Akadálymentes verzió

Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés d)–g) pontjában foglalt feltételek fennállásának igazolását célzó meghívólevél iránti kérelem

Kódszám

BAHIV00014

Az ügy rövid leírása

A meghívó a hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevélben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére - Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára - szállást biztosít, eltartásáról gondoskodik, továbbá egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezi. Ezen hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevél kiállítására irányul az eljárás.

Ki jogosult az eljárásra?

Kérelmezői kör: a) magyar állampolgár, b) bevándorolt, letelepedett, Magyarország által menekültként elismert, tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek d) magyar vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A kérelem benyújtása és az elkészült meghívólevél átvételére személyesen (jogi személy esetén a képviseletre jogosult személy útján) kerülhet sor.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező adatai [Családi név, Utónév, Születési családi és utónév, Anyja születési családi és utóneve, Születési hely (ország/város), Születési idő, Állampolgárság, Neme, Foglalkozás, Személyazonosító okmány típusa és száma, Tartózkodási jogcím (külföldiek esetében), Lakóhely/tartózkodási hely, Jogi személy megnevezése, Székhelye, Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve, Jogi személy cégjegyzék-száma, Jogi személy adószáma]; Meghívott adatai [Családi név, Utónév, Anyja születési családi és utóneve, Születési hely (ország/város), Születési idő, Állampolgárság, Neme, Útlevél száma, Lakóhelye/tartózkodási helye]; Kérelmezővel való kapcsolata; A meghívottal együtt utazó házastársa adatai [Családi név, Születési idő, Születési hely (ország/város), Anyja születési családi és utóneve, Állampolgárság, Neme]; A meghívottal együtt utazó gyermekei adatai [Családi név, Születési idő, Születési hely (ország/város), Anyja neve, Állampolgárság, Neme]; A meghívás célja; A meghívott magyarországi szálláshelye; A meghívás időtartama; Dátum, aláírás

Milyen iratok szükségesek?

A kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges feltételek fennállását alátámasztó iratok, különösen az alábbiak:
A lakhatás biztosítása igazolható: a lakhatás céljára szolgáló ingatlan tulajdonjogát igazoló okirattal (pl. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal), lakásbérleti szerződéssel, illetve kereskedelmi-szálláshely foglalással. A meghívás anyagi fedezete igazolható természetes személy meghívó esetén munkáltató által kiállított keresetigazolással, NAV által kiállított jövedelemigazolással, bankszámla egyenlegigazolással, jogi személy esetén NAV által kiállított adóigazolással, bankszámla egyenlegigazolással.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj: 4000 Ft, illetékbélyeg megvásárlásával, illetve Kormányablakban történő előterjesztés esetén csekken teljesíthető

Hol intézhetem el?

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal illetékes regionális igazgatósága

Ügyintézés határideje

A regionális igazgatóság a meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet tizenöt napon belül, ha a meghívott harmadik országbeli állampolgár beutazásához Magyarországnak jelentős gazdasági, kulturális, tudományos vagy sportérdeke fűződik, nyolc napon belül bírálja el.

Jogorvoslati lehetőség

A hatóság döntésével szemben fellebbezésre van lehetőség a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Idegenrendészeti Igazgatóságához, a fellebbezést 15 napon belül az illetékes (azaz a fellebbezni kívánt elsőfokú döntést meghozó) regionális igazgatóságnál kell beadni. A fellebbezés illetéke 5500 forint. A fellebbezést 21 napon belül bírálja el a másodfokú hatóság.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A meghívólevél legfeljebb 365 napig érvényes, ezért a meghívás, illetve a magyarországi tartózkodás időtartama is ehhez, illetve a hatóság által megállapított érvényességi időhöz igazodhat. A meghívólevél önmagában nem jelent garanciát a vízum, illetve a tartózkodási engedély kiállítására, egyéb beutazási és tartózkodási feltételek hiányában ugyanis a vízumkérelem, illetve a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem elutasításra kerülhet. Az eljárás kapcsán részletes további információk itt találhatóak: http://www.bmbah.hu/jomla/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=410&Itemid=381&lang=hu

Fontosabb fogalmak

meghívó/kérelmező: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki, illetve amely hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevélben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére - Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára - szállást biztosít, eltartásáról gondoskodik, továbbá egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezi

Vonatkozó jogszabályok

a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § l) pontja, 88. § (1)-(3) bekezdés, 89. § (1)-(2) bekezdés,
b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 1. § c) és d) pont, 44. § b) pont, 55. § (3) bekezdés, 63-68. §,

Kulcsszavak

meghívó, meghívott, kötelezettségvállalás, lakhatásanyagi fedezet, lakhatásanyagi fedezet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858