Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintés iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00026

Az ügy rövid leírása

Az okirattárban lévő minden olyan magán- és közokirat, hatósági határozat tartalma, amely a jogosult, illetőleg a kötelezett bejegyzése vagy törlése alapjául szolgált, vagy szolgálhat, az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosult, széljegyzett okirat szerinti jogosult, illetőleg kötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt engedélyével ismerhető meg.
Megismerhetők továbbá akkor is, ha a kérelmező írásban igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
Az ingatlan természetben meghatározott részére bejegyzett jogok, tények és átvezetett adatok alapjául szolgáló okiratnak az érintett természetbeni rész meghatározására vonatkozó tartalma korlátozás nélkül megismerhető.
Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hivatal kérelemre hitelesíti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A megismerni kívánt okiratban szereplő jogosultak, kötelezettek, valamint az okirat szerinti, illetve a széljegyzett okirat szerinti jogosult, illetőleg kötelezett teljes bizonyítóerejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt engedélyével rendelkező ügyfél, továbbá az az ügyfél aki írásban igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályban vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és/vagy a képviselő neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek az iratmásolat kiadására való kifejezett kérelme, továbbá a Ket.-ben meghatározottakon túl az érintett földrészletek esetében a település neve, fekvése, helyrajzi száma, az ügyiratszám pontos megjelölése, a kérelem keltének helye és ideje.

Milyen iratok szükségesek?

Korlátozottan nyilvános magán- és közokiratba történő betekintés esetén az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosult, illetve a széljegyzett okirat szerinti jogosult, illetőleg kötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt engedélye, vagy a kérelmező írásbeli igazolása, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintés díjmentes.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítés nélküli másolatért, illetőleg kivonatért oldalanként 100 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjfizetés az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy az illetékes megyei hivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással (csekk), illetve átutalással teljesíthető.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal
(kirendeltségek)

Ügyintézés határideje

A megyei/fővárosi kormányhivatal, illetve a járási/kerületi hivatal haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik az ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintésről, illetve az iratmásolat kiadása iránti kérelem teljesítéséről.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az iratbetekintési kérelem elutasításáról szóló elsőfokú végzés ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megtámadott döntést hozó illetékes járási/kerületi hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A járási/kerületi hivatal döntése ellen a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezni.

A benyújtási határidő: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor kaphatja meg ügyfél az okirattárból a kérelmezett dokumentum másolatát?
Válasz: Ha az iratmásolat kiadható, a járási/kerületi hivatal haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy a iratmásolat kiadása iránti kérelmet teljesítse.

Hogyan tudja a legjobban beazonosítható módon megjelölni a dokumentumot, amelyről másolatot szeretne kapni?
Válasz: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a járási/kerületi hivatal által kiadott ügyirat számának a megjelölésével.

Ki kaphat az ingatlan-nyilvántartási okiratokból iratmásolatot?
Válasz: Aki az iratbetekintésre jogosult, az másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. Korlátozottan nyilvános adatok esetén, azok csak a jogosult, a széljegyzett okirat szerinti jogosult illetőleg a kötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt engedélyével ismerhetőek meg.

Fontosabb fogalmak

Az ingatlan-nyilvántartás: településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának az 1997. évi CXLI. törvény szerint meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, e törvényben meghatározott, személyazonosító és lakcímadatait is.
Közhitelesség: az ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények fennállását hitelesen tanúsítja. Az ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogról és feljegyzett tényről vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg.
Okirattár: a bejegyzések alapjául szolgáló okiratokat, illetőleg ezek hitelesített másolatait, a bejegyzés iránti kérelmeket, megkereséseket, valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyben keletkezett más iratokat tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(3), 6. §
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 1. melléklet; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 2. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, (4) bekezdés, (5) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11-13. §, 19. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 20. §, 26. § (6) bekezdés, 67. §, A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:166. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 2. §, 3. §, 4. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 69. § (4) bekezdés és (5) bekezdés, 98. § (3) bekezdés i) pont, 102. § (1) bekezdés, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (5) bekezdés, (6) bekezdés, (10) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 12.§, az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Betekintés, iratmásolat, tulajdoni lap, okirat, irattár.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858