Akadálymentes verzió

Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00046

Az ügy rövid leírása

Amennyiben rátemetés, a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából olyan sírhelyet kell megnyitni, melyben korábban fertőző betegségben elhunyt személyt temettek és a temetés időpontjától számítva 15 év még nem, de 1 év már eltelt, abban az esetben a sírnyitáshoz a sírhely fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélye szükséges.
Fertőző betegségben (kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban) elhunyt személy sírhelyének felnyitása (rátemetés, a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából) a temetéstől számított 1 éven belül nem engedélyezhető.
Sírhely felnyitása, az utolsó temetéstől számított 15 év elteltével nem engedély köteles.
Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés, és rátemetés céljából, ill. a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. A sírnyitás iránti kérelemhez a halottvizsgálati bizonyítványt nem kell csatolni. 

Ki jogosult az eljárásra?

 A temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse, ill. helyette a törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy jogosult,  továbbá együtt is eljárhatnak, speciális esetben a nyomozó hatóság kérheti.
A temetési hely felett - a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely, a hősi temetési hely, valamint a vallási közösség rendelkezése alá tartozó temetési hely kivételével - az rendelkezik, aki megváltotta.Több azonos jogállású örökös esetén - ellenkező megállapodásuk hiányában - a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható.


Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve és lakcíme, továbbá ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme.
A felnyitandó sír helye a temetői nyilvántartás szerint.
Rátemetés esetén a rátemetendő halott neve és halálának időpontja.
A sírnyitás időpontja és a sírnyitást végző temetkezési szolgáltató megnevezése.
A kérelmező nyilatkozata arról, hogy, ő jogosult rendelkezni a sírhellyel (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy kéri a sírnyitást), vagy nyilatkozni, hogy ő az örökőse (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy örököse kéri a sírnyitást), vagy nyilatkozni hogy ő a jogosult képviselője (ha nem a sírnyitással rendelkezni jogosult személy vagy örököse kéri a sírnyitást)
Milyen célból kéri a sírnyitás engedélyezését (rátemetés, újratemetés, hamvasztás, tudományos illetőleg kutatási cél, a temető kiürítésével összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás, egyéb)
Tudományos, illetve kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás célját is igazolni kell.

Milyen iratok szükségesek?

A temetkezési hely nyilvántartókönyv vagy sírboltkönyv-kivonatát, amely tartalmazza az adott sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját.
A felnyitandó sírba eltemetett halott(ak) halottvizsgálati bizonyítványának hiteles másolata.
Az eltemetni kívánt halott halottvizsgálati bizonyítványának hiteles másolatát.
Meghatalmazás (ha a kérelmező nem személyesen jár el).
A kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő jogosult rendelkezni a sírhellyel (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy kéri a sírnyitást)
Az öröklést igazoló okirat (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy örököse kéri a sírnyitást)
A sírhellyel rendelkezni jogosult személy hozzájárulása (ha nem a sírhellyel rendelkezni jogosult személy vagy örököse kéri a sírnyitást)
Meghatalmazás (ha a kérelmező nem személyesen jár el)
A kiürítéssel összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás céljából történő sírnyitás esetén - amennyiben a kérelmet nem az örökös nyújtja be - az eltemettetőnek (illetve örökösének) hitelt érdemlő nyilatkozata arról, hogy nem kíván gondoskodni az áttemettetésről vagy hamvasztásról
A sírnyitást végző temetkezési szolgáltató nyilatkozata, hogy a sírnyitást vállalja (szándéknyilatkozat).
Tudományos, illetve kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás célját is igazolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

A temető fekvése szerint (melyben a felnyitni kívánt sírhely található)

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek. 


Nincs helye fellebbezésnek. 

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

ügyféltájékoztató mellékelve. A "Kapcsolódó fájlok" fülön feltüntetve.
A szolgáltató vállalja-e az ügyintézést?
A szolgáltatótól függ, bizonyos temetkezési szolgáltatók megbízás alapján a szükséges dokumentumokat beviszik a hatóságnak, és átvállalják az ügyintézést.
Az urna sírhelybe történő elhelyezésénél is kell kérni engedélyt?
Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása (nem kell engedély).

Fontosabb fogalmak

Temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely.
A meghatározott fertőző betegségek: kolera, pestis, lepra, sárgaláz, kiütéses tífusz, takonykór, AIDS, vírusos hemorrhagiás láz

Vonatkozó jogszabályok

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 24. §, 29. §, 35. §, 35. § (1),(2), 36.§ (1), (2), (6) bekezdés, 37.§ (1), (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1), 34.§ (1), 35.§ (1), 40.§ (1), 71.§ (1), 72. § (4), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdés
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § d), 15.§ (3) bekezdés b), 23. §, 22.§ (1) bekezdés
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (10), 13. § (2) bek. a)
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 4. pontja, 29. § (2) bekezdés
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 219.§ (4) bekezdés

Kulcsszavak

Temetés, sírnyitás, temetési engedély, halottakkal kapcsolatos ügyintézés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858