Akadálymentes verzió

Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

Kódszám

OKMIR00104

Az ügy rövid leírása

A lakóhelytől eltérő tartózkodási helyet nem kötelező létesíteni. Ha viszont valaki a lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál tovább tartózkodik egy másik címen, köteles azt a címet tartózkodási helyként bejelenteni.
A bejelentést beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül kell megtenni.
A bejelentést az új lakcím szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál kell megtenni, az erre szolgáló bejelentőlapon.
A bejelentés alapján a járási hivatal a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt (lakcímkártya) kiállítja és kézbesíti.
A polgár tartózkodási helyének megszűnését bármely járási hivatalnál is bejelentheti. A tartózkodási helyet - annak bejelentésétől számított öt éven belül - ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye e törvény erejénél fogva megszűnik.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják).
A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet teljesíteni. Kivételek: Több együtt költöző hozzátartozó esetében a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett; kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetében szülő, illetve gondnok (törvényes képviselő), átmeneti gondozásban részesülő gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt tekintetében a szállásadó; munkásszállón, mozgószálláson, vagy építkezési felvonulási lakóépületben lakó polgár tekintetében a szállásadónak minősülő személy (képviselője) is teljesítheti.
A 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok (a polgár családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve);
állampolgárság,
előző lakcím,
új lakcím,
bejelentés időpontja,
a szállásadó neve, szállásadói minősége, lakcíme vagy székhelye,
a szállásadó hozzájárulása.
Azokban a kivételes esetekben, amikor nem szükséges a szállásadó hozzájárulása a lakcímbejelentéshez, akkor nem kell megadni a szállásadó adatait sem (ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult).

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély). Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély, letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, menekült esetében a menekültkénti, az oltalmazott esetében az oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat.
Kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult).
Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele.
Amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímigazolvány), meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt lakcímbejelentő lap.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentés illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Jegyző és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap, de ha a kérelmező minden jogszabályi feltételt (adatot és mellékletet) biztosít, azonnali ügyintézés zajlik.

Jogorvoslati lehetőség

A lakcímigazolvány kiállítását megtagadó határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a fővárosi vagy megyei kormányhivatal bírálja el.
Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet.
A fellebbezés illetéke 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása (szállásadói hozzájárulás) szükséges. A szállásadó hozzájárulására akkor nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja.

Fontosabb fogalmak

Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.
Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.
Értesítési cím: az a cím (címhely, postafiók, vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímen kívül a polgár bejelentett.
Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.
Lakcímigazolvány rendeltetése: Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

lakóhely, lakcím, tartózkodási hely, szállásadó, lakcímről szóló hatósági igazolvány, lakcímigazolvány, bejelentkezés, lakcímkártyaideiglenes lakcím, lakcímkártyaideiglenes lakcím

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858