Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00025

Az ügy rövid leírása

Amennyiben 2000. január 1. előtt benyújtott okirat alapján kérelmezett ingatlan-nyilvántartási eljárás keretében első vagy másodfokon jogerős elutasító döntés született azért, mert a benyújtott okirat hiányossága, illetve a szükséges okiratok beszerzése elsősorban az időmúlás vagy más okból nem lehetséges, az ügyfél kérheti a különleges ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását, az ingatlan tulajdonjogának rendezése érdekében.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ingatlan tényleges birtokosa, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos.

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra, így nem szükséges a személyes megjelenés az ügyindításra jogosult ügyfélnek.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját, cégjegyzékszámát), az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogi képviselő nevét (megnevezését), székhelyét.

Milyen iratok szükségesek?

Benyújtandó okiratok:

• a felek tulajdon átruházásra irányuló megállapodását az ingatlan megjelölését, továbbá az ellenértéket, illetve a szerzés ingyenességét tartalmazza

• bejegyzett tulajdonos, vagy örököse tulajdonjogot elismerő nyilatkozata
(teljes bizonyító erejű magánokirat)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint. Indokolt esetben, a kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, melyet az eljárási díjon felül kell megfizetni. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. Az eljárás díja alól mentesülnek a teljes személyes díjmentességben részesülők (Magyar Állam, egyház, belső egyházi jogi személy).

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal
(kirendeltségek)

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - hetven napon belül kell meghozni. Ha törvény soron kívüli ügyintézést ír elő, eltérő rendelkezés hiányában az ügyintézési határidő 15 nap. Indokolt esetben kérelemre soronkívüli ügyintézés kérhető engedélyezhető. Kérelem alapján engedélyezett soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megtámadott döntést hozó illetékes járási/kerületi hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A járási/kerületi hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási/kerületi hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

A benyújtási határidő: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1., Milyen okiratot hozzon magával az ügyfél? Az ügy érdemi vizsgálatához szükséges lehet egyéb olyan (régebbi) okirat amely nincs az ingatlanügyi hatóság birtokában, de vélelmezhető belőle a ingatlan tényleges birtoklása: pl: lakcímazonosító, építési engedély, korábbi adásvételi szerződés, jelzálogszerződés
2., Ügyvédi okirat szükséges-e a tulajdon jog rendezéshez? A járási hivatal dönthet a tulajdonjog bejegyzéséről ügyvédi okirat nélkül is, ilyenkor hivatalos jegyzőkönyvet vesz fel az érdekeltek teljes körű hozzájárulásával.

Fontosabb fogalmak

Széljegyzés: Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja és így meghatározza a kérelmek intézésének sorrendjét. Iktatás: Magában foglalja az iratok nyilvántartásba vételét, iktatószámmal történő ellátását a beérkezést követően valamint széljegyzést. Érdekeltek: Az ügyben azon természetes és jogi személyek köre, akiknek jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ingatlanügyi hatóság eljárása érinti, és ezért õket adott ügy­ben jogok illetik, vagy kötelezettségek terhelik.
Ingatlanügyi hatósági bejegyzés: Ingatlan-nyilvántartási változás átvezetése. A jogok és tények keletkezését, módosulását, megszüntetését az ingatlanügyi hatóság bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba, az adatváltozást átvezeti.
Hiánypótlás: Ha a kérelemnek, mellékletének vagy az okiratnak pótolható hiányossága van az ingatlanügyi hatőság - a határidő megjelölésével - hiánypótlásra szólítja el az ügyfelet.
Jogosult adatai: azonosításra szolgáló adatok együtt.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(3), 6. §
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 1. melléklet, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. §, 9. § (1) bekezdés, 16. §, 25. § (2) bekezdés, 26.§ (3) bekezdés, 27. §, 45.§, 49.§ (1) bekezdés, (3)-(5) bekezdés, 85.§, 87. §, 88.§, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 6. §, 9. §, 60. § (1) bekezdés, 120-122. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §., 33. § (5) bekezdés, 71. §, 98. §, 102. § (1) bekezdés, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 9. § (c) pont, 12.§ (1) bekezdés, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Iktatás, Helyrajzi szám, Szolgáltatási díj fizetés, Széljegyzés, Bejegyzés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858