Akadálymentes verzió

Ingatlan minőségi osztályában bekövetkezett változás bejelentése

Kódszám

FOLDH00023

Az ügy rövid leírása

A termőföld minőségi osztály megváltozásakor osztályba sorozást kell végrehajtani, melynek célja a meghatározott művelési ágakban hasznosított különböző minőségű termőföldek egytől nyolcig terjedő minőségi osztályának megállapítása. Az osztályba sorozás helyszíni földminősítési eljárás.
Az osztályba sorozás eredményét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni.
A földminősítési eljárás lefolytatása és a minőségi osztály megváltozásának ingatlan-nyilvántartási átvezetése egy eljárásban történik, ezen ügytípusok szerves részét képezik egymásnak.

Ki jogosult az eljárásra?

A föld minőségében bekövetkezett változást - annak ingatlan-nyilvántartási átvezetése érdekében - az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a földhasználó köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül.

NEM szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját, cégjegyzékszámát), az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak vagy ténynek (a minőségi osztály megváltozása és annak indoklása) a megjelölését, amelynek bejegyzését, illetve feljegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is.

Milyen iratok szükségesek?

Jogi személy esetében a képviseleti jogának igazolására
cégkivonat, cégmásolat vagy bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közjegyzői tanúsítványt a cégbíróság vagy a törvényszék által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról, vagy
- külföldi jogi személy, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi szervezet esetében - a rá irányadó jog szerinti okiratot és cég esetében az aláírási címpéldányt.
(Ha ezen okiratok valamelyike az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben benyújtásra került, az újabb kérelemben elegendő - az iktatószámra való hivatkozással - a korábbi benyújtásra és arra utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő okiratok a bejegyzés, feljegyzés, illetve az adatváltozás átvezetése iránti kérelem ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának időpontjában a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaznak.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A termőföld minőségi osztályában bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésre vonatkozó első fokon kérelemre induló eljárásért:
a) 10 000 négyzetméter területnagyságot el nem érő földrészlet esetén 20 000.- Ft,
b) 10 000 - 50 000 négyzetméter területnagyság esetén 30 000 .- Ft,
c) 50 001 - 100 000 négyzetméter területnagyság esetén 36 000.- Ft,
d) 100 001 négyzetméter területnagyság esetén 36 000.- Ft, valmint minden további 100 000 négyzetméter területnagyság esetén további 20 000.- Ft
összegű díjat kell fuzetni.
A díj magába foglalja az ingatlan-nyilvántartásban a földminősítési eljárás eredményeként bekövetkezett változás átvezetésének díját.
Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekk) illetve átutalási megbízással. Kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10 000 forint, amelyet az eljárási díjon felül kell megfizetni.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül:
a Magyar Állam, egyházi jogi személy, a Magyarországon tartózkodó fegyveres erők - ideértve az azok alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő ingatlanügyek tekintetében.

Hol intézhetem el?

Az ingatlan fekvése.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - hetven napon belül kell meghozni. Kérelem alapján engedélyezett soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.
A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.
A termőföld minőségében bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésével kapcsolatos döntés ellen benyújtott fellebbezés díja megegyezik az elsőfokú eljárásban fizetett díj összegével.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre prospektus az ügyfelek tájékoztatására.
Mi alapján történik a termőföld minőségi osztályának meghatározása?
Válasz: A minőségi osztály meghatározása a vizsgált földterület jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak a községi mintatérjegyzékben feltüntetett adatokkal való összehasonlításával történik.

Milyen szempontok szerint történik a talaj tulajdonságainak vizsgálata?
Válasz: A vizsgálatnak az alábbiakban felsoroltakra kell kiterjednie:
− a talaj felső rétegének (feltalaj) vastagságára, színére, fizikai féleségére (szövetére), szerkezetére, a szervesanyag jelenlétére, a vízgazdálkodási tulajdonságokra, a terület domborzati adottságaira,
− az altalaj jellemző talajtulajdonságaira és hidrológiai viszonyaira,
− a különböző művelési ágakban hasznosított területek növénykultúrájára kedvező vagy kedvezőtlen hatással bíró talaj, domborzati, éghajlati, vízgazdálkodási és agrotechnikai adottságokra.

Fontosabb fogalmak

Termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve ha a földrészlet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009- évi XXXXVII. törvényben meghatározott erdőnek minősül.
Földminősítés: az az eljárás, amelynek során az adott művelési ágú föld minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme megállapításra kerül.
Osztályba sorozás: helyszíni földminősítési eljárás, amely során történik a meghatározott művelési ágakban hasznosított különböző minőségű termőföldek egytől nyolcig terjedő minőségi osztályának megállapítása.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(3), 6. §
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 1. melléklet; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11-13. §, 19. § (2) bekezdés, 26. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, 27. § (2) bekezdés, 28. § (1)-(3) bekezdés, 37. § (3) bekezdés, 45. § (2) bekezdés, 49. § (3) bekezdés, (5) bekezdés, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 64. § (1), 65. § (1), 83/A. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, (5) bekezdés, (10) bekezdés, 32/B. §, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés, 9. §, 12. §, az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 1. §, 30. §, az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 8. § (2) bekezdés, 18. §, 20. § (4) bekezdés, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Termőföld minőségében bekövetkezett változás, talajromlás, talajjavulás, talaj tulajdonságainak tartós megváltozása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858