Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem

Kódszám

NEPEG00031

Az ügy rövid leírása

A vízparti terület tulajdonosának kérelmére az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, amelynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről, valamint megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek ütemtervét és kijelöli a védőterületet. A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani. A kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig, állóvízen visszavonásig hatályos. A fürdőhely kijelölését megelőzően a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok és a a fürdőhely fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője, és a fürdőhely kijelölését kérelmező részvételével. A szakhatóságok állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében, vagy azt követő 15 napon belül adják meg. Az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal a fürdőhelyet akkor jelöli ki, ha a fürdővíz minősége legalább “tűrhető“, és ezen túlmenően a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelmet benyújthatja: a természetes fürdőhely tulajdonosa/üzemeltetője (aki lehet a vízparti terület tulajdonosa is), tehát természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Kizáró okok: Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Tulajdonos neve, címe, elérhetősége (telefon, e-mail cím);
2. Üzemeltető neve, címe, elérhetősége (telefon, e-mail cím);
3. A természetes fürdőhelyre vonatkozó információk (megnevezése, elhelyezkedés szerinti címe);
4. Az üzemeltetés megkezdésének tervezett ideje;
5. A fürdési idény tartamának megjelölése.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:
a). Amennyiben az üzemeltető nem tulajdonos, írásbeli megállapodás a tulajdonos és az üzemeltető között az üzemeltetési jog átadására, az eljárásban történő engedélyeztetés lefolytatására, amely tartalmazza a fürdőhelyre vonatkozó legfontosabb információkat.
b). Üzemeltetési Szabályzat (a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat tartalmazó dokumentum) 2 példányban (az egyik példányt pecséttel és aláírással látja el és visszaadja az ügyfélnek, míg a másik példányt az irattárba teszi az iratkezelési szabályzat alapján)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

*Eljárási költségek:
a) Az engedélyező hatóság (járási népegészségügyi intézet) eljárásért 48.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése szükséges.
b) A szakhatóságok eljárásáért az alábbi eljárási díjak (igazgatási szolgáltatási díj vagy általános tételű eljárási illeték)
• fürdővíz helye szerint illetékes fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok eljárásáért 8000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni,
• belső határszakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányság eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• a külső határon lévő határvízen a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltség eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• d) dunai és tiszai fürdőhely esetén a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjének eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• a hajózási hatósági eljárások szakhatósági eljárásáért: 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat.

*Az alapeljárás és a szakhatósági eljárásokért fizetendő díjat egyidejűleg, az eljárás megindításakor kell megfizetni csekken postai befizetéssel vagy átutalással. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell, a befizetés megtörténte a postai feladóvevény, ill. az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Az illetéket a MÁK eljárási illeték-bevételi számlájára (10032000-01012107) kell teljesíteni, a készpénz-átutalási megbízáson, vagy átutalással, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a fürdőhely kijelölési eljárást.

Hol intézhetem el?

Az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal.

Ügyintézés határideje

Ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz, amely a határozatot kiadta.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: Az elsőfokú eljárásnak megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díj: 48 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kinek kell benyújtani a kérelmet? A jogszabály szövege szerint a tulajdonosnak, abban az esteben, ha egyben üzemeltető is. A jogszabályban foglaltak végrehajtására vonatkozó kötelezettségek az üzemeltetőt terhelik, ezért a tulajdonossal kötött írásbeli megállapodás birtokában az üzemeltető is benyújthatja a kérelmet. A kérelem benyújtásakor az írásbeli megállapodást csatolni kell.
2. A tervezett nyitásig már nincs 30 nap hátra, a kérelmet be tudom nyújtani? Igen, de a az eljárás lefolytatása időigényes, helyszíni szemlét kell tartani, szakhatóságokat kell bevonni az eljárásba.

Fontosabb fogalmak

Természetes fürdőhely: fürdési célra engedélyezett víz és hozzá tartozó vízparti terület;
Fürdőhely üzemeltetője: a fürdőhely tulajdonosa vagy akire a tulajdonos a vonatkozó rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átruházta;
Fürdési idény: a járási népegészségügyi intézet határozatában megállapított, az év azon két napja közötti legalább 8 hétig tartó egybefüggő időszak, amikor napi átlagban legalább 100 fő fürdőzőre lehet számítani, vagy üzemeltetett fürdőhely esetében az átlagos napi fürdőzőszámra tekintet nélkül a fürdőhely üzemeltetője által kérelmezett és a járási népegészségügyi intézet határozatában megállapított időszak;

Vonatkozó jogszabályok

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2., 4.§ (1) bekezdése, 5. § (1), (2), (3), (4) bekezdései, 7.melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdése, 21. § (1) bekezdés b) pontja, 33. § (1) bekezdése, 34. § (1) bekezdése, 40.§ (1), (2) bekezdései, 44. § (1), (8), (9) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 56. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 88.§, 89. § b) pontja, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése, Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.4. pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. a) pontja, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése.

Kulcsszavak

1“természetes fürdőhely“ 2 “fürdési idény“ 3 “fürdőhely üzemeltetője“ 4 “kijelölés“, természetes fürdőhely, fürdési idény, fürdőhely üzemeltetőjekijelölés, fürdőhely üzemeltetőjekijelölés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858