Akadálymentes verzió

Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem

Kódszám

NEPEG00031

Az ügy rövid leírása

A vízparti terület tulajdonosának kérelmére az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, amelynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről, valamint megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek ütemtervét és kijelöli a védőterületet. A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani. A kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig, állóvízen visszavonásig hatályos. A fürdőhely kijelölését megelőzően a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok és a a fürdőhely fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője, és a fürdőhely kijelölését kérelmező részvételével. A szakhatóságok állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében, vagy azt követő 15 napon belül adják meg. Az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal a fürdőhelyet akkor jelöli ki, ha a fürdővíz minősége legalább “tűrhető“, és ezen túlmenően a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet benyújthatja: a természetes fürdőhely tulajdonosa/üzemeltetője (aki lehet a vízparti terület tulajdonosa is), tehát természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Tulajdonos neve, címe, elérhetősége (telefon, e-mail cím);
2. Üzemeltető neve, címe, elérhetősége (telefon, e-mail cím);
3. A természetes fürdőhelyre vonatkozó információk (megnevezése, elhelyezkedés szerinti címe);
4. Az üzemeltetés megkezdésének tervezett ideje;
5. A fürdési idény tartamának megjelölése.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:
a). Amennyiben az üzemeltető nem tulajdonos, írásbeli megállapodás a tulajdonos és az üzemeltető között az üzemeltetési jog átadására, az eljárásban történő engedélyeztetés lefolytatására, amely tartalmazza a fürdőhelyre vonatkozó legfontosabb információkat.
b). Üzemeltetési Szabályzat (a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat tartalmazó dokumentum) 2 példányban (az egyik példányt pecséttel és aláírással látja el és visszaadja az ügyfélnek, míg a másik példányt az irattárba teszi az iratkezelési szabályzat alapján)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

*Eljárási költségek:
a) Az engedélyező hatóság (járási népegészségügyi intézet) eljárásért 48.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése szükséges.
b) A szakhatóságok eljárásáért az alábbi eljárási díjak (igazgatási szolgáltatási díj vagy általános tételű eljárási illeték)
• fürdővíz helye szerint illetékes fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok eljárásáért 8000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni,
• belső határszakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányság eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• a külső határon lévő határvízen a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltség eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• d) dunai és tiszai fürdőhely esetén a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjének eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• a hajózási hatósági eljárások szakhatósági eljárásáért: 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat.

*Az alapeljárás és a szakhatósági eljárásokért fizetendő díjat egyidejűleg, az eljárás megindításakor kell megfizetni csekken postai befizetéssel vagy átutalással. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell, a befizetés megtörténte a postai feladóvevény, ill. az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Az illetéket a MÁK eljárási illeték-bevételi számlájára (10032000-01012107) kell teljesíteni, a készpénz-átutalási megbízáson, vagy átutalással, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a fürdőhely kijelölési eljárást.

Hol intézhetem el?

Az illetékességet meghatározó ok: a fürdőhely fekvése

Ügyintézés határideje

Ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre.


Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre.
illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
Az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz, amely a határozatot kiadta.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
Az elsőfokú eljárásnak megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díj: 48 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

“Természetes fürdőhely kijelölésére és mintavételi ütemterv meghatározására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos tájékoztatás és ügyleírás“ című dokumentum a “Kapcsolódó fájlok“ fülön fel lettek tüntetve
(A “kapcsolódó linkek“ ben az ÁNTSZ portálon közzétett ügyféltájékoztatás elérhetősége megtalálható.)
1. Kinek kell benyújtani a kérelmet? A jogszabály szövege szerint a tulajdonosnak, abban az esteben, ha egyben üzemeltető is. A jogszabályban foglaltak végrehajtására vonatkozó kötelezettségek az üzemeltetőt terhelik, ezért a tulajdonossal kötött írásbeli megállapodás birtokában az üzemeltető is benyújthatja a kérelmet. A kérelem benyújtásakor az írásbeli megállapodást csatolni kell.
2. A tervezett nyitásig már nincs 30 nap hátra, a kérelmet be tudom nyújtani? Igen, de a az eljárás lefolytatása időigényes, helyszíni szemlét kell tartani, szakhatóságokat kell bevonni az eljárásba.

Fontosabb fogalmak

Természetes fürdőhely: fürdési célra engedélyezett víz és hozzá tartozó vízparti terület;
Fürdőhely üzemeltetője: a fürdőhely tulajdonosa vagy akire a tulajdonos a vonatkozó rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átruházta;
Fürdési idény: a járási népegészségügyi intézet határozatában megállapított, az év azon két napja közötti legalább 8 hétig tartó egybefüggő időszak, amikor napi átlagban legalább 100 fő fürdőzőre lehet számítani, vagy üzemeltetett fürdőhely esetében az átlagos napi fürdőzőszámra tekintet nélkül a fürdőhely üzemeltetője által kérelmezett és a járási népegészségügyi intézet határozatában megállapított időszak;

Vonatkozó jogszabályok

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2., 4.§ (1) bekezdése, 5. § (1), (2), (3), (4) bekezdései, 7.melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdése, 21. § (1) bekezdés b) pontja, 33. § (1) bekezdése, 34. § (1) bekezdése, 40.§ (1), (2) bekezdései, 44. § (1), (8), (9) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 56. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 88.§, 89. § b) pontja, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése, Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.4. pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. a) pontja, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése.

Kulcsszavak

1“természetes fürdőhely“ 2 “fürdési idény“ 3 “fürdőhely üzemeltetője“ 4 “kijelölés“, természetes fürdőhely, fürdési idény, fürdőhely üzemeltetőjekijelölés, fürdőhely üzemeltetőjekijelölés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858