Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás bejelentése

Kódszám

FOLDH00022

Az ügy rövid leírása

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában (tulajdoni lap I. részén) az ingatlan művelés alól kivett megnevezésében változást eredményező beadványok.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A művelési ág változást (ideértve a művelés alól kivett területet is) az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a földhasználó köteles a változás bekövetkezésétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak .

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját, cégjegyzékszámát), az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak vagy ténynek (a művelési ág változás megjelölését a változás előtti és a változás utáni művelési ágak feltüntetésével) a megjelölését, amelynek bejegyzését, illetve feljegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is.

Milyen iratok szükségesek?

Az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló okiratok (az épület rendeltetését megjelölő hatósági bizonyítvány, esetlegesen jogerős használatbavételi/fennmaradási engedély)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint. Indokolt esetben, a kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, melyet az eljárási díjon felül kell megfizetni. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. Kivételt képeznek az eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesülők (Magyar Állam, egyház, belső egyházi jogi személy).

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal
(kirendeltségek)

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - 70 napon belül kell meghozni. Kérelem alapján engedélyezett soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megtámadott döntést hozó illetékes járási/kerületi hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

A benyújtási határidő: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1., Az ingatlan adataiban történő változáshoz milyen okirat szükséges? Az építésügyi hatóság által kiállított - az épület rendeltetését illetve házszámát megjelölő - hatósági bizonyítvány szükséges. Abban az esetben, ha az épület rendeltetésének megváltoztatása építési engedély köteles tevékenységgel (pl. átépítés, bővítés) is jár, az adatváltozás átvezetéséhez szükséges a jogerős használatbavételi (fennmaradási) engedély, valamint az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát is érintő változás esetén az ingatlanügyi hatóság által hatályos záradékkal ellátott vázrajzot is be kell csatolni.
2., Nem építési engedély köteles az adott építési tevékenység az ingatlanügyi hatóság miért kér igazolást az építésügyi hatóságtól? Mert az építésügyi hatóság igazolja az adott épület rendeltetését. Az ingatlanügyi hatóságnak, mint regisztratív hatóságnak ugyanis nincs hatásköre az épület rendeltetésének megállapítására, az adatváltozás átvezetése során - az okirati elvből adódóan - kötve van az erre jogosult építésügyi hatóság által kiállított határozatban, illetve igazolásban foglaltakhoz.

Fontosabb fogalmak

Széljegyzés: Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja és így meghatározza a kérelmek intézésének sorrendjét.
Iktatás: Magában foglalja az iratok nyilvántartásba vételét, iktatószámmal történő ellátását a beérkezést követően valamint széljegyzést.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(3), 6. §
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 1. melléklet; a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés, 11-14. §, 19. §, 25. §, 26. § (3) bekezdés, 27. § (2) bekezdés, 28. § (1)-(3) bekezdés, 37. § (3) bekezdés, 45. §, 49. § (3) bekezdés, (5) bekezdés, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 50. §, 51. §, 60. §, 65. § (1), 83/A. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (5) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1), 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, (5) bekezdés, (10) bekezdés, 32/B. §, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés, 9. §, 12. §, az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 1. §, az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

épület átminősítés, házszám, lakhatási engedély, használatba vételi engedély, fennmaradási engedély, hatósági igazolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858