Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JARAS00003

Az ügy rövid leírása

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi,
aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és ezt igazolja,
rendelkezik e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel, valamint a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti vagyoni biztosítékkal
aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel,
akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és
akinek gazdálkodó szervezet esetében legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, egyéni vállalkozó esetében – ha a tevékenységet nem maga látja el – legalább egy foglalkoztatottja rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

Kizáró okok: VAN lehetőség képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni:
a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely, illetve telephelyek címét, használata jogcímét,
az adott telephely tekintetében az ott folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási, illetve az azzal összefüggő hűtésre, illetőleg a halottszállító jármű tárolására vonatkozó tevékenységet és
a szakképesítéssel rendelkező személyek nevét és azt, hogy tevékenységüket milyen jogviszonyban látják el. Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését végzik, a kérelemben meg kell jelölni:
a szociális helyiségek biztosításának módját,
a környezetre gyakorolt hatást, így különösen a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatást, zaj-, bűzártalmat, tűz- és robbanásveszélyt,
a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy környezetre veszélyes anyag megnevezését, gyűjtésének, kezelésének módját, valamint
az ivóvízellátás, a szennyvízgyűjtés módját és a szennyvíz-elhelyezést is.
A szennyvízgyűjtés és -elhelyezés módját a kérelemben akkor is meg kell jelölni, ha a telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik.
Telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítése csak akkor végezhető, ha a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély erre kiterjed.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell: , a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelyek tulajdonjogát igazoló három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot;
más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentumot, továbbá a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul,
a vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat;
szakképesítéssel rendelkező személyek szakképesítésének igazolását és
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn Hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
szolgáltatási díjról az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a fizetési számlára postai úton történő készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrészt

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, amelynek összege: 15.000.- Ft A díjfizetési kötelezettség átutalással vagy postai úton történő készpénzbefizetéssel teljesíthető.A díj megfizetését az eljárás megindításakor az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrész kérelemhez csatolásával kell igazolni.

Hol intézhetem el?

A temetkezési szolgáltató székhelye, ennek hiányában telephelye, hamvasztóüzem esetén a hamvasztóüzem elhelyezkedése szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal).

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fővárosi és megyei kormányhivatal, Bíróság

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): járási hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: 20.000. Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Megfelelőnek számít a pénzügyi teljesítőképesség, ha a az egyéni cég, a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, és igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybevevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott. Biztosítéknak számít a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét; vagy ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelősségbiztosítás.

Fontosabb fogalmak

Megfelelőnek számít a pénzügyi teljesítőképesség, ha a az egyéni cég, a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, és igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybevevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott. Biztosítéknak számít a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét; vagy ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelősségbiztosítás.

Vonatkozó jogszabályok

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,
a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. ÖM rendelet

Kulcsszavak

temetkezési szolgáltatási tevékenység, vagyoni biztosíték, pénzügyi teljesítőképesség, szakképesítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858