Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog, valamint eladási jog bejegyzése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00030

Az ügy rövid leírása


Elővásárlási jog

Feltételes egyoldalú jogosultság, amely alapján amennyiben a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel elővásárlási jogot alapít, a jogosult a vételi ajánlatban rögzített feltételek mellett egyoldalú nyilatkozatával megvásárolhatja a dolgot, ha a tulajdonos azt el kívánja adni.

Az elővásárlási jogot a tulajdonos a szerződésben egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára engedheti, majd az követően lehet az ingatlan-nyilvántartásba a szerződésben meghatározott tulajdoni illetőségre bejegyezni.

Az elővásárlási jog gyakorlása szólhat határozott vagy határozatlan időtartamra is és több jogosultat is megillethet. Ha meghatározott időre kötötték ki az elővásárlási jog gyakorlását, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésben a jog gyakorlásának végső időpontját is fel kell tüntetni.

Visszavásárlási jog

Az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a felek megállapodhatnak arról, hogy az eladó meghatározott időn belül jogosult az ingatlant egyoldalú jognyilatkozattal visszavásárolni. A felek kizárólag adásvétel esetén köthetik ki a visszavásárlási jogot.

Visszavásárlási jogot a jogosult által átruházott egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy az átruházott eszmei hányadra lehet alapítani, majd ezt követően bejegyezni a vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg.


A meghatározott időre kikötött visszavásárlási jog gyakorlásának végső időpontját a szerződésben meg kell jelölni.

Vételi jog

Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve másnak szerződéssel vételi jogot enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja.Vételi jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára lehet engedni, majd az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. Eladási jog Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve eladási jogot szerez, a dolgot a szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyialtkozattal eladhatja az eladási jog kötelezettjének. Eladási jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára lehet szerezni, majd az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bejegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből, vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kötelezően előírt formanyomtatvány kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját/belső egyedi azonosítóját), állampolgárságát, (cégjegyzékszámát, bírósági bejegyzésének számát, egyházi jogi személy nyilvántartási számát) az érintett ingatlannak, valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő, vagy a jogi képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmen túl be kell nyújtani az elővásárlási jog keletkezését igazoló közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatának 2 eredeti és 1 másolati példányát, amelynek tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosulttól származó bejegyzési engedélyt, továbbá a bejegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat.

A visszavásárlási jog, a vételi jog, valamint az eladási jog keletkezését igazoló közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat 2 eredeti és 1 másolati példányát, amelynek tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosulttól származó bejegyzési engedélyt, továbbá a bejegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat.

A bejegyzési engedély, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező külön okiratban is megadható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj.

A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint.

Indokolt esetben kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, amely az alapeljárásért fizetendő díjon felül kell megfizetni.

Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.

Eljárási díj megfizetése alól mentesülnek a személyes díjmentessében részesülők és a tárgyuknál fogva díjmentes eljárások.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - 70 napon belül kell meghozni. Ha törvény soron kívüli ügyintézést ír elő, eltérő rendelkezés hiányában az ügyintézési határidő 15 nap. Indokolt esetben kérelemre soronkívüli ügyintézés engedélyezhető. Soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés ellen főszabály szerint a kézhezvételtől számított 30 napon belül fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

A benyújtási határidő: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e ellenjegyezni az okiratot?
Válasz: A vételi jogra, valamint az eladási jogra vonatkozó megállapodás minden esetben ellenjegyzés köteles (vagy közokiratba kell foglalni), továbbá tekintettel arra, hogy a visszavásárlási jogot csak adásvétellel egyidejűleg lehet kikötni, a visszavásárlási jogot alapító szerződést is el kell látni ügyvédi ellenjegyzéssel, illetőleg közokiratba kell foglalni.

Mennyi időre köthető ki?
Válasz: Elővásárlási, visszavásárlási, vételi, eladási jogot határozott és határozatlan időtartamra is ki lehet kötni.

Fontosabb fogalmak

Kötelező jogi képviselet: A bejegyzés alapjául közjegyző által készített okirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, ezért a kérelmet a közjegyzőnek vagy az ügyvédnek kell benyújtania, aláírnia a fél képviseletében.
Széljegyzés: A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a bejegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja.
Rangsor: A beadványok intézésének sorrendje. A beadvány rangsorát a bejegyzés iránti kérelem iktatási időpontja határozza meg. Ranghelyet csak olyan kérelemmel lehet alapítani, amelyhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot is mellékelték. Az ingatlan-nyilvántartásban a bejegyzés, feljegyzés mindig egy meghatározott ranghelyre történik, ezen ranghelyeken lévő bejegyzések, feljegyzések egymáshoz való viszonyát a rangsor fejezi ki.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 38. § (1) bekezdés 1., 2. pontok, 1. melléklet; az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1) bekezdés, 7. §, 9. § (1) bekezdés, 11. §, 13. §, 15.§. 16. § a), g), 19. § , 25.§ (3) bekezdés, 26. §, 29. §, 32. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, (3a) bekezdés, (3b) bekezdés, (5) bekezdés, 39. §, 40. §, 44. § (1) bekezdés, 45. §, 46. §, 47/A. §, 48. §, 49. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, (5) bekezdés, 50. § (1) bekezdés, 51. §, 52. §, 54. §, 57. §, 58. §; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés, 6. §, 14. §, 15. §, 60. § (1) bekezdés, 83/A., FVM. rendelet 1.számú melléklete; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, (5) bekezdés, (10) bekezdés, 32/B. §, 32/C. §, 32/E. § (1) bekezdés, (5) bekezdés, (6) bekezdés, (7) bekezdés, (8) bekezdés, (9) bekezdés, 32/F. §; a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés, 9. §, 12. §; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §, (1), (5) bekezdések, 40. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, (5) bekezdés; az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006.(VI.13.).FVM rendelet 2. §; általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. szóló törvény 159.§ (1) bekezdés; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:167. §, 5: 169. §, 5: 180. §, 6:221. §, 6:222. §, 6:223. §. 6:224. §, 6:225. §, 6:226. §

Kulcsszavak

elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog, eladási jog, kötelező jogi képviselet, díj, időtartam

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858