Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása

Kódszám

OKMIR00084

Az ügy rövid leírása

97. § (1) Az ellenőrző hatósági személy a hatósági engedélyt és jelzést a helyszínen elveszi, ha

b) érvénytelen külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel vettek részt a közúti forgalomban,

(3) Az ellenőrző hatóság az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott külföldi hatósági engedélyt és jelzést a Nyilvántartónak megküldi. A Nyilvántartó viszonosság esetén megküldi azt a kiadó külföldi hatóságnak.

98. § (1) Ha a közúti, illetve telephelyi ellenőrzés során az eljáró hatóság megállapítja, hogy a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos szabályok szerint a jármű jogellenes használatára került sor, a külföldi hatósági jelzést és engedélyt a helyszínen el kell venni és azt az elvétel okának megjelölésével együtt 8 napon belül meg kell küldeni a jármű belföldi üzemben tartója vagy a járművezető lakcíme, székhelye, telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdés alapján megküldött hatósági engedélyt, jelzést bevonja és döntésében tájékoztatja a belföldi üzemben tartót, hogy amennyiben annak jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem kezdeményezi a jármű belföldi forgalomba helyezését, a bevont hatósági jelzést és forgalmi engedélyt a Nyilvántartó útján a kiállító külföldi hatóság részére megküldi.

(3) Amennyiben a jármű üzemben tartója vagy a jármű vezetője a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a döntés jogerőre emelkedéséig okirattal igazolja a külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel történő közlekedés jogszerűségét, a külföldi hatósági engedély és jelzés visszaadásával egyidejűleg a bevonásra irányuló eljárást meg kell szüntetni

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás az ellenőrző hatóság - rendőrhatóság - értesítése alapján hivatalból indul.

Kizáró okok: Az eljárás hivatalból indul, ami az ügyfél, vagy képviselője személyes megjelenését nem feltételezi.

Milyen adatokat kell megadni?

Az eljárás az ellenőrző hatóság - rendőrhatóság - értesítése alapján hivatalból indul, ami az ügyfél által az ügyintézéshez közlendő adatokat nem feltételez.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárás az ellenőrző hatóság - rendőrhatóság - értesítése alapján hivatalból indul, ami az ügyfél által az ügyintézéshez csatolandó dokumentumokat nem feltételez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Tekintettel arra, hogy az eljárás hivatlból indul, az elsőfokú eljárásban illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik.

Hol intézhetem el?

Az ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal rendelkezik hatáskörrel.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést annak a megyei (fővárosi) kormányhivatalnak kell címezni, amelynek szervezetébe az ügyben első fokon eljáró hatóság tartozik.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül kell előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A határozat elleni fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A közúti közlekedésről szóló törvényben foglaltak értelmében a belföldön üzemeltetni kívánt, külföldi rendszámmal ellátott jármű forgalomba helyezését a jármű belföldi üzembentartója a tulajdonszerzést, illetőleg a jármű behozatalát követő legfeljebb 30 napon belül köteles kezdeményezni. A jármű forgalomba helyezése a hatósági jelzés és engedély kiadásával és az országos járműnyilvántartásba bejegyezésével valósul meg.
A gépkocsi, és a motorkerékpár – ideértve a négykerekű motorkerékpárt is – közúti forgalomban közlekedési igazgatási hatóság által kiadott magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt, amennyiben: az üzemben tartója e törvény rendelkezései szerint belföldi üzembentartónak minősül vagy vezetője Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik.
Belföldi üzembentartónak minősül: a jármű tulajdonosa, vagy a tulajdonos által meghatározott, a jármű üzemben tartásának jogát és kötelezettségét gyakorló személy vagy szervezet, akinek/amelynek – természetes személy üzemben tartó esetében – állampolgárságára tekintet nélkül – a lakóhelye és szokásos tartózkodási helye is, vagy – nem természetes személy esetében székhelye vagy telephelye Magyarország területén van.

Fontosabb fogalmak

belföldi üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, vagy a tulajdonos által meghatározott, a jármű üzemben tartásának jogát és kötelezettségét gyakorló személy vagy szervezet, akinek/amelynek
- természetes személy üzemben tartó esetében – állampolgárságára tekintet nélkül – a lakóhelye és szokásos tartózkodási helye is, vagy
- nem természetes személy esetében székhelye vagy telephelye
forgalomba helyezés kezdeményezésének minősül: a jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétele (közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezhetó)e
okmány bevonása: forgalmi engedély bevonásáról akkor beszélünk, amikor a hatóság határozattal elrendeli a forgalmi engedély bevonását.
közúti közlekedésben való jogszerű részvételt igazoló okirat például: üzemben tartó által tett használati jogosultságot igazoló nyilatkozat, kiküldetést, illetve EU tisztség betöltését, ezen szerveknél munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt igazoló közokirat vagy teljes bizonyító magánokirat

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (KR.), 1. § (2) bekezdés, 97. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 98. §,
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.), 25/B. §
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), 21. §, 26. §, 33-33/B. §, 65. §, 50. §, 29. § (2) bekezdés a) pont, 78-81. §, 99. §, 102. §, 116. §
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.), 29. § (2) bekezdés, 31. § (1) bekezdés
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet, 1. § (4) bekezdés,

Kulcsszavak

Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonásaKülföldi hatósági engedély és jelzésKülföldi hatósági engedély és jelzésKülföldi hatósági engedély és jelzésKülföldi hatósági engedély és jelzésKülföldi hatósági engedély és jelzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858