Akadálymentes verzió

Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

Kódszám

TORZS00012

Az ügy rövid leírása

Az ingatlannak gyorsforgalmi út céljára történő rendelkezésre tartása miatt a tulajdonos (haszonélvező) javára az akadályoztatás (rendelkezésre tartás) időtartamára, jellegére, az akadályoztatást megelőző használathoz képest megállapítható mértékére figyelemmel egyszeri kártalanítást kell fizetni

Ki jogosult az eljárásra?

A gyorsforgalmi út nyomvonalával érintett ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője.
Az ügyfél képviselet útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét (a kártalanítással érintett ingatlan megjelölése, az ingatlan tulajdonosai és egyéb jogosultak adatai, az érintett terület nagysága), továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget

Milyen iratok szükségesek?

"NINCS ADAT"

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték (3000 Ft)

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. (A keresetlevelet az illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell címezni, és az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, a döntés kézhezévtelétől számított 30 napon belül. A perköltségről a bíróság az ítélet meghozatalakor dönt.)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

"NINCS ADAT"

Fontosabb fogalmak

Tulajdonos: A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán - jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között - teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. A tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga.
Haszonélvezet: Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti.

Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

Kisajátítás: ingatlant kisajátítani akkor lehetséges, ha a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges, vagy - külön törvény alapján - a közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog alapításában a tulajdonossal nem jött létre megállapodás, illetve e jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte; ha az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján nem lehetséges; ha a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, illetve ha a közérdekű cél megvalósítására több ingatlan alkalmas, annak más ingatlanon való megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével járna; és a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen meghaladják. Ingatlant kisajátítani az alábbi közérdekű célokra lehetséges: honvédelem; nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere; terület- és településrendezés; kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladathoz kapcsoló oktatási, egészségügyi, szociális létesítmény elhelyezése; közlekedési infrastruktúra fejlesztése; energiatermelés; energiaellátás; bányászat; elektronikus hírközlési szolgáltatás; örökségvédelem; természetvédelem; vízgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás; fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés; építésügyi korlátozások felszámolása; az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy megszüntető közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése; környezetvédelem; sportinfrastruktúra fejlesztése; az Országgyűlés munkáját segítő hivatali szervezet elhelyezése.

Vonatkozó jogszabályok

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény. § (4) bekezdés 1-2. pont, 44. § (1)-(2) bekezdés, 45. §;
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 22. § (2) bekezdés, 23. § (2) bekezdés, 24. § (5)-(8) bekezdés, 25. § (3) bekezdés, 31. §, 32. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 24. pont;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés;
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés;
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9)-(10) bekezdés

Kulcsszavak

Kisajátítás, kártalanításgyorsforgalmi út céljára történő rendelkezésre tartása, kártalanításgyorsforgalmi út céljára történő rendelkezésre tartása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858