség.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyintézés során be kell mutatni az érvényes, vagy egy éven belül lejárt állandó személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosságot igazoló érvényes, vagy egy éven belül lejárt más érvényes okmányt (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély). Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik: ; a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt kell bemutatni, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, de a kérelem benyújtásakor rendelkezik a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonattal és a névviselés megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonattal, azt a kérelemhez bemutathatja. Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és az anyakönyvi kivonatot nem mutatja be, az eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték.

Milyen iratok szükségesek?

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot is. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát ellenőrizni kell.
Az állandó személyazonosító igazolványt - a jogszabályban meghatározott kivétellel - a kérelem benyújtásával le kell adni az eljáró hatóságnak, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be. Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt az igazolványt kiadó eljáró hatóságnak, ha érvényességi ideje lejárt. Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt az állandó személyazonosító igazolványt kiadó eljáró hatóságnak, ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala , a kijelölt kormányhivatal, valamint a nyilvántartást kezelő szerv. A kérelem bizonyos esetekben a jegyzőnél, valamit a konzuli tisztviselőnél is előterjeszthető.

Ügyintézés határideje

20 nap, ha a kérelem és mellékletei, valamint az eljáró hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott a döntést azonnal, de legkésőbb 8 napon belül meg kell hozni (sommás eljárás).

Jogorvoslati lehetőség

igen, a nyilvántartást kezelő szervnél előterjesztett kérelem esetén azonban csak bírósági felülvizsgálatnak van helye
Fellebbezés
fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal
5.000 .- Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

van

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (16)bekezdés
a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Korm.rendelet (Szig.R.) 2-7. §, 9-25. §, 32. §
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 51. pont
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bekezdés, 107.§ (2) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993 (X. 26.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés c) pont

Kulcsszavak

személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, személyiadat és lakcímnyilvántartás , anyakönyvi kivonat, pótlás, csere

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858