Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése iránti kérelem.

Kódszám

FOLDH00019

Az ügy rövid leírása

Főszabály szerint a jogok bejegyzése, tények feljegyzése iránt folyamatban lévő ingatlan-nyilvántartási eljárást az ingatlanügyi hatóság felfüggeszti:

• ha a bejegyzés, illetve feljegyzés alapjául szolgáló magánokirat valódiságát az aláíró felek, illetőleg a hitelesítő vagy ellenjegyző személyek valamelyike vitatja,
• ha a bejegyzés, illetve feljegyzés alapjául szolgáló okirat jogszerűségét, illetve a bejegyezni kért jog, vagy feljegyezni kért tény jogosultjának személye tekintetében a felek között jogvita alakul ki.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének a tulajdoni lapra történő feljegyzésekor annak időtartamát is fel kell tüntetni, vagy utalni kell arra, hogy a felfüggesztés az eljáró hatóság döntésének jogerőre emelkedéséig tart.

Ki jogosult az eljárásra?

- Hitelesítő vagy ellenjegyző személyek, ha a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló magánokirat valódiságát valamelyikük vitatja
- részes felek, ha a bejegyzés, illetőleg a feljegyzés alapjául szolgáló okirat jogszerűsége, illetőleg a bejegyezni kért jog, feljegyezni kért tény jogosultjának személye tekintetében közöttük jogvita alakul ki
- másodfokú ingatlanügyi eljárás esetén a fellebbező, ha igazolja, hogy a fellebbezéssel érintett jog bejegyzése, tény feljegyzése, vagy adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló jogerős döntés bírósági felülvizsgálatára irányuló keresetet nyújtott be, valamint azon fellebbezők, akik az első fokú eljárás során felfüggesztés iránti kérelem benyújtására jogosultak
- az Inytv. 25. § (2) bekezdés szerinti ügyfelek az Inytv. 47. § (3a) és (3b) bekezdései szerinti felfüggesztési okok esetén

Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra, így nem szükséges a személyes megjelenés az ügyindításra jogosult ügyfélnek.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját, cégjegyzékszámát), az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogi képviselő nevét (megnevezését), székhelyét. A kérelenek tartamaznia kell a felfüggesztés indokát

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez a bejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége iránti per megindítását igazoló keresetlevélnek a bíróságon iktatott példányát vagy annak másolatát csatolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díjat az alapeljárás lefolytásáért kell megfizetni, maga a felfüggesztés iránti kérelem benyújtásakor ezen felül nem kell további díjat befizetni. Egyébiránt az alapeljárásban az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. Az alapeljárásért fizetendő díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint. Indokolt esetben, a kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, melyet az eljárási díjon felül kell megfizetni. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. Az eljárás díja alól mentesülnek a teljes személyes díjmentességben részesülők (Magyar Állam, egyház, belső egyházi jogi személy).

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

Az alapeljárásban az általános ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - 70 napon belül kell meghozni. Ha törvény soron kívüli ügyintézést ír elő, eltérő rendelkezés hiányában az ügyintézési határidő 15 nap. Indokolt esetben kérelemre soronkívüli ügyintézés engedélyezhető. Soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az első fokú végzés ellen fellebbezhet.
Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.
A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre ügyféltájékoztató.
Az ügy megindításakor gyakori kérdés: 1. "Mikor lesz bejegyezve?" (vagyis a felfüggesztés ténye mikor kerül fel a tulajdoni lapra)? Válasz: amennyiben bejegyzésre alkalmas, akkor 21 napon belül bejegyzésre kerül. 2. Mikor látszik a Tulajdoni lapon? Válasz: Széljegyként a benyújtást követő napon.

Fontosabb fogalmak

Széljegyzés: Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja és így meghatározza a kérelmek intézésének sorrendjét. Iktatás: Magában foglalja az iratok nyilvántartásba vételét, iktatószámmal történő ellátását a beérkezést követően valamint széljegyzést. Érdekeltek: Az ügyben azon természetes és jogi személyek köre, akiknek jogos érdekét vagy jogi helyzetét a járási hivatal eljárása érinti, és ezért őket adott ügy­ben jogok illetik, vagy kötelezettségek terhelik.
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés: ingatlan-nyilvántartási változás átvezetése. A jogok és tények keletkezését, módosulását, megszüntetését a járási hivatal bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba, az adatváltozást átvezeti.
Hiánypótlás: Ha a kérelemnek, mellékletének vagy az okiratnak pótolható hiányossága van az ingatlanügyi hatóság - a határidő megjelölésével - hiánypótlásra szólítja el az ügyfelet.
Jogosult adatai: azonosításra szolgáló adatok együtt.

Vonatkozó jogszabályok

A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 15. § (1), (3) bekezdések, 43. § (2) bekezdés d) pont; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1) bekezdés, 7. §, 9. § (1) bekezdés, 11. §, 15.§., 17. § (1) bekezdés 13., 19. § (2) bekezdés, 22. §, 25. § (2)-(3) bekezdés, 26. § (1)-(3) bekezdés, (6)-(7) bekezdés, 29. §, 45. § (1) és (2) bekezdés, 47. §, 48. §, 49. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. §, 39/A. §, 60. §, 77. § (1) bekezdés, 83/A. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. (1), (4), (5), (10) bekezdés, 32/B.-32/E. § , a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1 bekezdés), 9. §, 12. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §, (1), (5) bekezdések, 40. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, (5) bekezdés, az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Iktatás, Helyrajzi szám, Szolgáltatási díj fizetés, Széljegyzés, Bejegyzés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858