Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00016

Az ügy rövid leírása

A telekalakítás lehet: telekhatárrendezés, telekegyesítés, telekcsoport újra osztása.
A telekalakítási eljárás megindítását csak egész ingatlanra lehet kérelmezni (tehát tulajdoni hányadra, vagy az ingatlan részterületére nem!). Az eljárás megindítása nem akadályozza meg a további jogok és tények bejegyzését, feljegyzését.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bejegyzést - ha a jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti. (A telekalakítási engedély iránti kérelmet benyújtó ügyfél.)

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra, így nem szükséges a személyes megjelenés az ügyindításra jogosult ügyfélnek.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját, cégjegyzékszámát), az érintett ingatlannak(település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a ténynek a megjelölését, amelynek a feljegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is.

Milyen iratok szükségesek?

A telekalakítéási eljárás megindítása tényének feljegyzéséhez elegendő az eljárás megindítását igazolni (ha a földhivatal az engedélyező hatóság, ez gyakorlatilag az engedély iránti kérelem benyújtását jelenti). A változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez Az ingatlan-nyilvántartási kérelemhez mellékelni kell a jogerős telekalakítási határozatot és az eredeti, záradékolt változási vázrajzot 2 példányban. Egyesített eljárás esetén egy eljárás keretében is lehet kérelmezni az ügyintézést.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6.600.-forint. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. Indokolt esetben kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, amelyet az eljárási díjon felül kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - 90 napon belül kell meghozni. Indokolt esetben kérelemre soron kívüli ügyintézés kérhető, engedélyezhető. Kérelem alapján engedélyezett soron kívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

A benyújtási határidő: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1./ A telekalakítási eljárás ügymenetét (3 fázis) lehet-e külön kezelni?
Igen lehet, nem szükséges egy ügyintézésen belül.
2./ A telekalakítási eljárás megindítása tényének feljegyzését csak teljes földrészletre lehel kérni?
Igen a tény feljegyzését csak teljes földrészletre lehet kérelmezni.
3./ Ki készítheti a telekalakítási vázrajzot?
A vázrajzot geodéziai tervező és ingatlanrendezői minősítéssel rendelkező földmérő készítheti el. A földmérő a változási vázrajzot záradékoltatja a járási hivatalban és átadja a teljes telekalakítási dokumentációt a megrendelő részére.
4./ Hogyan kell a telekalakítási engedélyezési eljárást megindítani?
Az eljárás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani az ingatlan(ok) fekvése szerint illetékes járási hivatalhoz. A nyomtatvány a földügyi honlapon elérhető. A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint a záradékolt változási vázrajzot, illetve a telekalakítási dokumentációt. A szükséges szakhatósági állásfoglalásokat az ingatlanügyi hatóság szerzi be, amennyiben a kérelmező azt előzetesen nem tette meg.
5./ Meddig érvényes a telekalakítást engedélyező határozat?
A telekalakítást engedélyező határozat és a hozzá tartozó telekalakítási dokumentáció a jogerőssé válásától számított egy évig hatályos. A hatályossági időn belül - a jogszabályban meghatározott esetben [384/2014. (XII.2.) Kr. 23. § (4) bek.] - az engedély érvényessége egy alkalommal egy évre meghosszabítható.

Fontosabb fogalmak

1./ Széljegyzés: A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a tény feljegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja.
2./ Rangsor: A kérelmek intézésének sorrendje. A feljegyzések rangsorát a kérelem iktatási időpontja határozza meg. Ranghelyet csak olyan kérelemmel lehet alapítani, amelyhez a feljegyzés alapjául szolgáló mellékletek is benyujtásra kerültek.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1), 38. § (1), (2), az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (3), az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11-13. §, 17. § (1) bekezdés 4., 19. § (2) bekezdés, 26. § (1)-(3) bekezdés, (6)-(8) bekezdés, 32. § (3)-(5) bekezdés, 37.§ (1)-(2) bekezdés, 45. § (1) bekezdés (2) bekezdés, 49. § (3) bekezdés, (5) bekezdés, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés, 25. §, 60. §, 77. § (1) bekezdés, 83/A. § (3) bekezdés, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. (1) bekezdés, (5) bekezdés, 32/B.§, 32/C. §, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés, 9. §, 12. §, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. §, 41. §, 44. §, 50-52. §, 80-81. §, 116-119. §az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés, a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény 5:167. §

Kulcsszavak

Iktatás, Település neve, Helyrajzi szám, Szolgáltatási díj fizetés, Telekalakítási eljárás megindítása, Széljegyzés, Feljegyzés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858