Akadálymentes verzió

Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00033

Az ügy rövid leírása

Az országos közfoglalkoztatási program abban az esetben támogatható, amennyiben a program az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányul, valamint az álláskeresők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek közfoglalkoztatása valósul meg. Támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható,ha
- a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítja,
- a közfoglalkoztatottak számával a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszám bővül, és
-a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési előirányzatból támogatásban nem részesül.

Ki jogosult az eljárásra?

közfoglalkoztató
A kérelmet benyújtó közfoglalkoztató képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?


a közfoglalkoztató adatait, (nevét, címét, székhelyét, telephelyét, adószámát, gazdálkodási formáját, ágazatát, számlavezető pénzintézetének nevét, címét, a közfoglalkoztató számlaszámát, képviseletére jogosult nevét, telefonszámát),
- a közfoglalkoztató előző havi átlagos statisztikai létszámát,
- a közfoglalkoztatás tervezett időtartamát,
- a támogatás igényelt mértékét, időtartamát,
- a tevékenység rövid ismertetését, a tevékenység jellegét,
- a foglalkoztatni kívánt létszámot,
- a foglalkoztatni kívánt létszám munkakörönkénti bruttó munkabér összegét és a támogatás összegét,
- az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatot, az előleg igényelt összegét,
- képzésben résztvevők létszámát, képzés szakirányát,
- az alkalmazás egyéb feltételeit,
- ütemtervet/munkatervet, költségtervet,
- a támogatást igénylő nyilatkozatait.

Milyen iratok szükségesek?

 munkaerőigény bejelentőlap, illetve foglalkoztatói adatlap,
 a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli
(pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni),
 a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli), továbbá
Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén
– az aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki aláírás bejelentője, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
Gazdasági társaság esetén
– Cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés közfoglalkoztató által elkészített olyan másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el,
- vagy igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.
– Cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani),
– a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás kérelmező által elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás alapján kerül sor),
– Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ,
Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén
– a gazdálkodási formára jellemző okirat (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozó tevékenység bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői igazolvány, alapító okirat, stb.) fentieknek megfelelő másolatai,
– NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ,
– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani),
Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató esetében
– az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el,
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.
– a közfoglalkoztató székhelye szerinti megyei/fővárosi bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
– cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani),
– a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás kérelmező által elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladatot ellátására megállapodás alapján kerül sor),
– NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban

 munkaerőigény bejelentőlap, illetve foglalkoztatói adatlap,
 a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli
(pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni),
 a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli).

Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén
– aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki aláírás bejelentője, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírás mintájának/banki
Kapcsolódó fájl (V.1.)

Hol intézhetem el?

A közfoglalkoztató székhelye vagy telephelye szerinti illetékességgel rendelkező munkaügyi központ az illetékes, több munkaügyi központ illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes munkaügyi központ.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a kérelem előterjesztésétől számított 21 nap, amely indokolt esetben, egy ízben további 21 nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek az elutasító döntés ellen van fellebbezési lehetősége.
Belügyminisztérium
Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal Munkaügyi Központja
15 nap
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mely tevékenységekhez igényelhető a támogatás?
- törvény által előírt állami feladat,a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy
-a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy,
- a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat vagy,
- a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat.
ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére, ha arra törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt.
Mennyi lehet az előleg összege és hogyan történik meg az elszámolása?: az előleg mértéke nem lehet több, mint a hatósági szerződésben meghatározott bérköltség támogatás 2 hónapra vetített átlaga valamint a közvetlen költségekre fordítható támogatás mértékének max. 70 %-a( a közvetlen költségként nem vehető figyelembe a szervezési költség).A közfoglalkoztatónak a bérköltséggel legkésőbb az utolsó havi elszámolással egyidejűleg kell elszámolni. A közvetlen költségekre fordítható előleg utolsó részletével legkésőbb a tárgyévben benyújtott utolsó havi elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb december 15-ig kell elszámolnia.
Mely személyek foglalkoztatása támogatható? nyilvántartott álláskeresők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatása támogatható.
A támogatás nyújtásának feltétele-e a saját forrás biztosítása? Nem feltétele.

Fontosabb fogalmak

A támogatás alanyai:
helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása,költségvetési szerv, egyházi jogi személy, amennyiben a foglalkoztatás nem hitéleti tevékenység keretében történik, civil szervezet,közhasznú jogállású szervezet, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,vízitársulat,erdőgazdálkodó, szociális szövetkezetek ,vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában, a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt közérdekű szolgáltató.
Támogatás mértéke:támogatható a közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér, munkavezetőt megillető bér, valamint a közfoglalkoztatottat részére az állásidőre járó bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének (azaz a bérköltségnek) maximum 100 %-a.
Támogatás mértékénél a közfoglalkoztatónak járó, a Pftv.-ben meghatározott adókedvezménnyel csökkentett szociális hozzájárulási adó összege vehető figyelembe. A közfoglalkoztatottnak járó bér és a szociális hozzájárulási adó összegének 20 százalékáig támogathatóak a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásából eredő közvetlen költségek közül az alábbiak:munkaruha és egyéni védőeszköz költsége, munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége, munkába járással kapcsolatos a munkaadót terhelő utazási költség, munkásszállítás költségei, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége. Legalább 100 fő közfoglalkoztatása esetén támogatható a szervezési költség, legfeljebb a munkabér és szociális hozzájárulási adó összegének 3 %-a erejéig.
Támogatás időtartama:A támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamra nyújtható. A programot egybefüggően, folyamatosan kell tervezni és megvalósítani.
Bérkifizetés módja:a havi közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér-részletekben történik. Amennyiben a közfoglalkoztatás törthéten kezdődik, úgy a tört-heti időszakra vonatkozóan a heti
bér-részletekben történő kifizetést csak a munkakezdést követő második teljes héttől kezdődően kell alkalmazni. A részletekben történő kifizetés esetén a bérből letiltást, levonást, továbbá
a jogszabály alapján teljesítendő adó- és járulék levonásokat arányosan kell végrehajtani. Az egyes részletek a tényleges munkateljesítés alapján, a távollétek figyelembevételével fizethetők ki.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56. § (3) bekezdés, 39/A § (2) bekezdés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdés,
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §, 7. § (2) bekezdés
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 36. § (2) bekezdés, 33. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény,
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ,
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve, családtag ápolását, követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8/A §,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ,
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés. 9.§ (1) bekezdés a) pont
a járási hivatalokról szóló 218/2012, (VIII. 13) Korm. rendelet,
a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet,
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet,
a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012.(I.26.) NGM rendelet,
a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet,
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet,
a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet.
a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Korm.rendelet,
az államháztartásról szóló törbény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.),
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 15. pont

Kulcsszavak

közfeladat fogalma, közfoglalkoztatási jogviszony, közfoglalkoztató személye, előleg összege és elszámolása, támogatható közvetlen költségek köre

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858