Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom tényének feljegyzése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00039

Az ügy rövid leírása

Tulajdonjog tárgyára vonatkozó jog biztosítása érdekében a tulajdonos harmadik személlyel szemben hatályosan a tulajdonjog tárgyára elidegenítési és terhelési tilalmat vagy elidegenítési tilalmat alapíthat, amely tilalmat egész ingatlanra, ingatlan illetőségre, illetve ezek eszmei hányadára lehet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. Ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni azt a jogot, amelynek biztosítására a tilalom szolgál és a jogosult adatait. Az öröklési szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom az örökhagyóval szerződött fél javára a szerződéssel lekötött ingatlanra vagy annak eszmei hányadára az örökhagyó bejegyzési engedélye nélkül is feljegyezhető, a tulajdonjog bejegyzése nélkül. Ha az elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom, valamint a rendelkezés módját egyéb módon korlátozó tilalom fel van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, szerződésen alapuló további jogokat a tilalom jogosultjának hozzájárulásával lehet bejegyezni. Kivétel ez alól a végrehajtási jog bejegyzése.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A feljegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből, vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a feljegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti.

Kizáró okok: Főszabály szerint az ingatlan-nyilvántartásban azokban a kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt.

Milyen adatokat kell megadni?

A kötelezően előírt formanyomtatvány kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját/belső egyedi azonosítóját), az érintett ingatlannak, valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő, vagy a jogi képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját, a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát, egyház és belső egyházi jogi személy esetében nyilvántartási számát, az ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot, a jog vagy tény pontos megjelölését, a jogváltozás jogcímét, az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő – feltétlen és visszavonhatatlan – nyilatkozatát, a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát.

Milyen iratok szükségesek?


Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításához szükséges kötelező formanyomtatvány kérelem.
A kérelemhez két eredeti és egy másolati példányban kell csatolni a feljegyzés alapjául szolgáló okiratot, közjegyzői okirat esetén a közjegyzői okirat hiteles kiadmányának vagy hiteles másolatának két eredeti és egy másolati példányát, amelyeknek tartalmazniuk kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, továbbá a feljegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat. Az elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom, rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom ténye feljegyzésére közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. Minden esetben fel kell tüntetni azt a jogot, amelynek biztosítására a tilalom szolgál. A feljegyzés olyan magánokirat alapján is teljesíthető, melyet a nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével - szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6.600 forint, jelzálogjog egyidejű bejegyzése esetén ingatlanonként 12.600 forint.Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási/kerületi hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási/kerületi hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. Indokolt esetben kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, amelyet az eljárási díjon felül kell megfizetni. Eljárási díj megfizetése alól mentesülnek a személyi díjmentessében részesülő, és a tárgyuknál fogva díjmentes eljárások.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal
(kirendeltségek)

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - hetven napon belül kell meghozni. Kérelem alapján engedélyezett soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele. A jelzálog-hitelintézet jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére, módosítására vagy törlésére irányuló kérelem tárgyában az ingatlanügyi hatóság soron kívül, nyolc napon belül dönt.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés ellen főszabály szerint a kézhezvételtől számított 30 napon belül fellebbezésnek van helye.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A megtámadott döntést hozó illetékes járási/kerületi hivatal

A benyújtási határidő: A járási/kerületi hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási/kerületi hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

A fellebbezési illeték mértéke: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1./ Végrendeleten alapuló elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó bejegyzésben szükséges-e megjelölni azt a jogot, amelynek biztosítására szolgál?
Igen, minden esetben meg kell jelölni azt a jogot, amelynek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalom szolgál.

2./ Abban az esetben, ha az elidegenítési és terhelési tilalmat jelzálogjog biztosítására kérik feljegyezni, jelzálogot és annak jogosultját be kell-e jegyezni?
Minden esetben fel kell tüntetni azt a jogot, amelynek biztosítására a tilalom szolgál és a jogosult adatait. A tilalom feljegyzésénél az általa biztosított jogra utalni kell.
3./ Van arra lehetőség, hogy az elidegenítés és terhelési tilalmat önállóan jegyezzék fel?
Abban az esetben, ha öröklési szerződést kötöttek, a tulajdonjog bejegyzése nélkül önállóan kell bejegyezni.
4./ A tulajdoni lapon további bejegyzések, feljegyzések bejegyezhetőek-e?
Ha a tilalom fel van jegyezve, szerződésen alapuló további jogokat a tilalom jogosultjának hozzájárulásával kell bejegyezni. Kivétel ez alól a végrehajtási jog bejegyzése.

Fontosabb fogalmak

Széljegyzés: A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy az elidegenítési és terhelési tilalom feljegyézése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja. Rangsor: A kérelmek intézésének sorrendje. A feljegyzés rangsorát a kérelem iktatási időpontja határozza meg.Ranghelyet csak olyan kérelemmel lehet alapítani, amelyhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot is mellékelték. Az ingatlan-nyilvántartásban a bejegyzés, feljegyzés mindig egy meghatározott ranghelyre történik, ezen ranghelyeken lévő bejegyzések, feljegyzések egymáshoz való viszonyát a rangsor fejezi ki. Kötelező jogi képviselet: a kérelmet az ügyfél meghatalmazása alapján eljáró ügyvédnek, jogtanácsosnak, közjegyzőnek kell benyújtania, aláírnia a fél képviseletében.
Amennyiben a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével - szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosítható módon írták alá, nem szükséges a jogi képviselet.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 38. § (1) bekezdés 1., 2. pontok, 1. melléklet; az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 6. §, 7. §, 9. § (1), 11. §, 13. §, 17. § (1) bek. 17. pont, 19. §, 25. § (3), 26. §, 29. §, 32. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. § (1), (3), (3a), (3b), (5), 39. §, 40. §, 44. § (1), 45. §, 46. §, 47/A. §, 48. §, 49.§ (1), (3),(5) , 51. §, 52. §, 54. §, 57. §, 58. §; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. § (2), 28. §, 60. § (1), FVM. rendelet 1.számú melléklete, 83/A. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (5), 40. §, 98. § (1), 102. § (1), (3), (5),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1), (2), (4), (5), 32/B. §, 32/C. §, 32/E. § (1), (5), (6), (7), (8), (9), 32/F. §,
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) 5. §,9. §,12. §;
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006.(VI.13.).FVM rendelet 2. §; a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 5. § (7) bekezdés; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5: 31. §, 5: 32. §, 5: 33. §, 5: 34. §, 5: 167. §, 5: 169. § 5: 180. §

Kulcsszavak

Iktatás, Település neve, Helyrajzi szám, Szolgáltatási díj fizetés, Elidegenítési és terhelési tilalom tényének feljegyzése, Széljegyzés, Feljegyzés, Öröklési jog, Jelzálogjog.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858