Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00045

Az ügy rövid leírása

A rátemetés, valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából történő sírnyitást - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivataltól.
Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.
Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélyét beszerezni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás megindítására a temetési hely felett rendelkezni jogosult, vagy annak örököse, ill. helyette a törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy jogosult,  továbbá együtt is eljárhatnak.
A temetési hely felett - a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely, a hősi temetési hely, valamint a vallási közösség rendelkezése alá tartozó temetési hely  kivételével, kivételével - az rendelkezik, aki megváltotta.
Az eljárás megindítására a nyomozó hatóság is jogosult.

Kizáró okok: Az ügyfél NEM csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve és lakcíme, továbbá ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme.
Az ügy érdemi elbírálása érdekében szükséges megadni a következő adatokat: A felnyitandó sír helye a temetői nyilvántartás szerint.
Rátemetés esetén a rátemetendő halott neve és halálának időpontja.
A sírnyitás időpontja és a sírnyitást végző temetkezési szolgáltató megnevezése.
A kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő jogosult rendelkezni a sírhellyel (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy kéri a sírnyitást), vagy nyilatkozni, hogy ő az örököse (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy örököse kéri a sírnyitást), vagy nyilatkozni hogy ő a jogosult képviselője (ha nem a sírnyitással rendelkezni jogosult személy vagy örököse kéri a sírnyitást).
Milyen célból kéri a sírnyitás engedélyezését (rátemetés, újratemetés, hamvasztás, tudományos, illetőleg kutatási cél, a temető kiürítésével összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás, egyéb)
Tudományos, illetve kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás célját is igazolni kell. 

Milyen iratok szükségesek?

A felnyitandó sírba nyilvántartókönyv kivonatát, vagy a temetkezési hely sírboltkönyv-kivonatát, (amely tartalmazza az adott sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát), valamint a temetés időpontját.
Meghatalmazás (ha a kérelmező nem személyesen jár el). Ha a kérelmező az örökös, az öröklést igazoló okiratot.
A kiürítéssel összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás céljából történő sírnyitás esetén - amennyiben a kérelmet nem az örökös nyújtja be - az eltemettetőnek (illetve örökösének) hitelt érdemlő nyilatkozata arról, hogy nem kíván gondoskodni az áttemettetésről vagy hamvasztásról.
A sírnyitást végző temetkezési szolgáltató nyilatkozata, hogy a sírnyitást vállalja (szándéknyilatkozat).
Tudományos, illetve kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás célját is igazolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

A temető fekvése szerinti illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal részére kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a temető fekvése szerint területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani. 


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: 5000

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A szolgáltató vállalja-e az ügyintézést?
A szolgáltatótól függ, bizonyos temetkezési szolgáltatók megbízás alapján a szükséges dokumentumokat beviszik a hatóságnak, és átvállalják az ügyintézést.
Az urna sírhelybe történő elhelyezésénél is kell kérni engedélyt?
Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása (nem kell engedély).
Kérhető-e temetőn belül, másik sírba, áthelyezés céljából sírnyitási engedély?  Igen, mivel ez is "más temetési helyre" való áthelyezésnek minősül.
Kell-e hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz? Nem kell hozzájárulás, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell. 

Fontosabb fogalmak

Temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely.

Vonatkozó jogszabályok

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 24.§ 35.§ (1) (2), 36.§ (1), (2), (6) (7) bekezdés, 37.§ (1), (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1), 34.§ (1), 35.§ (1), 40.§ (1), 71.§ (1) 72.§ (4) bekezdés a) pont 98.§ (1) 99.§ (1) 102.§ (1) bekezdés
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3.§ d) 22.§ (1) bekezdés, 
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. a) pontja, valamint a 16. § (10) bekezdés,
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, 33.§ (2) bekezdés 4. pont

Kulcsszavak

Temetés, sírnyitás, temetési engedély, halottakkal kapcsolatos ügyintézés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858