Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

Kódszám

TORZS00012

Az ügy rövid leírása

Az ingatlannak gyorsforgalmi út céljára történő rendelkezésre tartása miatt a tulajdonos (haszonélvező) javára az akadályoztatás (rendelkezésre tartás) időtartamára, jellegére, az akadályoztatást megelőző használathoz képest megállapítható mértékére figyelemmel egyszeri kártalanítást kell fizetni

Ki jogosult az eljárásra?

A gyorsforgalmi út nyomvonalával érintett ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője.
Az ügyfél képviselet útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét (a kártalanítással érintett ingatlan megjelölése, az ingatlan tulajdonosai és egyéb jogosultak adatai, az érintett terület nagysága), továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget

Milyen iratok szükségesek?

"NINCS ADAT"

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték (3000 Ft)

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. (A keresetlevelet az illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell címezni, és az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, a döntés kézhezévtelétől számított 30 napon belül. A perköltségről a bíróság az ítélet meghozatalakor dönt.)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

"NINCS ADAT"

Fontosabb fogalmak

Tulajdonos: A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán - jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között - teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. A tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga.
Haszonélvezet: Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti.

Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

Kisajátítás: ingatlant kisajátítani akkor lehetséges, ha a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges, vagy - külön törvény alapján - a közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog alapításában a tulajdonossal nem jött létre megállapodás, illetve e jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte; ha az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján nem lehetséges; ha a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, illetve ha a közérdekű cél megvalósítására több ingatlan alkalmas, annak más ingatlanon való megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével járna; és a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen meghaladják. Ingatlant kisajátítani az alábbi közérdekű célokra lehetséges: honvédelem; nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere; terület- és településrendezés; kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladathoz kapcsoló oktatási, egészségügyi, szociális létesítmény elhelyezése; közlekedési infrastruktúra fejlesztése; energiatermelés; energiaellátás; bányászat; elektronikus hírközlési szolgáltatás; örökségvédelem; természetvédelem; vízgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás; fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés; építésügyi korlátozások felszámolása; az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy megszüntető közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése; környezetvédelem; sportinfrastruktúra fejlesztése; az Országgyűlés munkáját segítő hivatali szervezet elhelyezése.

Vonatkozó jogszabályok

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény. § (4) bekezdés 1-2. pont, 44. § (1)-(2) bekezdés, 45. §;
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 22. § (2) bekezdés, 23. § (2) bekezdés, 24. § (5)-(8) bekezdés, 25. § (3) bekezdés, 31. §, 32. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 24. pont;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés;
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés;
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9)-(10) bekezdés

Kulcsszavak

Kisajátítás, kártalanításgyorsforgalmi út céljára történő rendelkezésre tartása, kártalanításgyorsforgalmi út céljára történő rendelkezésre tartása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858