Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Tulajdonjog fenntartással történt eladása tényének törlése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00042

Az ügy rövid leírása

A tulajdonjog fenntartással történő eladás tényére vonatkozó feljegyzést, az ezen szerződésen alapuló tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg hivatalból le kell törölni. A tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye, amennyiben a tulajdonjog bejegyzésére nem kerül sor, a felek közös megegyezése alapján okirattal is törölhető az ingatlan-nyilvántartásból.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem benyújtására az jogosult, akinek az a feljegyzett jogát érinti, illetve, aki a törlés által jogosulttá válik, valamint a képviseletükben eljáró személy. Kérheti a törlést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti.

Kizáró okok: Főszabály szerint az ingatlan-nyilvántartásban azokban a kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt.

Milyen adatokat kell megadni?

A kötelezően előírt formanyomtatvány kérelemnek tartalmaznia kellkérelmező nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját), az érintett ingatlannak, valamint annak a ténynek a megjelölését, amelynek a törlését kérik. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogi képviselő nevét (megnevezését/belső egyedi azonosítóját), székhelyét. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját, a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát, egyház és belső egyházi jogi személy esetében nyilvántartási számát, az ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot, a jog vagy tény pontos megjelölését, a jogváltozás jogcímét, az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő – feltétlen és visszavonhatatlan – nyilatkozatát, a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát.
Nincs szükség okiratra és kérelemre, ha olyan jogot vagy tényt kell törölni, amelynek megszűnés az ingatlannyivántartásból kétségtelenül megállapítható.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmen túl be kell nyújtani a tulajdonjog keletkezését igazoló közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat két eredeti és egy másolati példányát amelynek tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosulttól származó bejegyzési engedélyt, továbbá a bejegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat. A bejegyzési engedély, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező külön okiratban is megadható. Ebben az esetben tulajdonjog bejegyzéssel egyidejűleg kell törölni a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét. A tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye, amennyiben a tulajdonjog bejegyzésére nem kerül sor, a felek közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt közös megegyezése alapján is törölhető az ingatlan-nyilvántartásból. A jogosult kérelmére törölni kell a tulajdonjog fenntartásával történő eladás tényére vonatkozó feljegyzést akkor is, ha a tény feljegyzése alapjául szolgáló okiratban a felek a tény feljegyzését meghatározott időtartamra kérték, és ez letelt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj.

A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint.

Indokolt esetben kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, amely az alapeljárásért fizetendő díjon felül kell megfizetni.

Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.

Eljárási díj megfizetése alól mentesülnek a személyes díjmentessében részesülők és a tárgyuknál fogva díjmentes eljárások.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - 70 napon belül kell meghozni. Ha törvény soron kívüli ügyintézést ír elő, eltérő rendelkezés hiányában az ügyintézési határidő 15 nap. Indokolt esetben kérelemre soronkívüli ügyintézés engedélyezhető. Soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés ellen főszabály szerint a kézhezvételtől számított 30 napon belül fellebbezésnek van helye.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

A benyújtási határidő: A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

A fellebbezési illeték mértéke: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1./ Kell-e külön kérni a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének törlését, ha a tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárásban?
A tulajdonjog fenntartással történő eladás tényére vonatkozó feljegyzést a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg a törlésre irányuló kifejezett kérelem nélkül is, hivatalból le kell törölnie az ingatlanügyi hatóságnak az ingatlan tulajdoni lapjáról.
2./ Az adásvételi szerződésben meghatározott időtartamra kérték a feljegyzést, határideje lejárt, hivatalból letörli-e a feljegyzést a földhivatal?
A földhivatal nem törli a feljegyzett tényt hivatalból, kizárólag a szerződő felek együttes kérelmére, törlés alapjául szolgáló okirat alapján.
3./ Az adásvételi szerződésben nem kötöttek ki a tulajdonjog bejegyzési engedély benyújtására végső időpontot, a szerződésben vállalt kötelezettségeknek a vevő nem tett eleget, ez esetben az eladó kérheti a törlést?
Sajnos nem, a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének törléséhez az érdekeltek - tehát valamennyi szerződő fél - megállapodása szükséges. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a szerződéstől való egyoldalú elállásnak nincs helye, egyoldalú elállás alapján a feljegyzés nem törölhető az ingatlan tulajdoni lapjáról.

Fontosabb fogalmak

Széljegyzés: A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének törlés iránti kérelem ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja. Rangsor: A kérelmek intézésének sorrendje. A törlés rangsorát a kérelem iktatási időpontja határozza meg. Ranghelyet csak olyan kérelemmel lehet alapítani, amelyhez a törlés alapjául szolgáló okiratot is mellékelték. Az ingatlan-nyilvántartásban a bejegyzés, feljegyzés mindig egy meghatározott ranghelyre történik, ezen ranghelyeken lévő bejegyzések, feljegyzések egymáshoz való viszonyát a rangsor fejezi ki. Kötelező jogi képviselet: a kérelmet az ügyfél meghatalmazása alapján eljáró ügyvédnek, jogtanácsosnak, közjegyzőnek kell benyújtania, aláírnia a fél képviseletében.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 38. § (1) bekezdés 1., 2. pontok, 1. melléklet; az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1), 7. §, 9. § (1), 11-13.§, 15. §, 17.§ (1) bek. 21., 19. §, 25. § (3), 26. §, 29. §, 32.§, 33. §, 35. §, 36. §, 37. § (1), (3), (3a), (3b), (5), 39. §, 40. §, 44. § (1), 45. § (2), 46. §, 47/A. §, 48. §, 49.§ (1), (3),(5) 50. § (2) d), (4), 51. §, 52. §, 54. §, 57. §, 58. §; az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. § (2), 6. §, 32. §, 60. § (1), 83/A. §, FVM. rendelet 1.számú melléklete;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (5), 40. §, 98. § (1), 102. § (1), (3), (5),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1), (4), (5), 32/B. §, 32/C. §, 32/E. § (1), (5), (6), (7), (8), (9), 32/F. §;
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. szóló törvény 159.§ (1);
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) 5. §,9. §,12. §;
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006.(VI.13.).FVM rendelet 2. §; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5: 167. §, 5: 169. §, 5: 180. §, 6: 216. §

Kulcsszavak

Iktatás, Település neve, Helyrajzi szám, Szolgáltatási díj fizetés, Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének törlése, Tulajdonjog bejegyzés, Széljegyzés, Törlés-Bejegyzés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858