Akadálymentes verzió

Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00045

Az ügy rövid leírása

Amennyiben rátemetés, holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából sírt vagy sírboltot kell megnyitni és a temetés időpontjától számítva 25 év még nem telt el, abban az esetben a sírnyitáshoz a temető fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal engedélye szükséges.
Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés, és rátemetés céljából, ill. a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. Sírhely felnyitása az utolsó temetéstől számított 25 év elteltével nem engedély köteles.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás megindítására a temetési hely felett rendelkező, vagy annak örököse, ill. helyette a törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy jogosult, továbbá együtt is eljárhatnak.
A temetési hely felett - a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely kivételével - az rendelkezik, aki megváltotta.
Nemzeti sírkert esetében a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
Az eljárás megindítására a nyomozó hatóság is jogosult. Az eljárás során nem szükséges személyesen eljárni, lehetőség van meghatalmazásra, képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve és lakcíme, továbbá ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme.
Az ügy érdemi elbírálása érdekében szükséges megadni a következő adatokat:
A felnyitandó sír helye a temetői nyilvántartás szerint.
Rátemetés esetén a rátemetendő halott neve és halálának időpontja.
A sírnyitás időpontja és a sírnyitást végző temetkezési szolgáltató megnevezése.
A kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő jogosult rendelkezni a sírhellyel (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy kéri a sírnyitást), vagy nyilatkozni, hogy ő az örököse (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy örököse kéri a sírnyitást), vagy nyilatkozni hogy ő a jogosult képviselője (ha nem a sírnyitással rendelkezni jogosult személy vagy örököse kéri a sírnyitást).
Milyen célból kéri a sírnyitás engedélyezését (rátemetés, újratemetés, hamvasztás, tudományos, illetőleg kutatási cél, a temető kiürítésével összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás, egyéb).
Tudományos, illetve kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás célját is igazolni kell.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- a felnyitandó sírba eltemetett halott(ak) halotti anyakönyvi kivonatát, vagy a temetkezési hely sírboltkönyv-kivonatát, (amely tartalmazza az adott sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját,
- a felnyitandó sírba eltemetett halott(ak) halottvizsgálati bizonyítványának hiteles másolatát,
- az eltemetni kívánt halott halottvizsgálati bizonyítványának hiteles másolatát,
- meghatalmazott útján való eljárás esetén a meghatalmazást,
- ha a kérelmező az örökös, az öröklést igazoló okiratot,
- a kiürítéssel összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás céljából történő sírnyitás esetén - amennyiben a kérelmet nem az örökös nyújtja be - az eltemettetőnek (illetve örökösének) hitelt érdemlő nyilatkozatát arról, hogy nem kíván gondoskodni az áttemettetésről vagy hamvasztásról,
- a sírnyitást végző temetkezési szolgáltató nyilatkozatát, hogy a sírnyitást vállalja (szándéknyilatkozat),
- tudományos, illetve kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás célját igazoló dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes.

Hol intézhetem el?

A sírnyitást a temető fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal engedélyezheti.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő: 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be, melyet az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének kell címezni, és azt a temető fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezési illeték mértéke: 5000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. A temetkezési szolgáltató vállalja-e az ügyintézést?
A szolgáltatótól függ, bizonyos temetkezési szolgáltatók megbízás alapján a szükséges dokumentumokat beviszik a hatóságnak, és átvállalják az ügyintézést.

2. Az urna sírhelybe történő elhelyezésénél is kell kérni engedélyt?
Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása, így engedély sem szükséges hozzá.

3. Kérhető-e temetőn belül, másik sírba, áthelyezés céljából sírnyitási engedély?
Igen, mivel ez is "más temetési helyre" való áthelyezésnek minősül.

4. Kell-e hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz?
Nem kell hozzájárulás, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.

Fontosabb fogalmak

Temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely.

Vonatkozó jogszabályok

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 24.§, 35.§ (1), (2) bekezdés, 36.§ (1), (6), (7) bekezdés, 37.§ (1), (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) bekezdés, 34.§ (1) bekezdés, 35.§ (1) bekezdés, 40.§ (1) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 72.§ (4) bekezdés a) pont, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés;
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3.§ d) pont, 22.§ (1) bekezdés, valamint 15.§;
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés;
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, 33.§ (2) bekezdés 4. pontja

Kulcsszavak

Temetés, sírnyitás, temetési engedély, halottakkal kapcsolatos ügyintézésurna, halottakkal kapcsolatos ügyintézésurna

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858