Akadálymentes verzió

Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének törlése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00050

Az ügy rövid leírása

Az ingatlan-nyilvántartás egyik alapvető elve a rangsor elve. Egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát a bejegyzés, feljegyzés iránt benyújtott kérelem iktatási időpontja határozza meg. A beadványokat az iktatószámok sorrendjében kell intézni. Ezen eljárás a már korábban benyújtott bejegyzések ranghelyének megváltoztatása tényének feljegyzése iránti kérelem törlésére irányul.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelem benyújtására főszabály szerint az jogosult, akinek az a bejegyzett jogát érinti, illetve, kérheti az is aki a bejegyzés által jogosulttá válik.
A kérelemre induló ingatlan-nyilvántartási eljárásban kötelező a jogi képviselet abban az esetben, ha a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál. Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt.

Milyen adatokat kell megadni?

A kötelezően előírt formanyomtatvány kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját/belső egyedi azonosítóját), az érintett ingatlannak, valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő, vagy a jogi képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is. A bejegyzés/törlés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját, a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát, egyház és belső egyházi jogi személy esetében nyilvántartási számát, az ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot, a jog vagy tény pontos megjelölését, a jogváltozás jogcímét, az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő – feltétlen és visszavonhatatlan – nyilatkozatát, a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmen túl be kell nyújtani a 2 eredeti és egy másolati példányban elkészített okiratot. A bejegyzések ranghelyének megváltoztatása tényének feljegyzéséhez közokirat vagy ügyvéd/jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat szükséges (jogi képviselet kötelező), amennyiben a ranghely megváltoztatásával érintett bejegyzések között jelzálogjog is szerepel, bejegyzés alapjául szolgálhat olyan magánokirat melyet a nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével - szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratoknak tartalmazniuk kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, továbbá a feljegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat. Jelzálogjog ranghelyének megváltoztatásához az ingatlan tulajdonosának a hozzájárulása is szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6.600,- forint.Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. Indokolt esetben kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10.000,- forint, amelyet az eljárási díjon felül kell megfizetni. Eljárási díj megfizetése alól mentesülnek a személyi díjmentessében részesülő, és a tárgyuknál fogva díjmentes eljárások.

Hol intézhetem el?

Az ingatlan fekvése.

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - hetven napon belül kell meghozni. Kérelem alapján engedélyezett soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be.
A döntés ellen főszabály szerint a kézhezvételtől számított 30 napon belül fellebbezésnek van helye.
Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal
A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre ügyféltájékoztató.
1./ Széljegyzés már a bejegyzés is?
A tulajdoni lap tartalmát érintő kérelem esetén a beadvány iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapra rávezetik, ezzel széljegy kerül a tulajdoni lapra. A széljegy tájékoztat arról, hogy az eljárás megindult, és jelzi az ügyintézés sorrendjét, azaz az ügy rangsorát is. A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a feljegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja.
A széljegy csak azt jelzi, hogy a kérelem elbírálása folyamatban van, a kérelemnek a hivatal helyt adhat illetve elutasíthatja.
2./ Miért kell ügyvéd vagy közjegyző? Miért nem készíthetjük el saját magunknak?
A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Ilyen pl: a bejegyzések ranghelyének megváltoztatása tényének feljegyzése iránti kérelem is.

Fontosabb fogalmak

Széljegyzés: Az ingatlan tulajdoni lapján a benyújtás napján eszközölt feljegyzés (a beadvány iktatószáma), amely az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja és így meghatározza a kérelmek intézésének sorrendjét. Iktatás: Magában foglalja az iratok nyilvántartásba vételét, iktatószámmal történő ellátását a beérkezést követően valamint a széljegyzést.

Földhivatali bejegyzés: Ingatlan-nyilvántartási változás átvezetése. A jogok és tények keletkezését, módosulását, megszüntetését a járási hivatal bejegyzi, feljegyzi az ingatlan-nyilvántartásba, az adatváltozást átvezeti.
Ranghely: Az ingatlan-nyilvántartásban egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát a bejegyzés, feljegyzés iránt benyújtott kérelem iktatási időpontja határozza meg. A ranghely a bejegyzés, feljegyzés iránt benyújtott kérelem iktatásának az időpontja. Ranghelyet csak olyan kérelemmel lehet alapítani, amelyhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot is mellékelték.
Rangsor: Az ingatlan-nyilvántartás egyik alapvető elve. Egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát a kérelem iktatási időpontja határozza meg. A rangsor elve értelmében a beadványokat az iktatószámok sorrendjében kell intézni.
Kötelező jogi képviselet: a kérelmet az ügyfél meghatalmazása alapján eljáró ügyvédnek, jogtanácsosnak, közjegyzőnek kell benyújtania, aláírnia a fél képviseletében.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. § (1)-(3) 6. §
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 1. melléklet; 27. § (1)
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § ,7. §, 9. § (1), 11-13. §, 17. §, (1) 23., 19. § (2), 26. § ,32. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. § (1), (3), (3a), (3b), (5), 39. §, 40. §, 44. § (1), 45. §, 46. §, 47/A. §, 48. §, 49. § (1), (3), (5), 51. §, 52. §, 54. §, 57. §, 58. §; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. § (2), 38. §, 60.§ (1), FVM. rendelet 1.számú melléklete, 83/A §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 33. § (1) és (5), 40. §, 98. § (1), 102. § (1), (3), (5);
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1), (4), (5), 32/B-C. §, 32/E. § (1), (5), (6), (7), (8), (9), 32/F. §;
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) 5. §, 9. §, 12. §;
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006.(VI.13.).FVM rendelet 2.§; a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 5. § (7); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5: 167. §, 5: 169. §, 5: 180. §

Kulcsszavak

Iktatás, Helyrajzi szám, Szolgáltatási díj fizetés, Széljegyzés, Bejegyzés, Rangsor, Ranghely.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858