Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Tartási- és életjáradéki jog törlése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00033

Az ügy rövid leírása


A tartási és az életjáradéki szerződés megszűnik:

1.) A felek megállapodása alapján.
2.) Bírósági ítélet alapján.
3.) Az eltartott halála folytán.

Amennyiben a tartási szerződés, illetőleg az életjáradéki szerződés megszüntetésére a szerződő felek közös megállapodása folytán kerül sor, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tartási jog, életjáradéki jog, valamint természetesen a kötelezett tulajdonjoga a felek megállapodása és közös kérelme alapján törölhető.

A tartási vagy életjáradéki jog jogosultjának (eltartott) halála esetén, az ingatlan tulajdonosa (az eltartó, tartásra kötelezett) az eredeti halotti anyakönyvi kivonat vagy a halotti anyakönyvi kivonat hiteles másolata alapján kérheti az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tartási, életjáradéki jog törlését.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bejegyzést (törlést) - ha jogszabály rendelkezéséből, vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést (törlést) az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti. A kérelmet jogi képviselő útján kell benyújtani amennyiben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál.

Kizáró okok: (A tartási-, életjáradéki jog jogosultja, vagy a tartási-, életjáradéki joggal érintett ingatlan/ingatlan illetőség tulajdonosa.)

Milyen adatokat kell megadni?

A kötelezően előírt formanyomtatvány kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját/belső egyedi azonosítóját), állampolgárságát (cégjegyzékszámát, bírósági bejegyzésének számát, egyházi jogi személy nyilvántartási számát), az érintett ingatlannak, valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő, vagy a jogi képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmen túl be kell nyújtani a tartási-, életjáradéki jog megszűnését igazoló közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat 2 eredeti és 1 másolati példányát, amelynek tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, továbbá a törléshez szükséges egyéb iratokat.
A jogosult halála esetén az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot, vagy annak hiteles másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj.

A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint.

Indokolt esetben kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, amely az alapeljárásért fizetendő díjon felül kell megfizetni.

Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.

Eljárási díj megfizetése alól mentesülnek a személyes díjmentessében részesülők és a tárgyuknál fogva díjmentes eljárások.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - 70 napon belül kell meghozni. Ha törvény soron kívüli ügyintézést ír elő, eltérő rendelkezés hiányában az ügyintézési határidő 15 nap. Indokolt esetben kérelemre soronkívüli ügyintézés engedélyezhető. Soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés ellen főszabály szerint a kézhezvételtől számított 30 napon belül fellebbezésnek van helye.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

A benyújtási határidő: A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

A fellebbezési illeték mértéke: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e ellenjegyezni a szerződést?
Válasz: Igen, mert a szerződés felbontásával megszüntetett tartási-, életjáradéki jog törlésekor tulajdonjog törlés és ezzel egyidejűleg tulajdonjog bejegyzés (eredeti állapot helyreállítás) is történik.

Ki kérheti a törlést az eltartott halála esetén?
Válasz: A tartási-, életjáradéki joggal terhelt ingatlan, ingatlan illetőség tulajdonosa.

Mikor kapja vissza az ügyfél a halotti anyakönyvi kivonatot?
Válasz: Az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot a döntéssel együtt, minden esetben visszaküldi az eljáró hatóság.

Fontosabb fogalmak

Széljegyzés: A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a bejegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja.
Rangsor: A beadványok intézésének sorrendje. A beadvány rangsorát a bejegyzés/törlés iránti kérelem iktatási időpontja határozza meg. Ranghelyet csak olyan kérelemmel lehet alapítani, amelyhez a bejegyzés/törlés alapjául szolgáló okiratot is mellékelték. Az ingatlan-nyilvántartásban a bejegyzés, feljegyzés mindig egy meghatározott ranghelyre történik, ezen ranghelyeken lévő bejegyzések, feljegyzések egymáshoz való viszonyát a rangsor fejezi ki.
Kötelező jogi képviselet: a kérelmet az ügyfél meghatalmazása alapján eljáró ügyvédnek, jogtanácsosnak, közjegyzőnek kell benyújtania, aláírnia a fél képviseletében.
Hiteles másolat: Az okirat (halotti anyakönyvi kivonat) kiállítója, illetőleg közjegyző által készített másolat.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 38. § (1) bekezdés 1., 2. pontok, 1. melléklet; az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1), 7. §, 9. § (1), 11. §, 13. §, 15.§. 16. § a), h), 19. §, 22. §, 25.§ (3), 26. §, 29. §, 32. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. § (1), (3), (3a), (3b), (5), 39. §, 40. §, 44. § (1), 45. §, 46. §, 47/A. §, 48. §, 49. § (1), (3), (5), 51. §, 52. §, 54. §, 57. §, 58. §; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. § (2), 6. §, 10. §, 16. §, 28. §, 60. § (1), 83/A.§; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. (1), (4-5), (10), 32/B. §, 32/C. §, 32/E. § (1), (5), (6), (7), (8), (9), 32/F. §; a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1), 9. §, 12. §; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (5), 40. §, 71. § (1), 98. § (1), 102. § (1), (3), (5); az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006.(VI.13.).FVM rendelet 2. §; általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. szóló törvény 159.§ (1); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5: 169. §, 5: 180. §, 6: 491. §, 6: 493. §, 6: 494. §, 6: 495. §, 6: 497. §

Kulcsszavak

tartási- életjáradéki jog, kötelező jogi képviselet, ellenjegyzés, halotti anyakönyvi kivonat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858