Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JARAS00003

Az ügy rövid leírása

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

a) aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és ezt igazolja,

b) aki rendelkezik  megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel, illetve vagyoni biztosítékkal

c) aki rendelkezik megfelelő telephellyel,

d) akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és

e) aki saját maga, gazdálkodó szervezet esetében, akinek vezető tisztségviselője rendelkezik temetkezési szolgáltató szakmai képesítéssel és megfelel az abban meghatározott feltételeknek,

f) aki vagy gazdálkodó szervezet esetében, amelynek vezető tisztségviselője a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság 31. §-a szerinti nyilvántartásában nem szerepel.

VAN lehetőség képviseletre (megbízásra)

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni:
a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely, illetve telephelyek címét, használata jogcímét,
az adott telephely tekintetében az ott folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási, illetve az azzal összefüggő hűtésre, illetőleg a halottszállító jármű tárolására vonatkozó tevékenységet és
a szakképesítéssel rendelkező személyek nevét és azt, hogy tevékenységüket milyen jogviszonyban látják el.

Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését végzik, a kérelemben meg kell jelölni:
a szociális helyiségek biztosításának módját,
a környezetre gyakorolt hatást, így különösen a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatást, zaj-, bűzártalmat, tűz- és robbanásveszélyt,
a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy környezetre veszélyes anyag megnevezését, gyűjtésének, kezelésének módját, valamint
az ivóvízellátás, a szennyvízgyűjtés módját és a szennyvíz-elhelyezést is.
A szennyvízgyűjtés és -elhelyezés módját a kérelemben akkor is meg kell jelölni, ha a telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik.
Telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítése csak akkor végezhető, ha a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély erre kiterjed.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell:

a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelyek tulajdonjogát igazoló három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot;
más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentumot, továbbá a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul,
a vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat;
szakképesítéssel rendelkező személyek szakképesítésének igazolását és
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.

Hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a fizetési számlára postai úton történő készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrészt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, amelynek összege: 15.000,- Ft

A díjfizetési kötelezettség átutalással vagy postai úton történő készpénzbefizetéssel teljesíthető.

A díj megfizetését az eljárás megindításakor az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrész kérelemhez csatolásával kell igazolni.

Hol intézhetem el?

A temetkezési szolgáltató székhelye, ennek hiányában telephelye, hamvasztóüzem esetén a hamvasztóüzem elhelyezkedése szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal).

Ügyintézés határideje

25 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

van fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): népegészségügyi feladatkörében eljáró (területileg illetékes) fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): járási (fővárosi kerületi) hivatal

A benyújtási határidő: döntés közlésétől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: 20.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Megfelelőnek számít a pénzügyi teljesítőképesség, ha a az egyéni cég, a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, és igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybevevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott. Biztosítéknak számít a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét; vagy ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelősségbiztosítás.

Fontosabb fogalmak

Megfelelőnek számít a pénzügyi teljesítőképesség, ha a az egyéni cég, a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, és igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybevevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott. Biztosítéknak számít a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét; vagy ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelősségbiztosítás.

Vonatkozó jogszabályok

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,
a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet


Kulcsszavak

temetkezési szolgáltatási tevékenység, vagyoni biztosíték, pénzügyi teljesítőképesség, szakképesítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858