Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00027

Az ügy rövid leírása

Ügyleírás tulajdonilap-másolathoz:
A tulajdoni lapról kérelemre vagy megkeresésre papír alapú hiteles másolat, elektronikus dokumentumként hiteles és nem hiteles másolat szolgáltatható. Az ingatlanügyi hatóság az ügyfélszolgálatán kizárólag papír alapú hiteles másolatot szolgáltat.
1. Elektronikus tulajdonilap-másolat
• Elektronikus dokumentumként hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolat közvetlenül (Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton), vagy a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből és adatátviteli vonalon (TakarNet) keresztül szolgáltatható.
• A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolat olyan elektronikus okirat, amelyet hitelesítési záradékkal láttak el, és amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel hitelesített. Az ilyen módon hitelesített tulajdoni lap kizárólag elektronikus formában rendelkezik tanúsító erővel.
• A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat tanúsító erővel nem rendelkezik, hivatalos célra nem használható, kizárólag tájékoztatásul szolgál. Ugyanakkor az eljáró szerv az eljárása során elektronikus dokumentumként általa lekérdezett nem hiteles tulajdonilap-másolatot - ha jogszabály a hiteles tulajdonilap-másolat felhasználását kifejezetten nem írja elő - az eljárása során, így különösen a tényállás tisztázásához felhasználhatja.

2. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat
• A tulajdoni lapról papír alapon csak hiteles másolat szolgáltatható.
• A tulajdoni lapról a következő papír alapú másolatok állíthatók ki: teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmazza, szemle, amely kizárólag a másolat kiállításának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tulajdoni lap tartalmáról bármely ügyfél hiteles másolatot kérhet.

Kizáró okok: NEM szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A tulajdoni lap másolatot igénylő természetes személy anyja születési családi és utónevét, születési helyét, születési idejét;
− amennyiben a tulajdoni lap másolatot igénylő jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevében jár el, akkor a fenti adatokon túl fel kell tüntetni a jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem rendelkező a statisztikai számjelről szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet statisztikai számjelét, bélyegzőjének lenyomatát;
− a költségviselő adatainak megjelölése: költségviselő neve, vagy megnevezése, költségviselő címe, vagy székhelye;
− a kérelemmel érintett ingatlan (ingatlanok) megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma, másolat típusa (hiteles, teljes, szemle), igényelt másolatok száma;
− a kérelem keltének helye és ideje;
− a kérelmező aláírása;
− személyazonosításra szolgáló okmány megnevezése és száma;
− a kérelemben megjelölt - a személyazonosságot, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló - adatok ellenőrzésére vonatkozó ügyintézői záradék;
− a kérelmező tulajdonilap-másolat átvételét igazoló aláírása.

Milyen iratok szükségesek?

Ha a tulajdoni lap másolat átvétele nem személyesen történik, a kérelemhez mellékelni kell a személyazonosság igazolására szolgáló okmány közjegyző által hitelesített másolatát, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatért 6250 forint összegű díjat kell fizetni.
A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért 3600 forint, a nem hiteles másolatért 1000 forint elektronikus adatszolgáltatási díjat kell fizetni. A papír alapú hiteles másolatért fizetendő díj az ingatlanügyi hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van, a kérelem előterjesztésével egyidejűleg bankkártyával vagy az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénzátutalási megbízással (csekk) vagy átutalási megbízással teljesíthető. Természetes személy számára évente két alkalommal díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése.

Teljes személyes díjmentességben részesül:
− a Magyar Állam,
− az egyház, egyházi jogi személy meghatározott esetekben.

Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az
− hagyatéki eljárás lefolytatásához,
− gyámügyi, szociális vagy kisajátítási eljáráshoz,
− részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz,
− a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott állami alapmunkák végzéséhez,
− a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv hatósági feladatai ellátásához
szükséges.

Illetve ha azt az eljáró szerv
− közigazgatási hatósági eljáráshoz,
− közérdekű bejelentés, javaslat és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz,
− gondnokság alá helyezés iránti eljáráshoz,
− a közigazgatási perben eljáró bíróság eljárásához,
− a büntetőügyben eljáró bíróság eljárásához,
− az ügyészség eljárásához,
− a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai ellátása érdekében,
− a helyi önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítéséhez,
-a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott, a föld tulajdonjogának vagy a földhasználati jogosultság megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban, továbbá a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése során, az e feladatkörébe tartozó ügy elbírálása, ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv,
- az eljáró szerv – ideértve a bíróságot – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XVIII. Fejezete szerinti gondnokság alá helyezés iránti perben,
- a törvényszéki végrehajtó a Magyar Államot illető végrehajtandó összeg iránti végrehajtási ügyben
kéri.

Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilapmásolat lekérdezése: ha az igazolhatóan birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt indított eljáráshoz szükséges.
Természetes személyek számára évente két alkalommal az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése is díjmentes.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal
járási hivatali kirendeltségek
járási hivatal ügyfélszolgálati irodája
járási hivatal illetékességi területén működő integrált ügyfélszolgálat

Ügyintézés határideje

Az ingatlanügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik az ingatlan-nyilvántartási tulajdonilap-másolat kiadásáról.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél a tulajdonilap-másolat kiállítását elutasító első fokú határozat ellen fellebezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A járási földhivatal döntése ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül lehet fellebbezni.

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja az tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatért megállapított díj kétszerese, azaz 12 500 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Név alapján lekérdezhetőek-e másik személy ingatlanai, és lehet-e azokról tulajdonilap-másolatot kérni?
Válasz: Nem, tulajdonilap-másolat kérése esetén meg kell jelölni az érintett ingatlan helyrajzi számát, név szerinti lekérdezés nem lehetséges.

Hagyatéki eljáráshoz lehet-e díjmentesen hiteles papír alapú tulajdonilap-másolatot kérni a járási hivatal ügyfélszolgálatán?
Válasz: Nem lehet, azonban a hagyatéki eljárás lefolytatásához az eljáró hatóság, valamint a közjegyző részére az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése díjmentes.

Saját ingatlanok esetében lehetőség van-e név szerinti lekérdezésre, ha nem ismeri az ügyfél a helyrajzi számokat?
Válasz: Igen, saját ingatlanok esetében lehetőség van név szerinti lekérdezésre, amelyhez szükséges, hogy az ügyfél a személyi igazolványával igazolja magát.

Fontosabb fogalmak

Az ingatlan-nyilvántartás: településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának az 1997. évi CXLI. törvény szerint meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, e törvényben meghatározott, személyazonosító és lakcímadatait is.
Tulajdoni lap: az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni.
A tulajdoni lapról az alábbi másolatok szolgáltathatók:
teljes másolat: amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmaz,
− szemle: amely kizárólag a - másolat kiállításának, illetve elektronikus úton történő lekérdezésének időpontjában - fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.

Vonatkozó jogszabályok

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 2. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11-13. §, 19. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 26. § (6) bekezdés, 68. §, 68/A. §, 69. §, 72 - 74. §, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. § (1) bekezdés, 35. §, 41. §, 42. §, 50. § (1), (2), (4), (5), (6) bekezdések, 80. § (1) bekezdés, 82. § (1) bekezdés, 112. §, 116. §, 118. § (3) bekezdés;1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) 27. §, 28. §, 29. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, (3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 12. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 2. §, 3. §, 4. §, 111/A. § (1), 112. §, 3. számú melléklet, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §, 37. § (1) bekezdés; 1. melléklet,
27. §, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet 9. § (3) bekezdés
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Helyrajzi szám, iratmásolat, tulajdoni lap, okirat, ingatlan, saját tulajdon.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858