Akadálymentes verzió

Vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00002

Az ügy rövid leírása


Vagyonkezelői jog a nemzeti vagyon részét képező az állam vagy önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra vagyonkezelési szerződéssel, vagy kivételes esetben, törvényben történő kijelöléssel jön létre.

Törvényben történő kijelölés esetén a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő vagyonkezelési szerződést köt. A vagyonkezelési szerződés megkötésének időpontjáig a vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásban nem jegyezhető be.

A vagyonkezelővel a vagyonkezelési szerződést az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet köti meg a Magyar Állam nevében. Fontos, hogy a Magyar Állam tulajdonjogának bejegyzésénél minden esetben meg kell jelölni az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetet, például Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA).

Vagyonkezelői jog a Magyar Állam tulajdonában, vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, ezek eszmei hányadára vagy az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére lehet bejegyezni. Több vagyonkezelő esetén valamennyi vagyonkezelőt fel kell tüntetni a bejegyzésben eszmei hányaduk szerint.

Jogszabály rendelkezése alapján az állam tulajdonában lévő föld, illetőleg a földön lévő állami tulajdonú épület tekintetében más-más vagyonkezelő is bejegyezhető.

A vagyonkezelő személyéről:
a) az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében,
b)egyház, belső egyházi jogi személy és egyházi intézmény a tevékenysége ellátásához szükséges nemzeti vagyon tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 19. pontja rendelkezik.

Ki jogosult az eljárásra?

A bejegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből, vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti.

(A vagyonkezelő, vagy az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet.)
NEM szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), székhelyét, statisztikai azonosítóját (cégjegyzékszámát, bírósági bejegyzésének számát, egyházi jogi személy nyilvántartási számát) az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. Ha kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), székhelyét.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmen túl be kell nyújtani a bejegyzés alapjául szolgáló vagyonkezelési szerződés, a törvény alapján kijelöléssel létrejött vagyonkezelői jog esetén a törvényi rendelkezésben meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó egyéb megállapodás 2 eredeti és 1 másolati példányát, vagyok ezek közjegyző által hitelesített másolatát is. Amennyiben a bejegyzés alapjául szolgáló okirat nem tartalmazza a bejegyzési engedélyt, külön okiratba foglalt bejegyzési engedély szükséges.

Jogi személynek a képviseleti jogának igazolására cégkivonat 30 napján nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, aláírási címpéldányt. Amennyiben nem a képviseletre jogosult írta alá az okiratot, a képviseletre jogosult személytől származó meghatalmazást is mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj.

A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint.

Indokolt esetben, a kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, amely az alapeljárásért fizetendő díjon felül kell megfizetni.

Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.

Vagyonkezelőt kijelölő törvényi rendelkezés alapján az eljárás díjmentes is lehet. Díjmentes továbbá a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. javára történő vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás.

Eljárási díj megfizetése alól mentesülnek a személyes díjmentességben részesülők.

Hol intézhetem el?

Az ingatlan fekvése

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - hetven napon belül kell meghozni. Ha törvény soron kívüli ügyintézést ír elő, eltérő rendelkezés hiányában az ügyintézési határidő 15 nap. Indokolt esetben kérelemre soronkívüli ügyintézés kérhető engedélyezhető. Kérelem alapján engedélyezett soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.
A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre ügyféltájékoztató
Törvény alapján kijelöléssel létrejött vagyonkezelő vagyonkezelői jogának bejegyzéséhez miért kell a vagyonkezelési szerződés?
Válasz: A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezése szerint a vagyonkezelési szerződés megkötésének időpontjáig a vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásban nem jegyezhető be.

Fontosabb fogalmak

Kijelölés: Törvény állapítja meg, hogy valamely célból, meghatározott rendeltetésű, vagy meghatározott célt szolgáló ingatlanokat mely szervezet vagyonkezelésébe adja.
Vagyonkezelési szerződés: A vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1), 38. § (1), (2), az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1), az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11. §, 13. §, 15.§. 16. § a) pont, 19. § (2) bekezdés, 25.§ (3) bekezdés, 26. § (1)-(3) bekezdés, (6)-(7) bekezdés, 29. §, 37. § (3) bekezdés, 45. §, 49. § (1), (3), (5) bekezdés, 51. §, 52. §, 72-74. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés, 6. §, 7. §, 60. §, 83/A., az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. (1), (4), (10) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés, 9. §, 12. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (5) bekezdés, 40. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (7) bekezdés

Kulcsszavak

vagyonkezelői jog, vagyonkezelési szerződés, kijelöléssel létrejött vagyonkezelő, képviseletre jogosult

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858