Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00046

Az ügy rövid leírása

Amennyiben rátemetés, a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából olyan sírhelyet kell megnyitni, melyben korábban fertőző betegségben elhunyt személyt temettek és a temetés időpontjától számítva 15 év még nem, de 1 év már eltelt, abban az esetben a sírnyitáshoz a sírhely fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélye szükséges.
Fertőző betegségben (kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban) elhunyt személy sírhelyének felnyitása (rátemetés, a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából) a temetéstől számított 1 éven belül nem engedélyezhető.
Sírhely felnyitása, az utolsó temetéstől számított 15 év elteltével nem engedély köteles.
Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés, és rátemetés céljából, ill. a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. A sírnyitás iránti kérelemhez a halottvizsgálati bizonyítványt nem kell csatolni. 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:  A temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse, ill. helyette a törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy jogosult,  továbbá együtt is eljárhatnak, speciális esetben a nyomozó hatóság kérheti.
A temetési hely felett - a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely, a hősi temetési hely, valamint a vallási közösség rendelkezése alá tartozó temetési hely kivételével - az rendelkezik, aki megváltotta.Több azonos jogállású örökös esetén - ellenkező megállapodásuk hiányában - a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható.


Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve és lakcíme, továbbá ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme.
A felnyitandó sír helye a temetői nyilvántartás szerint.
Rátemetés esetén a rátemetendő halott neve és halálának időpontja.
A sírnyitás időpontja és a sírnyitást végző temetkezési szolgáltató megnevezése.
A kérelmező nyilatkozata arról, hogy, ő jogosult rendelkezni a sírhellyel (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy kéri a sírnyitást), vagy nyilatkozni, hogy ő az örökőse (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy örököse kéri a sírnyitást), vagy nyilatkozni hogy ő a jogosult képviselője (ha nem a sírnyitással rendelkezni jogosult személy vagy örököse kéri a sírnyitást)
Milyen célból kéri a sírnyitás engedélyezését (rátemetés, újratemetés, hamvasztás, tudományos illetőleg kutatási cél, a temető kiürítésével összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás, egyéb)
Tudományos, illetve kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás célját is igazolni kell.

Milyen iratok szükségesek?

A temetkezési hely nyilvántartókönyv vagy sírboltkönyv-kivonatát, amely tartalmazza az adott sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját.
A felnyitandó sírba eltemetett halott(ak) halottvizsgálati bizonyítványának hiteles másolata.
Az eltemetni kívánt halott halottvizsgálati bizonyítványának hiteles másolatát.
Meghatalmazás (ha a kérelmező nem személyesen jár el).
A kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő jogosult rendelkezni a sírhellyel (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy kéri a sírnyitást)
Az öröklést igazoló okirat (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy örököse kéri a sírnyitást)
A sírhellyel rendelkezni jogosult személy hozzájárulása (ha nem a sírhellyel rendelkezni jogosult személy vagy örököse kéri a sírnyitást)
Meghatalmazás (ha a kérelmező nem személyesen jár el)
A kiürítéssel összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás céljából történő sírnyitás esetén - amennyiben a kérelmet nem az örökös nyújtja be - az eltemettetőnek (illetve örökösének) hitelt érdemlő nyilatkozata arról, hogy nem kíván gondoskodni az áttemettetésről vagy hamvasztásról
A sírnyitást végző temetkezési szolgáltató nyilatkozata, hogy a sírnyitást vállalja (szándéknyilatkozat).
Tudományos, illetve kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás célját is igazolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek. 


Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek. 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A szolgáltató vállalja-e az ügyintézést?
A szolgáltatótól függ, bizonyos temetkezési szolgáltatók megbízás alapján a szükséges dokumentumokat beviszik a hatóságnak, és átvállalják az ügyintézést.
Az urna sírhelybe történő elhelyezésénél is kell kérni engedélyt?
Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása (nem kell engedély).

Fontosabb fogalmak

Temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely.
A meghatározott fertőző betegségek: kolera, pestis, lepra, sárgaláz, kiütéses tífusz, takonykór, AIDS, vírusos hemorrhagiás láz

Vonatkozó jogszabályok

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 24. §, 29. §, 35. §, 35. § (1),(2), 36.§ (1), (2), (6) bekezdés, 37.§ (1), (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1), 34.§ (1), 35.§ (1), 40.§ (1), 71.§ (1), 72. § (4), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdés
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § d), 15.§ (3) bekezdés b), 23. §, 22.§ (1) bekezdés
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (10), 13. § (2) bek. a)
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 4. pontja, 29. § (2) bekezdés
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 219.§ (4) bekezdés

Kulcsszavak

Temetés, sírnyitás, temetési engedély, halottakkal kapcsolatos ügyintézés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858