Akadálymentes verzió

Az Európai Gazdasági Térség állampolgára és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése

Kódszám

BAHIV00016

Az ügy rövid leírása

Az EGT állampolgár és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag úti okmányának, személyazonosító igazolványának, illetve a tartózkodási jogát igazoló okmányának eltulajdonítását, megsemmisülését, elvesztését, továbbá az elveszettnek hitt és bejelentett okmány megtalálását köteles bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Az EGT-állampolgár, valamint a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag személyesen jelentheti be az úti okmányának, személyazonosító igazolványának, illetve a tartózkodási jogát igazoló okmányának eltulajdonítását, megsemmisülését, elvesztését, továbbá az elveszettnek hitt és bejelentett okmány megtalálását. Csak személyes eljárásra van lehetőség, meghatalmazott képviselő nem járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

a) természetes személyazonosító adatok (családi és utónév (nevek), születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, személyazonosító jel; b) az elveszettként, eltulajdonítottként, megsemmisültként bejelentett úti okmány, személyazonosító vagy tartózkodásra jogosító okmány típusa, azonosító adatai.

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben rendelkezésre áll be kell mutatni az érvényes úti okmányt vagy az érvényes tartózkodásra jogosító okmányt, vagy egyéb személyazonosító iratot - amennyiben azonban valamennyi irat eltűnt, akkor enélkül is megtörténhet a bejelentés.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal illetékes regionális igazgatósága, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

Ügyintézés határideje

Tekintettel arra, hogy az ügyfél bejelentési kötelezettsége teljesítéséről van szó, nincs jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő.

Jogorvoslati lehetőség

Tekintettel arra, hogy az ügyfél bejelentési kötelezettsége teljesítéséről van szó, a jogorvoslat lehetősége kizárt.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1.) Hány napon belül kell bejelenteni az úti okmány, személyazonosító igazolvány vagy a tartózkodási jogot igazoló okmány elvesztését, megsemmisülését vagy eltulajdonítását? Az esemény megtörténtét követően haladéktalanul be kell jelenteni.
2.) Hol történhet a bejelentés? A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bármelyik Regionális Igazgatóságának Kirendeltségén vagy a Rendőrségen lehet a bejelentést megtenni.
3.) Mi a teendő, ha az elveszettnek, megsemmisültnek hitt okmányt megtalálják? Ezen esetben az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Ha az elveszettnek, megsemmisültnek hitt okmányt tulajdonosa megtalálja, és részére új úti okmányt vagy tartózkodási jogot igazoló okmányt még nem adtak ki, a tartózkodási jogot ideiglenes igazoló igazolást a kiállító hatóságnak le kell adnia. Ha az elveszettnek, megsemmisültnek hitt okmányt tulajdonosa megtalálja, de időközben részére új okmányt adtak ki, a megtalált okmányt a kiállító hatóságnak le kell adnia.
4.) Hogyan lehet külföldre utazni, ha az úti okmány elveszett, megsemmisült, vagy azt eltulajdonították? A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt úti okmány helyett köteles új úti okmányt beszerezni. A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az új úti okmány és a bejelentésről szóló igazolás birtokában hagyhatja el az ország területét. Az EGT-állampolgár az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt úti okmánya helyett akkor köteles új úti okmányt beszerezni, ha érvényes személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik.
5.) A bejelentés mellett milyen kötelezettsége van még az ügyfélnek? Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány helyett köteles új úti okmányt beszerezni és az új úti okmány adatairól az idegenrendészeti hatóságot tájékoztatni kell. Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült tartózkodási jogot igazoló okmányt pótolni kell, melyet külön kérelem benyújtásával tud kérelmezni a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságán.

Fontosabb fogalmak

1.) Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: a magyar állampolgár kivételével minden olyan személy, aki nem EGT-állampolgár, ideértve a hontalant is.
2.) EGT állampolgár: a magyar állampolgár kivételével az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárának, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy.
3.) Családtag:
a) az EGT-állampolgár házastársa,
b) a magyar állampolgár házastársa,
c) az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
d) a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
e) - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
f) a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
g) a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
h) akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
i) az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
j) a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített.
4.) Úti okmány: Magyarország által az államhatárának átlépésére jogosító okmányként elismert útlevél, igazolvány vagy irat, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát (hontalanságát) igazolja.

Vonatkozó jogszabályok

a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 28. §, 70. § (3) bekezdés, 80. §,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V.24.) Korm. rendelet 2. § d) és f) pont, 42. §,

Kulcsszavak

EGT-állampolgár, harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, úti okmány, tartózkodási jogot igazoló okmány, elvesztés, megsemmisülés, eltulajdonításbejelentés, eltulajdonításbejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858