Akadálymentes verzió

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JARAS00003

Az ügy rövid leírása

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi,
aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és ezt igazolja,
rendelkezik e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel, valamint a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti vagyoni biztosítékkal
aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel,
akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és
akinek gazdálkodó szervezet esetében legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, egyéni vállalkozó esetében – ha a tevékenységet nem maga látja el – legalább egy foglalkoztatottja rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

Kizáró okok: VAN lehetőség képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni:
a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely, illetve telephelyek címét, használata jogcímét,
az adott telephely tekintetében az ott folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási, illetve az azzal összefüggő hűtésre, illetőleg a halottszállító jármű tárolására vonatkozó tevékenységet és
a szakképesítéssel rendelkező személyek nevét és azt, hogy tevékenységüket milyen jogviszonyban látják el. Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését végzik, a kérelemben meg kell jelölni:
a szociális helyiségek biztosításának módját,
a környezetre gyakorolt hatást, így különösen a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatást, zaj-, bűzártalmat, tűz- és robbanásveszélyt,
a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy környezetre veszélyes anyag megnevezését, gyűjtésének, kezelésének módját, valamint
az ivóvízellátás, a szennyvízgyűjtés módját és a szennyvíz-elhelyezést is.
A szennyvízgyűjtés és -elhelyezés módját a kérelemben akkor is meg kell jelölni, ha a telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik.
Telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítése csak akkor végezhető, ha a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély erre kiterjed.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell: , a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelyek tulajdonjogát igazoló három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot;
más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentumot, továbbá a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul,
a vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat;
szakképesítéssel rendelkező személyek szakképesítésének igazolását és
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn Hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
szolgáltatási díjról az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a fizetési számlára postai úton történő készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrészt

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, amelynek összege: 15.000.- Ft A díjfizetési kötelezettség átutalással vagy postai úton történő készpénzbefizetéssel teljesíthető.A díj megfizetését az eljárás megindításakor az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrész kérelemhez csatolásával kell igazolni.

Hol intézhetem el?

A temetkezési szolgáltató székhelye, ennek hiányában telephelye, hamvasztóüzem esetén a hamvasztóüzem elhelyezkedése szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal).

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fővárosi és megyei kormányhivatal, Bíróság

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): járási hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: 20.000. Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Megfelelőnek számít a pénzügyi teljesítőképesség, ha a az egyéni cég, a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, és igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybevevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott. Biztosítéknak számít a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét; vagy ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelősségbiztosítás.

Fontosabb fogalmak

Megfelelőnek számít a pénzügyi teljesítőképesség, ha a az egyéni cég, a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, és igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybevevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott. Biztosítéknak számít a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét; vagy ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelősségbiztosítás.

Vonatkozó jogszabályok

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,
a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. ÖM rendelet

Kulcsszavak

temetkezési szolgáltatási tevékenység, vagyoni biztosíték, pénzügyi teljesítőképesség, szakképesítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858