Akadálymentes verzió

Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00046

Az ügy rövid leírása

Amennyiben rátemetés, a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából olyan sírhelyet kell megnyitni, melyben korábban fertőző betegségben elhunyt személyt temettek és a temetés időpontjától számítva 25 év még nem, de 1 év már eltelt, abban az esetben a sírnyitáshoz a sírhely fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal engedélye szükséges.
Fertőző betegségben elhunyt személy sírhelyének felnyitása (rátemetés, a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából) a temetéstől számított 1 éven belül nem engedélyezhető.
Sírhely felnyitása, az utolsó temetéstől számított 25 év elteltével nem engedélyköteles.
Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés, és rátemetés céljából, ill. a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

Ki jogosult az eljárásra?

A fertőzésben elhunyt személy sírhelyének felnyitását a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse, speciális esetben a nyomozó hatóság kérheti.
A temetési hely felett - a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely kivételével - az rendelkezik, aki megváltotta.
Nemzeti sírkert esetében a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság.
Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, az eljárás során lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve és lakcíme, továbbá ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme.
A felnyitandó sír helye a temetői nyilvántartás szerint.
Rátemetés esetén a rátemetendő halott neve és halálának időpontja.
A sírnyitás időpontja és a sírnyitást végző temetkezési szolgáltató megnevezése.
A kérelmező nyilatkozata arról, hogy, ő jogosult rendelkezni a sírhellyel (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy kéri a sírnyitást), vagy nyilatkozni, hogy ő az örökőse (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy örököse kéri a sírnyitást), vagy nyilatkozni hogy ő a jogosult képviselője (ha nem a sírnyitással rendelkezni jogosult személy vagy örököse kéri a sírnyitást)
Milyen célból kéri a sírnyitás engedélyezését (rátemetés, újratemetés, hamvasztás, tudományos illetőleg kutatási cél, a temető kiürítésével összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás, egyéb)
Tudományos, illetve kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás célját is igazolni kell.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
a temetkezési hely sírboltkönyv-kivonatát, amely tartalmazza az adott sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját;

a felnyitandó sírba eltemetett halott(ak) halottvizsgálati bizonyítványának hiteles másolatát;
az eltemetni kívánt halott halottvizsgálati bizonyítványának hiteles másolatát;
meghatalmazást (ha a kérelmező nem személyesen jár el);
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy ő jogosult rendelkezni a sírhellyel (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy kéri a sírnyitást);
az öröklést igazoló okiratot (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy örököse kéri a sírnyitást);
a sírhellyel rendelkezni jogosult személy hozzájárulását (ha nem a sírhellyel rendelkezni jogosult személy vagy örököse kéri a sírnyitást);

a kiürítéssel összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás céljából történő sírnyitás esetén - amennyiben a kérelmet nem az örökös nyújtja be - az eltemettetőnek (illetve örökösének) hitelt érdemlő nyilatkozatát arról, hogy nem kíván gondoskodni az áttemettetésről vagy hamvasztásról;
a sírnyitást végző temetkezési szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a sírnyitást vállalja (szándéknyilatkozat);
tudományos, illetve kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás célját igazoló dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes.

Hol intézhetem el?

A sírnyitást a sírhely fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal engedélyezheti.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő: 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet, melyet az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnak kell címezni, s a sírhely fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezési illeték mértéke: 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. A temetkezési szolgáltató vállalja-e az ügyintézést?
A szolgáltatótól függ, bizonyos temetkezési szolgáltatók megbízás alapján a szükséges dokumentumokat beviszik a hatóságnak, és átvállalják az ügyintézést.

2. Az urna sírhelybe történő elhelyezésénél is kell kérni engedélyt?
Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása (nem kell engedély).

Fontosabb fogalmak

Temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely.
A vonatkozó jogszabályban meghatározott fertőző betegségek, amelyek esetén a sírnyitást a temetés időpontjától számított 1 éven belül nem lehet engedélyezni: kolera, pestis, lepra, sárgaláz, kiütéses tífusz, takonykór, AIDS, vírusos hemorrhagiás láz.

Vonatkozó jogszabályok

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 24. §, 29. §, 35. §, 35. § (1),(2), 36.§ (1), (6) bek., 37.§ (1), (2) bek.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1), 34.§ (1), 35.§ (1), 40.§ (1), 71.§ (1), 72. § (4), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bek.
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § d), 15.§, 23. §, 22.§ (1) bek.
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19.§ (2) a),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bek. 4. pontja, 29. § (2) bek.
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 219.§ (4) bek.

Kulcsszavak

Temetés, sírnyitás, temetési engedély, halottakkal kapcsolatos ügyintézésurna, halottakkal kapcsolatos ügyintézésurna

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858