Akadálymentes verzió

Használat jogának törlése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00011

Az ügy rövid leírása

Ha használat joga megszűnik, törölhető az ingatlan-nyilvántartásból.

Más tulajdonában lévő ingatlanra alapított használat joga megszűnik a jogosult halálával, ha a jogosult lemond a használat jogáról, illetve ha a bejegyzésben meghatározott időtartam eltelt.

A jogosult halála esetén a használat jogának törlése a benyújtott eredeti halotti anyakönyvi kivonat vagy annak hiteles másolata alapján történik.

A lemondás történhet ellenérték fejében, vagy ingyenesen, amelyet közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba szükséges foglalni. A használat jogának törlése a benyújtott okirat alapján történik.

A bejegyzésben meghatározott időtartam leteltét követően a használat joga a tulajdonos vagy a bejegyzett jogosult kérelmére törölhető, amelyhez okirat nem szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

A bejegyzést (törlést)- ha jogszabály rendelkezéséből, vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést (törlést) az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti. Amennyiben a törlés alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező.

(A használat jogának jogosultja, illetve a használat jogával érintett ingatlan tulajdonosa.)
NEM szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, azonban a jogi képviselet kötelező. (Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt.)
Jogi képviselet alól kivétel: ha a használat joga halotti anyakönyvi kivonat alapján törlendő.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját, cégjegyzékszámát, bírósági bejegyzésének számát, egyházi jogi személy nyilvántartási számát), az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogi képviselő nevét (megnevezését), székhelyét.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmen túl be kell nyújtani a használat jogának megszűnését igazoló közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat 2 eredeti és 1 másolati példányát.

Amennyiben a használat jogának jogosultja elhalálozott, a használat jogának törléséhez az eredeti halotti anyakönyvi kivonat, vagy hiteles másolatának benyújtása szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj.

A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint.

Indokolt esetben kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, amely az alapeljárásért fizetendő díjon felül kell megfizetni.

Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.

Eljárási díj megfizetése alól mentesülnek a tárgyuknál fogva díjmentes eljárások.

Hol intézhetem el?

Az ingatlan fekvése

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - hetven napon belül kell meghozni. Indokolt esetben kérelemre soronkívüli ügyintézés kérhető engedélyezhető. Kérelem alapján engedélyezett soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.
A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre ügyféltájékoztató
Miért kell a jogi képviselet?
Válasz: a törlés közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirat alapján teljesíthető - kivétel ha a jogosult elhalálozott -, ezért a kérelmet az okiratot készítő közjegyzőnek vagy az ügyvédnek kell benyújtania, aláírnia a fél képviseletében.

Halotti anyakönyvi kivonat alapján le lehet-e törölni a használat jogát?
Válasz: a jogosult halála esetén a használat joga eredeti halotti anyakönyvi kivonat, vagy hiteles másolat alapján törölhető. (Nincs jogi képviselet.)

Mikor kapja vissza az ügyfél a halotti anyakönyvi kivonatot?
Válasz: az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot a döntéssel együtt minden esetben visszaküldi az eljáró hatóság.

Fontosabb fogalmak

Kötelező jogi képviselet: a kérelmet az ügyfél meghatalmazása alapján eljáró ügyvédnek, jogtanácsosnak, közjegyzőnek kell benyújtania, aláírnia a fél képviseletében.
Hiteles másolat: az okirat (halotti anyakönyvi kivonat) kiállítója által kiadott másolat.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1), 38. § (1), (2) az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1), az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11. §, 13. §, 15.§. 16. § a), d), 19. § (2) bekezdés, 25.§ (3) bekezdés, 26. § (1)-(3) bekezdés, (6)-(7) bekezdés, 29. §, 45. §, 49. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, (5) bekezdés, 51. §, 52. §, 72-74. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés, 6. §, 60. §, 83/A., az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. (1) bekezdés, (4)-(5) bekezdés, (10) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés, 9. §, 12. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (5) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

használat joga, halotti anyakönyvi kivonat, díj, jogi képviselet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858