Akadálymentes verzió

Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00027

Az ügy rövid leírása

Ügyleírás tulajdonilap-másolathoz:
A tulajdoni lapról kérelemre vagy megkeresésre papír alapú hiteles másolat, elektronikus dokumentumként hiteles és nem hiteles másolat szolgáltatható. Másolatról beszélünk, amennyiben a tulajdoni lap nem az eredeti dokumentummal azonos módon jött létre. A hiteles tulajdoni lap másolat az eredeti okirattal mindenben megegyezik, bizonyítja a benne foglalt adatok, tények valódiságát. A járási hivatal, valamint a kormányablak kizárólag papír alapú hiteles másolatot szolgáltat.
1. Elektronikus tulajdonilap-másolat
• Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhetõ adat. Elektronikus dokumentumként hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolat közvetlenül (Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton), vagy a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből és adatátviteli vonalon (TakarNet) keresztül szolgáltatható.
• A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolatot hitelesítési záradékkal látták el, és amely a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv (FÖMI) fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel hitelesített. Az ilyen módon hitelesített tulajdoni lap kizárólag elektronikus formában bizonyítja a benne foglalt adatok, tények valódiságát.
• A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat hivatalos célra nem használható, kizárólag tájékoztatásul szolgál.
2. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat
• A tulajdoni lapról papír alapon csak hiteles másolat szolgáltatható.
• A tulajdoni lapról az alábbi papír alapú másolatok állíthatók ki: teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmazza, szemle, amely kizárólag a másolat kiállításának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.

Ki jogosult az eljárásra?

A tulajdoni lap tartalmáról bármely ügyfél hiteles másolatot kérhet.
Nem szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes képviseletre, meghatalmazott útján történő eljárásra.

Milyen adatokat kell megadni?

− a tulajdoni lap másolatot igénylő természetes személy anyja születési családi és utónevét, születési helyét, születési idejét;
− amennyiben a tulajdoni lap másolatot igénylő jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevében jár el, akkor a fenti adatokon túl fel kell tüntetni a jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem rendelkező a statisztikai számjelről szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet statisztikai számjelét, bélyegzőjének lenyomatát;
− a költségviselő adatainak megjelölése: költségviselő neve, vagy megnevezése, költségviselő címe, vagy székhelye;
− a kérelemmel érintett ingatlan (ingatlanok) megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma, másolat típusa (hiteles, teljes, szemle), igényelt másolatok száma;
− a kérelem keltének helye és ideje;
− a kérelmező aláírása;
− személyazonosításra szolgáló okmány megnevezése és száma;
− a kérelemben megjelölt - a személyazonosságot, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló - adatok ellenőrzésére vonatkozó ügyintézői záradék;
− a kérelmező tulajdonilap-másolat átvételét igazoló aláírása.

Milyen iratok szükségesek?

Ha a tulajdoni lap másolat átvétele nem személyesen történik, a kérelemhez mellékelni kell a személyazonosság igazolására szolgáló okmány közjegyző által hitelesített másolatát, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatért 6250 Ft összegű díjat kell fizetni.
A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért 3600 Ft, a nem hiteles másolatért 1000 Ft elektronikus adatszolgáltatási díjat kell fizetni. A papír alapú hiteles másolatért fizetendő díj az ingatlanügyi hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van, a kérelem előterjesztésével egyidejűleg bankkártyával vagy az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénzátutalási megbízással (csekk) vagy átutalási megbízással teljesíthető.
Teljes személyes díjmentességben részesül:
− a Magyar Állam,
− az egyház, egyházi jogi személy meghatározott esetekben.
Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az
− hagyatéki eljárás lefolytatásához,
− gyámügyi, szociális vagy kisajátítási eljáráshoz,
− részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz,
− a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott állami alapmunkák végzéséhez,
− a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv hatósági feladatai ellátásához szükséges.

Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az igazolhatóan birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt indított eljáráshoz szükséges.

Hol intézhetem el?

Megyei kormányhivatalok illetékességi területén: járási hivatal;
Budapest főváros illetékességi területén: XI. Kerületi Hivatal, XIV. Kerületi Hivatal; továbbá
földügyi kirendeltségek

Ügyintézés határideje

A járási hivatal, valamint a kormányablak haladéktalanul.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél a tulajdonilap-másolat kiállítását elutasító első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezés díja az tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatért megállapított díj kétszerese, azaz 12 500 Ft.
Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen 15 napon belül a fővárosi/megyei kormányhivatalhoz címezve lehet benyújtani.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Név alapján lekérdezhetőek-e másik személy ingatlanai, és lehet-e azokról tulajdonilap-másolatot kérni?
Nem, tulajdonilap-másolat kérése esetén meg kell jelölni az érintett ingatlan helyrajzi számát, név szerinti lekérdezés nem lehetséges.
2. Hagyatéki eljáráshoz lehet-e díjmentesen hiteles papír alapú tulajdonilap-másolatot kérni a földhivatal ügyfélszolgálatán?
Nem lehet, azonban a hagyatéki eljárás lefolytatásához az eljáró hatóság, valamint a közjegyző részére az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése díjmentes.
3. Saját ingatlanok esetében lehetőség van-e név szerinti lekérdezésre, ha nem ismeri az ügyfél a helyrajzi számokat?
Igen, saját ingatlanok esetében lehetőség van név szerinti lekérdezésre, amelyhez szükséges, hogy az ügyfél a személyi igazolványával igazolja magát.

Fontosabb fogalmak

Ingatlan-nyilvántartás: településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának az 1997. évi CXLI. törvény szerint meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, e törvényben meghatározott, személyazonosító és lakcímadatait is.
Tulajdoni lap: az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni.
A tulajdoni lapról az alábbi másolatok szolgáltathatók:
− teljes másolat: amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmaz,
− szemle: amely kizárólag a - másolat kiállításának, illetve elektronikus úton történő lekérdezésének időpontjában - fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.
Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

Vonatkozó jogszabályok

a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól. illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 15. § (1) bekezdés, 43. § (2) bekezdés d) pont;
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 2. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11-13. §, 19. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 25. § (3) bekezdés, 26. § (6) bekezdés, 68. §, 68/A. §, 69. §, 72 - 74. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 27. §, 28. §, 29. § (1) bekezdés, (4) bekezdés;
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, (3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 12. §;
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 2. §, 3. §, 4. §, 111/A. § (1), 112. §, 3. számú melléklet;
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §;
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Helyrajzi szám, iratmásolat, tulajdoni lap, okirat, ingatlansaját tulajdon, ingatlansaját tulajdon

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858