Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00002

Az ügy rövid leírása


Vagyonkezelői jog a nemzeti vagyon részét képező az állam vagy önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra vagyonkezelési szerződéssel, vagy kivételes esetben, törvényben történő kijelöléssel jön létre.

Törvényben történő kijelölés esetén a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő vagyonkezelési szerződést köt. A vagyonkezelési szerződés megkötésének időpontjáig a vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásban nem jegyezhető be.

A vagyonkezelővel a vagyonkezelési szerződést az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet köti meg a Magyar Állam nevében. Fontos, hogy a Magyar Állam tulajdonjogának bejegyzésénél minden esetben meg kell jelölni az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetet, például Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA).

Vagyonkezelői jog a Magyar Állam tulajdonában, vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, ezek eszmei hányadára vagy az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére lehet bejegyezni. Több vagyonkezelő esetén valamennyi vagyonkezelőt fel kell tüntetni a bejegyzésben eszmei hányaduk szerint.

Jogszabály rendelkezése alapján az állam tulajdonában lévő föld, illetőleg a földön lévő állami tulajdonú épület tekintetében más-más vagyonkezelő is bejegyezhető.

A vagyonkezelő személyéről:
a) az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében,
b)egyház, belső egyházi jogi személy és egyházi intézmény a tevékenysége ellátásához szükséges nemzeti vagyon tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 19. pontja rendelkezik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bejegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből, vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti.

Kizáró okok: (A vagyonkezelő, vagy az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet.)

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), székhelyét, statisztikai azonosítóját (cégjegyzékszámát, bírósági bejegyzésének számát, egyházi jogi személy nyilvántartási számát) az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. Ha kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), székhelyét.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmen túl be kell nyújtani a bejegyzés alapjául szolgáló vagyonkezelési szerződés, a törvény alapján kijelöléssel létrejött vagyonkezelői jog esetén a törvényi rendelkezésben meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó egyéb megállapodás 2 eredeti és 1 másolati példányát, vagyok ezek közjegyző által hitelesített másolatát is. Amennyiben a bejegyzés alapjául szolgáló okirat nem tartalmazza a bejegyzési engedélyt, külön okiratba foglalt bejegyzési engedély szükséges.

Jogi személynek a képviseleti jogának igazolására cégkivonat 30 napján nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, aláírási címpéldányt. Amennyiben nem a képviseletre jogosult írta alá az okiratot, a képviseletre jogosult személytől származó meghatalmazást is mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj.

A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint.

Indokolt esetben, a kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, amely az alapeljárásért fizetendő díjon felül kell megfizetni.

Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.

Vagyonkezelőt kijelölő törvényi rendelkezés alapján az eljárás díjmentes is lehet. Díjmentes továbbá a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. javára történő vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás.

Eljárási díj megfizetése alól mentesülnek a személyes díjmentességben részesülők.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
Budapest Főváros XI. kerületi Hivatala
Budapest Főváros XIV. kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - 90 napon belül kell meghozni. Indokolt esetben kérelemre soron kívüli ügyintézés kérhető, engedélyezhető. Kérelem alapján engedélyezett soron kívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.ridő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

A benyújtási határidő: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Törvény alapján kijelöléssel létrejött vagyonkezelő vagyonkezelői jogának bejegyzéséhez miért kell a vagyonkezelési szerződés?
Válasz: A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezése szerint a vagyonkezelési szerződés megkötésének időpontjáig a vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásban nem jegyezhető be.

Fontosabb fogalmak

Kijelölés: Törvény állapítja meg, hogy valamely célból, meghatározott rendeltetésű, vagy meghatározott célt szolgáló ingatlanokat mely szervezet vagyonkezelésébe adja.
Vagyonkezelési szerződés: A vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1), 38. § (1), (2), az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11. §, 13. §, 15.§. 16. § a) pont, 19. § (2) bekezdés, 26. § (1)-(3) bekezdés, (6)-(7) bekezdés, 29. §, 37. § (3) bekezdés, 45. §, 49. § (1), (3), (5) bekezdés, 51. §, 52. §, 72-74. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés, 6. §, 7. §, 60. §, 83/A., az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. (1), (4), (10) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés, 9. §, 12. §, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. §, 41. §, 44. §, 50-52. §, 80-81. §, 116-119. §, az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (7) bekezdés

Kulcsszavak

vagyonkezelői jog, vagyonkezelési szerződés, kijelöléssel létrejött vagyonkezelő, képviseletre jogosult

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858