Akadálymentes verzió

Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem

Kódszám

NEPEG00031

Az ügy rövid leírása

A természetes fürdőhely kijelölésére vonatkozó eljárást a vízparti terület tulajdonosának kérelmére a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi, kerületi) hivatala folytatja le. Az eljárás keretében a járási hivatal dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről, megjelöli a fürdési idény időtartamát, valamint meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek ütemtervét és kijelöli a védőterületet. A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani a járási hivatalhoz. A fürdőhely kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig, állóvízen visszavonásig hatályos.
A fürdőhely kijelölését megelőzően a járási hivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok, a fürdőhely fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője, és a fürdőhely kijelölését kérelmező részvételével. A szakhatóságok állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében, vagy azt követő 15 napon belül adják meg.
A helyszíni szemle során vizsgálni kell a fürdővíz és a hozzá tartozó terület alkalmasságát, ideértve a fürdővíz korábbi minősítések szerinti, illetve új fürdővíz esetén legalább a tűrhető minőséget. Ezek megfelelősége esetén meg kell állapítani a fürdővíz, illetve fürdőhely határait, a megjelölésükre szolgáló eszközök számát és elhelyezésük módját, a minőségellenőrzés céljára szolgáló mintavételi pontot, a mély víz megjelölésére szolgáló eszközök számát, azt a vízállástartományt, amelynél a fürdőhely üzemeltethető.
A járási hivatal a fürdőhelyet akkor jelöli ki, ha a fürdővíz minősége legalább "tűrhető", és emellett a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet a vízparti terület tulajdonosa nyújthatja be, aki lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
A vízparti terület tulajdonosa nemcsak személyesen járhat el az ügyben. Lehetőség van arra, hogy helyette meghatalmazással a meghatalmazott járjon el.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor meg kell adni:
- a tulajdonos nevét, címét, elérhetőségét (telefon, e-mail cím),
- az üzemeltető nevét, címét, elérhetőségét (telefon, e-mail cím),
- a természetes fürdőhelyre vonatkozó információkat (megnevezése, elhelyezkedés szerinti címe),
- az üzemeltetés megkezdésének tervezett idejét,
- a fürdési idény időtartamát.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- amennyiben az üzemeltető nem a vízparti terület tulajdonosa, akkor a tulajdonos és az üzemeltető közötti írásbeli megállapodást az üzemeltetési jog átadására, az eljárásban történő engedélyeztetés lefolytatására. A megállapodásnak tartalmaznia kell a fürdőhelyre vonatkozó legfontosabb információkat,
- üzemeltetési szabályzatot (2 példányban), mely a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

1. A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott eljárásért 48.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

2. A szakkérdések vizsgálatával, szakhatósági eljárásokkal kapcsolatban fizetendő eljárási díjak (igazgatási szolgáltatási díj vagy általános tételű eljárási illeték)
- a fürdőhely kijelölése szakhatósági eljárás tekintetében a fürdővíz helye szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság eljárásáért 8000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni,
- belső határszakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányság eljárásáért 3000 Ft illetéket,
- a külső határon lévő határvízen a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltség eljárásáért 3000 Ft illetéket,
- dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság eljárásáért 3000 Ft illetéket,
- dunai és tiszai fürdőhely esetén a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjének eljárásáért 3000 Ft illetéket,
- a vízi út 50 méteres körzetében és a kikötő, átkelőhely, hajózási létesítmény környezetében található kijelölendő fürdőhely esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatala eljárásáért 10 000 Ft. igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az alapeljárás díját az eljárás megindításakor kell az illetékes kormányhivatal számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni vagy a járási hivatal házipénztárába befizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
A szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos eljárásokért fizetendő díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni csekken postai befizetéssel vagy átutalással. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Az illetéket a Magyar Államkincstár eljárási illeték-bevételi számlájára kell teljesíteni készpénz-átutalási megbízáson, vagy átutalással. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a fürdőhely kijelölési eljárást.

Hol intézhetem el?

Az ügyben a fürdőhely fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi, kerületi) hivatala jár el.

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen fellebbezés benyújtására van lehetőség. A fellebbezést a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni és a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi, kerületi) hivatalánál kell benyújtani. A fellebbezés benyújtására a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A határozat elleni fellebbezésért fizetendő díj megegyezik a kérelem benyújtásának díjával, azaz 48 000 Ft.
Fellebbezéskor a katasztrófavédelmi igazgatóság szakhatósági eljárásáért a kérelem benyújtásakor fizetendő szakhatósági eljárási díj 50 %-át, azaz 4000 Ft-ot kell befizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Kinek kell benyújtani a fürdőhely kijelölésére vonatkozó kérelmet?
A kérelmet a vízparti terület tulajdonosa nyújthatja be a fürdőhely fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi, kerületi) hivatalának. A tulajdonossal kötött írásbeli megállapodás birtokában az üzemeltető is benyújthatja a kérelmet, ez esetben a megállapodást a kérelemhez csatolni kell.

2. Mennyivel korábban kell benyújtani a kérelmet a fürdőhely kijelölésére?
A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani a járási hivatalnak.

3. A tervezett nyitásig már nincs 30 nap hátra, a kérelmet be tudom nyújtani?
Igen, de az eljárás lefolytatása időigényes, helyszíni szemlét kell tartani és szakkérdés vizsgálata is szükséges.

Fontosabb fogalmak

Természetes fürdőhely: fürdési célra engedélyezett víz és hozzá tartozó vízparti terület.

Fürdőhely üzemeltetője: a fürdőhely tulajdonosa vagy akire a tulajdonos írásbeli megállapodásban átruházta az üzemeltetési jogot.

Fürdési idény: a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala határozatában megállapított:
- legalább 8 hétig tartó egybefüggő időszak, amikor napi átlagban legalább 100 fő fürdőzőre lehet számítani
- az átlagos napi fürdőzőszámra tekintet nélkül a fürdőhely üzemeltetője által kérelmezett és a járási hivatal határozatában megállapított időszak.

Védőterület: a fürdőhely területét övező, a víz minőségének megóvása érdekében meghatározott szárazföldi terület és vízfelszín.

Vonatkozó jogszabályok

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. §, 4.§, 5. § (1), (2), (3), (4) bekezdései, 7. melléklete;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdése, 21. § (1) bekezdés b) pontja, 33. § (1) bekezdése, 34. § (1) bekezdése, 40.§ (1), (2) bekezdései, 44. § (1), (8), (9) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 56. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 88.§, 89. § b) pontja, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése;
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. §, 2. §, 1. sz. mellékletének IV. 4. pontja;
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja, 23.§ (2) bekezdése;
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 4. §, 2. melléklet 11. pont;
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 1. § a) pont, 2. §, 3. §, 1. számú melléklet 40. pont;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése

Kulcsszavak

1“természetes fürdőhely“ 2 “fürdési idény“ 3 “fürdőhely üzemeltetője“ 4 “kijelölés“, természetes fürdőhely, fürdési idény, fürdőhely üzemeltetőjekijelölés, fürdőhely üzemeltetőjekijelölés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858