Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése

Kódszám

NEPEG00024

Az ügy rövid leírása

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység szolgáltatás keretében, foglalkozásszerűen történő végzése engedélyhez kötött. Az engedély iránti kérelmet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző egyéni vállalkozó lakóhelye, illetve társas vállalkozás esetén a társaság székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához kell benyújtani. A kérelem elektronikus úton is megküldhető a hivatal részére. A kérelemben fel kell tüntetni a szakmai végzettségre vonatkozó adatokat is. Az engedélyezési eljárás során a telephely ellenőrzésére is sor kerülhet. Az engedély a jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés esetén adható ki. A személyi feltételektől függően valamely résztevékenységre kiterjedő szolgáltatás nyújtására is adható engedély. Amennyiben az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző személy adataiban, a végzett tevékenységben változás következik be, arról írásban a változást követő 8 napon belül tájékoztatni kell az engedélyt kiadó népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt, amely az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül az engedélyt módosítja vagy visszavonja.

Ki jogosult az eljárásra?

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésére vonatkozó kérelmet természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nyújthatja be, vagyis az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet szolgáltatás keretében végezni kívánó egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás, aki vagy amelynek tagja, vagy munkavállalója
- egészségügyi gázmesteri szakképzettséggel, vagy
- egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, vagy
- egészségőr-fertőtlenítő szakképesítéssel rendelkezik, vagy
- egészségügyi főiskolai kar nappali tagozatán közegészségügyi-járványügyi ellenőr szakon szerzett oklevelet, vagy
- olyan munkavállaló, akinek szakmai gyakorlatát az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ elismerte.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor meg kell adni:
- a kérelmező nevét;
- társas vállalkozás esetén: a cég nevét, székhelyének címét (telephely címe, fióktelephely címe), cégbejegyzés számát;
- egyéni vállalkozó esetén: nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét;
- a kérelmezett tevékenységet;
- a kártevőirtó tevékenységet végző személy adatait (név, születési hely, idő);
- a tevékenységet végző személy szakképzettségét igazoló oklevél, bizonyítvány számát és a kiállító nevét, vagy az elismert szakmai gyakorlattal rendelkező foglalkoztatott személy esetében a szakmai gyakorlat elismeréséről szóló határozat számát, kiállításának időpontját;
- az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély kiadása esetén az adott kártevőirtó tevékenységet személyesen az engedélyben megnevezett foglalkoztatott személy végzi.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez nem kell csatolni egyéb dokumentumot. A szakmai végzettség ellenőrzése a kötelező nyilvántartás adatai alapján megtörténik.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az engedélyezési eljárásért 3000 Ft általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, illetékbélyeg megvásárlásával.

Hol intézhetem el?

Az engedély iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye, illetve székhelye (telephelye) szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához kell benyújtani.

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen fellebbezés benyújtására van lehetőség. A fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, és a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell benyújtani. A fellebbezés benyújtására a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Az engedélyező hatóság miért veszi nyilvántartásba az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző szolgáltatót?
Az irtószerek hatékony és veszélytelen felhasználását a nyilvántartás alapján az egészségügyi kártevőirtást végző vállalkozásokat évente ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala.

2. Az egészségügyi gázmesteri szakképzettséggel végzett tevékenységben bekövetkezett változást hány napon belül kell bejelenteni?
A változást 8 napon belül kell bejelenteni a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának.

3. Be kell jelenteni, ha az egészségügyi kártevőirtó személy adataiban változás történt?
Az egészségügyi kártevőirtó személy adataiban történt változást 8 napon belül írásban kell bejelenteni a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának.

Fontosabb fogalmak

Egészségügyi kártevők: fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók és egyéb állati kártevők.

Egészségügyi kártevőnek minősülnek: emberen élősködő vérszívó tetvek, maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok, betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák, embervért is szívó bolhák, ágyi poloska, házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek, csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok, vándor- és házi patkány, házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek, bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.

Egészségügyi kártevőirtó tevékenység: az olyan tevékenység, amely az egészségügyi kártevők irtására vagy a növényvédelmi célú kártevőirtásra irányul, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképesítéssel (például egészségügyi gázmesteri szakképzettség) végezhető.

Irtószer: olyan biocid termék, amely az egészségügyi kártevők megtelepedésének és elszaporodásának meggátlására, elpusztítására, csalogatására és összefogására szolgál vagy az egészségügyi kártevők által okozott károk kivédésére, valamint ezen kártevők távoltartására alkalmas.

Vonatkozó jogszabályok

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. § (1), (3) bekezdése;
Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EÜM rendelet 1- 5. §;
A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 8. számú melléklete;
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(2) bekezdés, 4. melléklet 2. pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés;
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja;
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22. § (4) bekezdés, 44. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

1“egészségügyi kártevő“ 2“gázmester“ 3“irtószerek“ 4 “egészségügyi kártevőirtó tevékenység“ 5 “egészségügyi kártevőirtás“, egészségügyi kártevő, gázmester, irtószerek, egészségügyi kártevőirtó tevékenységegészségügyi kártevőirtás, egészségügyi kártevőirtó tevékenységegészségügyi kártevőirtás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858